Аналіз впливу геологічної будови гірських порід на характеристики зсувів

2014;
: стоp. 112-124
https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.112
Надіслано: Грудень 14, 2014
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
3
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Мета. Метою цих досліджень є аналіз впливу геологічної будови з урахуванням інженерно-геологічного районування та морфологічних особливостей рельєфу на характеристики зсувів із подальшим їх статистичним аналізом для виявлення впливу комплексу зовнішніх чинників на умови формування зсувів. Використано результати опрацювання кадастру зсувів Закарпатської та Чернівецької областей, що містив інформацію про просторову базу даних та характеристики 3458 зсувів. Методика. Розв’язування поставленої задачі складається з таких етапів: 1) районування території для визначення закономірностей поширення та розвитку зсувів за допомогою геоінформаційних технологій (побудова геологічних карт за відповідним районуванням та підрахунок кількості зсувів у кожній інженерно-геологічній області та в кожному інженерно-геологічному районі, розрахунок площі території, що уражена зсувними процесами, відстані до базису ерозії, визначення експозиції схилу); 2) аналіз поширення зсувів відносно інженерно-геологічних одиниць; 3) аналіз поширення зсувів щодо експозиції схилу; 4) проведена статистична обробка характеристик зсувів – довжини, ширини, площі, висоти стінки зриву, потужності зсувних мас, а також морфологічних ознак рельєфу – абсолютних відміток зсувів, крутизни схилу та відстані до базису ерозії із застосуванням кореляційного та кластерного аналізів для визначення впливу зовнішніх чинників на формування зсувів; 5) аналіз впливу крутизни повздовжнього профілю на формування різних типів зсувів. Результати. Виконані дослідження є необхідним етапом для просторово-часового прогнозування зсувних процесів. Наукова новизна. За допомогою кластерного аналізу виділено групи зсувів, які відрізняються умовами формування. За геоморфологічним параметром – крутизною повздовжнього профілю на підставі проведених розрахунків закону розподілу визначено зсуви течії та зсуви блокового ковзання, які характеризуються різним механізмом зміщення. Практична значущість. Результати, отримані під час досліджень, можуть використовуватись для прогнозування небезпеки виникнення зсувів та завчасного запобігання можливим зсувам, розроблення протизсувних заходів, оцінювання територій для забудови.

 1. Адаменко О. М. Екологічна геоморфологія: підручник / О. М. Адаменко, Г. І. Рудько, І. П. Ковальчук. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 411 с.
 2. Багрій І. Д. Активізація небезпечних геологічних явищ у Закарпатті як наслідок екстремальних паводків / І. Д. Багрій, П. В. Блінов, П. Ф. Гожик та ін. – К.: ІГН НАН України, 2004. – 210 с.
 3. Геренчук К. І. Природа Закарпатської області / за ред. К. І. Геренчука. – Львів: Вища школа, 1981. – 156 с.
 4. Гошовський С. В., Рудько Г. І., Преснер Б. М. Екологічна безпека техноприродних геосис­тем у зв'язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів – К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2002. – 624 с.
 5. Гулакян К. А. Инженерно-геологическое прогно­зи­рование экзогенных геологических процес­сов / К. А. Гулакян, В. В. Зуев, В. А. Осиюк. – М.: Гидрогеология и инженерная геология: Обзор инф., 1992. – Вып. 3. – 39 с.
 6. Демчишин М. Г. Современная динамика склонов на территории Украины / М. Г. Демчишин – К.: Наукова думка, 1992. – 251 с.
 7. Климчук Л. М. Сучасні інженерно-геологічні умови України як складова безпеки життєдіяльності / Л. М. Климчук, П. В. Блінов, В. Ф. Величко та ін. – К.: ВПЦ “Експрес”, 2008. – 265 с.
 8. Кузьменко Е. Д. Карпатські зсуви: деякі геоморфологічні характеристики та зв’язок їх з літологією / Е. Д. Кузьменко, П. В. Блінов, О. М. Карпенко та ін. // Геоінформатика. – 2004. – № 1. – С. 74–83.
 9. Кюнтцель В. В. Закономерности оползневого процесса на европейской территории СССР и его региональный прогноз / В. В. Кюнтцель.– М.: Недра, 1980. – 213 с.
 10. Ломтадзе В. Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика / В. Д. Ломтадзе. – Л: Недра, 1977. – 479 с.
 11. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/content/annual_report_2013.html
 12. Манукьян Д. А. Факторы формирования и разви­тия оползневых процессов в специфических усло­виях территории КБР, их прогноз и мониторинг / Д. А. Манукьян, О. Б. Кизарисова // Сб. науч. трудов “Проблемы научного обеспе­чения развития эколого-экономического потен­циала России” Всероссийской научно-техни­ческой конференции. – Москва, 2004. – С. 40–44.
 13. Рудько Г. И. Оползни и другие геодинамические процессы горноскладчастых областей Украи­ны (Крым, Карпаты): монография / Г. И. Рудько, И. Ф. Ерыш – К.: Задруга, 2006. – 624 с.
 14. Рудько Г. І. Концепція регіонального прогно­зування зсувів та селів Карпатського регіону України / Г. І. Рудько, Л. Є. Шкіца, Р. З. Шута // Екологія та техногенна безпека. – 2002. – № 3 (4). – С. 197–200.
 15. Узагальнення матеріалів інженерно-геологічного довивчення території України з метою підго­товки геологічного забезпечення протизсув­них заходів та УІАС НС на державному рівні: звіт про науково-дослідну роботу / [Л. М. Климчук, Л. М. Красноок, Е. Д. Кузьменко та ін.] – ДНВП “Геоінформ України”, 2009. – 284 с.
 16. Шушняк В. М. Сучасна екзоморфодинаміка Українських флішових Карпат: автореф. дис... канд. географ. наук: 11.00.04 / Шушняк Володимир Миколайович; ЛНУ ім. Івана Франка. – Л., 2007. – 20 с.
 17. Lee S. Statistical analysis of landslide susceptibility at Yongin, Korea / S. Lee, K. Min // Environmental Geology. – Vol. 40. – Number 9. – 2001. – P. 1095–1113.
 18. Sendir H. Structural, geomorphological and geomechanical aspects of the Koyulhisar landslides in the North Anatolian Fault Zone (Sivas, Turkey) / H. Sendir, I. Yılmaz // Environmental Geology. – Vol. 42. − 2002. − P. 52–60.
 19. Shang Y. Distribution of landslides adjacent to the northern side of the Yarlu Tsangpo Grand Canyon in Tibet, China / Y. Shang, H-D. Park, Z. Yang, J.Yang // Environmental Geology.− Vol. 48. − Number 6. – 2005.− P. 721–741.
 20. Yilmaz I., Yildirim M. Structural and geomorphological aspects of the Kat landslides (Tokat—Turkey) and susceptibility mapping by means of GIS / I. Yilmaz, M. Yildirim // Environmental Geology. – Vol. 50. − Number 4. – 2006. − P. 461–472.