Дослідження атмосферного інфразвуку на режимній геофізичній станції “Берегове” у Закарпатті

https://doi.org/10.23939/jgd2012.02.084
Надіслано: Грудень 12, 2012
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України
4
Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України
5
Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України
6
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
7
Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України
8
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
9
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України

Подано перші результати досліджень атмосферного інфразвуку на режимній геофізичній станції “Берегове” у Закарпатті. Описано особливості методики досліджень та апаратуру, наведено та коротко проаналізовано отримані дані, окреслено напрями подальших досліджень.

 1. Адушкин В.В., Спивак А.А., Кишкина С.Б. и др. Динамические процессы в системе взаимодей­ствующих геосфер на границе земная кора – атмосфера // Изв. РАН. Физика Земли. –
  2006. – № 7. – С. 34–51.
 2. Василенко Е.М., Иващук А.И., Бокун А.Н., Костюк О.П., Сомов В.И., Скаржевский В.В. Бере­говское землетрясение 24 октября 1965 г. и его последствия // Сейсмичность Украины. – К: Наук. думка, 1969. – С. 91–102.
 3. Гамбурцев А.Г., Кондорская Н.В., Олейник О.В. и др. Ритмы в сейсмичности Земли // Изв. РАН. Физика Земли. – 2004. – № 5. – С. 95–107.
 4. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / Під ред. В.І. Старостенка. – Київ: Наук. думка. – 2005. – 256 с.
 5. Костюк О., Сагалова Є., Руденська І., Прони­шин Р., Кендзера О. Каталог землетрусів Кар­патського регіону за 1091–1990 рр. // Праці НТШ. – Львів. – 1997. – Т.1. – С. 121–137.
 6. Липеровский В.А., Похотелов О.А., Мейстер К.В., Липеровская Е.В. Физические модели связей в системе литосфера – атмосфера – ионосфера перед землетрясениями // Геомагнетизм и аэрономия. – 2008. – 48, № 6. – С. 831–843.
 7. Мельничук М.И. О генетической связи сейсмичес­ких процессов с тектоникой Карпатского ре­гиона // Геофиз. журн. – 1982. – Т. 4, № 2. –
  С. 34–41.
 8. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Геодинаміка і особ­ливості сейсмотектонічного процесу Берегівсь­кої горстової зони (Закарпаття) // Геодинаміка. – 2000. – № 1 (3). – С. 131–147.
 9. Назаревич Л.Є., Назаревич А.В. Особливості вогнища Берегівського землетрусу 1965 року за комплексом даних (геоінформаційні аспекти) // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ. – 2005. – Т.2. – С. 74–79.
 10. Назаревич Л.Є., Назаревич А.В. Особливості під­готовки та характеристики вогнища Берегівсь­кого землетрусу 1965 року (за макросейсмічни­ми даними) // Геодинаміка. – 2006. – 1 (5). –
  С. 61–74.
 11. Назаревич Л.Є., Назаревич А.В. Характерні землетруси Берегівської сейсмогенної зони: особли­вості джерела і макросейсмічного поля // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. Геологія. – 2006. – № 38–39. – С. 42–47.
 12. Пономарев Е.А., Ерущенков А.И., Турчанинов И.П. Прибор для регистрации инфраакустических гравитационных атмосферных волн // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. – 1974. – Вып. 34.
 13. Пронишин Роман, Стасюк Анатолій, Вербицький Юрій, Корнієнко Євгенія, Ярема Іван. Макро­сейсмічні прояви при Берегівських землетрусах 15 і 23 листопада 2006 року  //  Нові геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища. Матеріали наукової конференції. 9–11 жовтня 2007 р., м. Львів. – Львів: СПОЛОМ. – 2007. – С. 82–83.
 14. Сорока С.О., Мезенцев В.П., Каратаєва Л.М. Зв’я­зок сейсмічної активності з атмосферним ін­фразвуком // Відбір і обробка інформ. – 2010. – Вип. 32 (108). – С. 61–66.
 15. Пронишин Р.С., Пустовитенко Б.Г. Некоторые ас­пекты сейсмического климата и погоды в За­карпатье // Изв. АН СССР. Физика Земли. – 1982. – № 10. – С. 74–81.
 16. Евсеев С.В. Землетрясения Украины. – К.: Изд-во АН УССР, 1961. – 76 с.