гравіметрія

Залежність корозії обладнання установок гасіння коксу від якості біохімічно очищених вод коксохімічного виробництва

Досліджені процеси корозії сталей у біохімічно очищених водах установок гасіння коксу. Проведено гравіметричні дослідження зразків сталей за 373 і 773 K, що дало змогу встановити, що при нагріванні сталей Ст.3 і 12Х1МФ з подальшим охолодженням у воді спостерігається різний характер їх корозійного руйнування. Описано типи корозії, які виникають при контакті вуглецевих і легованих сталей з біохімічно очищеними водами коксохімічних підприємств, що були оброблені гідроксидом натрію.

Геоінформаційні технології в інтерпретації геофізичних даних методами нової інтерпретаційної гравіметрїї (НІГ)

Введення елементів геоінформаційних технологій у процес інтерпретації аномалій поля сили тяжіння привело до можливості побудови тривимірних густинних моделей земної кори довільної детальності. Дані моделі відповідають критеріям Адамара. Отримані результати дозволили виявити нові і підтвердити раніше відомі закономірності.

Обернена задача планетарної гравіметрії з урахуванням поглинання поля

У зв’язку з неоднозначністю розв’язків обернених задач гравіметрії (ОЗГ) виникло серйозне питання про існування поглинання гравітаційного поля (ГП) речовиною. Для визначення різних коефіцієнтів, як міри поглинання поля, розв’язано кілька варіантів прямих задач гравіметрії (ПЗГ) для сфери за формулами, у яких елемент поля під інтегралом помножений на експоненту з показником у вигляді добутку відстані між точкою вимірювання поля та елементом маси, густини та лінійного густинного коефіцієнта (ЛГК) поглинання поля, узятих для лінійної або нелінійної моделі у першому або другому степенях.

Про аналітичну апроксимацію густини за даними градієнта сили тяжіння

Математичні постановки конкретних геофізичних задач зводяться у підсумку до визначення зна­чень кое­фі­цієн­тів рівнянь математичної фізики, які входять у ці постановки. В руслі цього факту роз­в’я­зання задачі Але­к­сі­д­зе у вигляді нелінійного інтегрального рівняння зведено до лінійної ком­бі­нації шу­ка­н­их розв’язків. Ця аль­тер­на­ти­вна за­да­ча зведена до кла­­­сичної задачі варіаційного ­числення.

Про особливості розподілу гіпоцентрів землетрусів відносно густинної границі розшарування в земній корі (на прикладі окремих ділянок північно-східної Росії)

3D моделі земної кори, побудовані гравіметричними методами для окремих ділянок Північного Сходу Росії дали змогу на кількісній основі простежити закономірності в розподілі гіпоцентрів землетрусів відносно густинної межі розшарування. Встановлені закономірності мають аналогічний характер для територій з різною сейс­мічною активністю: гіпоцентри тяжіють до зон різкої зміни рельєфу густинної межі розшарування, розта­шовуючись переважно вище цієї межі. Землетруси, зафіксовані глибше цієї межі, мають енергетичний клас K9.

Багатошарова обернена лінійна задача структурної гравіметрії й магнітометрії

У разі відсутності апріорних даних про геологічну будову ділянки досліджень структурна нелінійна обернена задача (ОЗ) некоректна, а її розв’язок неоднозначний, фізично незмістовний або важкий для інтерпретації. Тому видається можливим використовувати фіксовану у просторі багато­шарову модель лінійної ОЗ з горизонтальними шарами, розбитими на досить велику кількість блоків у вигляді паралелепіпедів (від 400 до 2500), і розв’язувати лінійну ОЗ щодо аномальної густини (АГ) або інтенсивності намагнічування (ІН) кожного блока.

Нові перспективні райони, відклади і типи пасток вуглеводнів у піднасувних зонах Українських карпат

Пропонується новий район пошуку вуглеводнів у „крайовому валі” Євразійської платформи в Закарпатті. Продуктивні комплекси: девон, карбон, юра, крейда, палеоген, неоген. Можливі різноманітні типи пасток.

Розв’язки квазігеоїда для території України

Мета. Розв’язок UQG2012 регіонального квазігеоїда з точністю більше ніж 2 см щодо даних              GPS-нівелювання 1-го і 2-го порядку побудовано за допомогою методу середньої квадратичної колокації. У першій ітерації гравіметричний квазігеоїд UQG2011 обчислено за даними аномалій Фая для подальшого виявлення грубих помилок у даних GPS-нівелювання. Редукція за рельєф обчислена на основі 3²´3² цифрової моделі місцевості SRTM3. Наукова новизна та практична цінність.