Відображення тектонічної будови західного регіону України у гравімагнітних полях

https://doi.org/10.23939/jgd2017.02.104
Надіслано: Серпень 02, 2017
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
2
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України,

Мета. Метою роботи є простеження крупних структурно-тектонічних елементів у межах Західного регіону України за характерними ознаками їх прояву у аномаліях потенціальних полів та побудова схем тектоніки регіону за гравімагнітометричними матеріалами. Методика. Методика досліджень ґрунтується на якісній інтерпретації спостережених гравітаційних і магнітних полів. Якісна інтерпретація полягає у виявленні морфологічних ознак прояву глибинних розломів та інших крупних структурно-тектонічних елементів в аномальних гравітаційних і магнітних полях, а також у простеженні цих елементів на основі зіставлення морфології, інтенсивності, розмірів та напрямку простягання локальних аномалій, виокремлених за допомогою трансформацій осереднення, з опублікованими картами тектонічної будови регіону. Результати. Виконано низку трансформацій осереднення гравіметричних і магнітометричних матеріалів та побудовано карти локальних аномалій поля сили тяжіння і магнітного поля. У результаті аналізу морфології спостережених гравімагнітних полів та локальних аномалій виявлено характерні ознаки відображення крупних тектонічних зон, регіональної поведінки поверхні фундаменту, простежено глибинні розломи та палеодолини, виявлено протяжні зони зміни характеру потенціальних полів та побудовано оглядові схеми розломної тектоніки Західного регіону України. Наукова новизна. Схеми тектоніки, побудовані за гравімагнітними полями, є інформативними та доповнюють існуючі погляди на глибинну будову регіону. Зокрема, виявлено блокову будову Складчастих Карпат у напрямку простягання поздовжніх розломів. У локальних гравімагнітних полях простежено відображення низки глибинних розломів та палеодолин. Також, віднайдені морфологічні ознаки прояву стику Східноєвропейської та Західноєвропейської платформ (зони Тейссейре-Торнквіста), якими є зони зміни характеру потенціальних полів: смуги переходу від мозаїчних аномалій до лінійно-протяжних аномалій. Практична значущість. Тектонічне районування територій, простеження розломів та ускладнень геометрії поверхні фундаменту за аномальними геофізичними полями сприяє виявленню та оконтуренню нафтогазоперспективних зон. Розломи і зони їх перетину є шляхами міграції флюїдів, їм підпорядковано розміщення родовищ корисних копалин, а ускладнення поверхні фундаменту у межах Західного регіону України створюють сприятливі умови для формування пасток нафти і газу в осадовому чохлі.

