Геодинаміка, тектоніка та сейсмічність Карпатського регіону України

2013;
: pp. 247 - 249
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.247
Надіслано: Липень 28, 2013
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України
2
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

У роботі розглянуто характерні особливості сучасної геодинаміки, тектоніки та сейсмічності Карпатського регіону України і його складових частин – Складчастих Карпат, Закарпаття та Перед­карпаття. Простежено їх взаємозв’язок і зв’язки з попередніми геодинамічними режимами та відпо­відними тектонічними структурами літосфери регіону. Проаналізовано особливості геодинаміки та сейсмотектонічного процесу в основних сейсмогенних зонах.

 1. Бойко Г.Ю., Лозиняк П.Ю, Заяць Х.Б., Анікеєв С.Г., Петрашкевич М.Й., Колодій В.В., Гайвано­вич О.П. Глибинна геологічна будова Карпат­ського регіону // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2003. – № 2. – С. 52-61.
 2. Геодинамика Карпат / Круглов С.С., Смирнов С.Е., Спитковская С.М., Фильштинский Л.Е., Хиж­няков А.В. – К.: Наук. думка, 1985. – 136 с.
 3. Глубинное строение Советских Карпат // Строе­ние земной коры и верхней мантии Централь­ной и Восточной Европы / Сологуб В.Б. и др. – К.: Наук. думка. – 1978. – С. 178-184.
 4. Гнилко О.М. Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової тектоніки. Частина 1. Основ­ні елементи Карпатської споруди // Геодина­міка. – 2011. – 2 (11). – С. 170-172.
 5. Гордиенко В.В., Гордиенко И.В., Завгородняя  О.В., Ковачикова С., Логвинов И.М., Тарасов В.М., Усенко О.В. Украинские Карпаты (геофизика, глубинные процессы). – К.: Логос, 2011. – 129 с.
 6. Гофштейн І. Д. Закарпаття – сейсмічно активна територія Карпатського регіону // Геологія і геохімія горючих копалин. – 1996. – № 3-4
  (96-97). – С. 183-186.
 7. Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / Під ред. В.І. Старостенка. – К.: Наук. думка. – 2005. – 254 с.
 8. Каталог Карпатських землетрусів за 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961-1962, 1963-1965, 1966-1967, 1968-1969 рр. / Ред. С.В. Євсєєв, О.І. Юркевич. – К.: Наук. думка. – 1958-1975. – № 1-15. – 44 с., 42 с., 40 с., 54 с., 52 с., 58 с., 20 с., 96 с., 108 с., 57 с.
 9. Крупський Ю.З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – К.: УкрДГРІ. – 2001. – 144 с.
 10. Литосфера Центральной и Восточной Европы / Под ред. А.В. Чекунова. – К.: Наук. думка. – 1987-1993.
 11. Лозиняк П.Ю., Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Неогенова та сучасна геодинаміка і сейсміч­ність літосфери Закарпаття // Геодинаміка. – 2011. – № 2(11). – С. 170-172.
 12. Мельничук М.И. О генетической связи сейсми­ческих процессов с тектоникой Карпатского региона // Геофиз. журн. – 1982. – Т. 4, № 2. – С. 34-41.
 13. Мінерали Українських Карпат. Силікати / Під ред. О. Матковського. – Львів: Ліга-Прес. – 2011. – 520 с.
 14. Назаревич А.В., Ковалишин З.І., Назаревич Л.Є. Геодинаміка сейсмоактивних районів Закар­паття за комплексом геофізичних даних // Віс­ник КНУ ім. Т. Шевченка. Геологія. – 2002. – № 23-24. – С. 38-43.
 15. Назаревич А.В., Назаревич Л.Е. Геодинаміка літо­сфери заходу Закарпаття за комплексом даних // Геодинаміка. – 2004. – № 1(4). – С. 45-53.
 16. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Геодинаміка і особливості сейсмотектонічного процесу Бере­гівської горстової зони (Закарпаття) // Геоди­наміка. – 2000. – №1 (3). – С. 131-147.
 17. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Глибинні пастко­во-колекторські тектонічні структури в літо­сфері Карпатського регіону України: природа, походження і перспективні ресурси // Наук. вісник ІФНТУНГ. – 2002. – № 3(4). – С. 10-21.
 18. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Розрахункові го­дографи сейсмічних хвиль в гіпоцентрії кар­патських землетрусів // Вісник КНУ ім. Т. Шев­ченка. Геологія. – 2003. – № 26-27. – С. 98-103.
 19. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Сейсмічність і гео­динаміка зони ІІІ (транскарпатського) транс­портного коридору (Мукачеве – Свалява – Сколе) // Теоретичні та прикладні проблеми геоінформатики. – Київ. – 2007. – С. 159-166.
 20. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є., Ковалишин З.І. Природа підзони знижених швидкостей у гра­нітах кори Закарпаття та її перспективні ре­сурси // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. геол. – 2002. – Вип. 15. – С. 119-125.
 21. Назаревич Андрій, Назаревич Леся. Будова літо­сфери Закарпаття і проблема гіпоцентрії міс­цевих землетрусів // Збірник матеріалів нау­ково-технічного симпозіуму “Геомоніторинг-2002”. – Львів. – 2002. – С. 15-18.
 22. Назаревич Л.Є., Стародуб Г.Р. Деякі особливості сейсмічного процесу в Карпатському регіоні України (40 років спостережень) // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики. – Київ. – 2010. – С. 286-299.
 23. Назаревич Л.Є., Назаревич А.В. Характерні риси сейсмотектонічного процесу в літосфері Буко­вини та прилеглих територій // Геодинаміка. – 2007. – № 1(6). – С. 49-54.
 24. Пронишин Р.С., Пустовитенко Б.Г. Некоторые ас­пекты сейсмического климата и погоды в За­карпатье // Изв. АН СССР. Физика Земли. –1982. – № 10. – С. 74-81.
 25. Тектонічна карта Західного нафтогазоносного ре­гіону України. – К.: УкрДГРІ. – 1994.
 26. Хоменко В.І. Глибинна будова Закарпатського прогину. – К.: Наук. думка. 1978. – 230 с.