 1. Вишняков И. В., Глушко В. В., Помяновская Г. М. и др. Юго-западный край Восточно-Европейской платформы на Украине и в Молдавии // В кн.: Геология запада Восточно-Европейской платформы. – Минск: Наука и техника. – 1981. – С. 22-35.
 2. Доленко Г. Н., Ризун Б. П., Сенковський Ю. Н. и др. Геология и нефтегазоносность Волино-Подольской плиты. – Киев: Наук. думка. – 1980. – 106 с.
 3. Заяць Х. Б., Яриш М. С. Схема будови поверхні дорифейського кристалічного фундаменту західних областей України за даними КМЗХ-ГСЗ. М-б 1:200000. – Львів: ЛВ УкрДГРІ. – 1978.
 4. Заяць Х. Б. Глибинна будова надр Західного регіону України на основі сейсмічних досліджень і напрямки пошукових робіт на нафту і газ. – Львів: ЛВ УкрДГРІ. – 2013. – 136 с.
 5. Карта аномального магнітного поля України / Нечаєва Т. С., Гаркавко В. М., Шимків Л. М., Єнтін В. А. – Київ: ПДРГП “Північукргеологія”. – 2002.
 6. Круглов С. С., Смирнов С. Е., Спитковская С. М. и др. Геодинамика Карпат. – Киев: Наук. думка. – 1985. – 136 с.
 7. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазонасиченість Карпатського та Волино-Подільського регіонів України. – Київ: УкрДГРІ. – 2001. – 144 с.
 8. Крупський Ю. З., Куровець І. М., Сеньковський Ю. М. та ін. Нетрадіційні джерела вуглеводнів України : монографія у 8 кн. Кн. 2. Західний нафтогазоносний регіон. – Київ: Ніка-Центр. – 2004. – 400 с.
 9. Крупський Ю. З., Вислоцька О. І. Дослідження про­стягання зони Тейссере-Торнквіста (ТТЗ) на те риторії західної України // Геодинаміка. – 2014. – №1(16). – С. 34-42.
 10. Кузнецова В. Г., Максимчук В. Ю. Аномальне магнітне поле та його зв'язок з глибинною будовою і тектонікою Українських Карпат // Геодинаміка. – 2011. – №1(10). – С. 127-133.
 11. Кутас Р. И., Красовский С. С., Орлюк М. И., Пашкевич И.К. Модель глубинного строения и тектонического развития литосферы запада Украины // Геофиз. журн. – 1996. – Т. 18, № 6. –  С. 18-29.
 12. Маєвський Б. Й., Анікеєв С. Г., Мончак Л. С. та ін. Новітні дослідження геологічної будови і перспектив нафтогазоносності глибоко-занурених горизонтів Українських Карпат / За ред. Маєвського Б.Й. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. – 2012. – 208 с.
 13. Орлюк М.И. Магнитная модель земной коры Во­лыно-Подольской окраины Восточно-Европей­ской платформы и петролого-тектоническая интерпретация // Исследование региональных магнитных аномалий платформенных облас­тей. – Киев: Наук. думка, 1984. – С. 152-162.
 14. Пашкевич И. К., Кутовая А.  П., Орлюк М.И. К вопросу о юго-западном крае Восточно-Европейской платформы // Геофиз. журн. –1985. – Т. 6, № 5. – С. 74-82.
 15. Субботин С. И. Глубинное строение Советских Карпат и прилегающих территорий по данным геофизических исследований. – Киев: Изд. АН УССР. – 1955. – 260 с.
 16. Схема гравітаційного поля України / Нечаєва Т.С., Шимків Л.М., Єнтін В.А. і ін. – Київ: ПДРГП “Північукргеологія”.  – 2002.
 17. Хоменко В. И. Тектоническое районирование фундамента юго-запада Восточно-Европейской платформы и прилегающих территорий // В кн.: Геология запада Восточно-Европейской платформы. – Минск.: Наука и техника. – 1981. – С. 7-15.
 18. Чебаненко И. И., Вишняков И. Б., Власов Б. И. и др. Геотектоника Волыно-Подолии. – Киев: Наук. думка. – 1990. – 244 с.
 19. Bocin A., Stephenson R., Matenco L., Mocanu V. Gravity and magnetic modelling in the Vrancea Zone, south-eastern Carpathians: Redefinition of the edge of the East European Craton beneath the south-eastern Carpathians // Journal of Geodynamics. – 2013. – Vol. 71. P. 52-64.
 20. Grabowska T., Bojdys G. The border of the East-European Craton in south-eastern Poland based on gravity and magnetic data // Terra Nova. – 2001. – Vol. 13, No. 2. – P. 92-98.
 21. Kutas R. I., Krasovsky S. S., Orlyuk M. I., Pashkevich I. K. Deep faults according to the complex of geophysical data // Ceodynamics of northem Carpathian // Reports on Geodesy. – Warsawa: – 1998. – № 6 (36).  – P. 62-66.
 22. Moroshan Roman, Zajats Khrystyna. Geological-geophysical deep model along the transcarpathian seismic geotraverse Dobromil-Krakowiets // Wiertnictwo, nafta, gas. – 2008. – Vol. 25, p. 2. – P. 537-541.
 23. Zajats K., Moroshan R. Geological structural model of the transcarpathian seismic section Uzok-Boryslaw-Rudki from the point of the new of prospects // Technika poszukiwan geologicznych. Geotermia, zrownowazony rozwoj. – Krakow. – 2007. – № 1. – S. 35-38.
 24. Stefaniuk Michal, Ostrowski Cezary, Targosz Pawel, Wojdyla Marek Wybrane problemy magnetotellurycznych i grawimetrycznych badan strukturalnych we wschodniej czesci Polskich Karpat // Geologia. – 2009. – Tom 35. Zeszyt 4/1. – S. 7-46.