адсорбція

Селективне видалення ртуті(ІІ) з використанням гідрогелів, приготовлених за допомогою гамма-випромінювання

Для селективного видалення ртуті(II) із використанням випромінювання синтезували гідрогелі 2-гідроксиетилметакрилат (HM) та 2-гідроксиетилметакрилат/акриламід (HM/ACR). Проведено дослідження гідрогелів в процесах набухання, дифузії та зв'язування. Встановлено, що параметри набухання для системи HM/ACR-Hg2+ є вищими, ніж для систем HM-Hg2+. Визначено, що зв'язування ртуті відноситься до C-типу для HM та L-типу для гідрогелів HM/ACR. Параметри зв'язування розраховували за допомогою моделей Фрейндліха, Ленгмюра та Генрі.

STATICS OF ADSORPTION OF ANIONIC SURFACTANTS

The paper presents the results of the study of the statics of adsorption of surface-active substances from model solutions by activated carbon and zeolite. The results of photometric determination of the concentration of anionic surfactants before and after adsorption are presented. The results of adsorption capacity calculations are presented. The experimental results using the program (Langmuir 1.03) were numerically calculated. Sorption isotherms of sodium dodecyl sulfate indicate the mechanism of monomolecular physical adsorption.

Динаміка адсорбції йонів купруму у нерухомому шарі адсорбента та математична інтерпретація першої стадії процесу

Експериментально досліджено динаміку процесу адсорбції у нерухомому шарі адсорбенту на прикладі системи природний цеоліт – водний розчин солі купруму низьких концентрацій, які характерні для процесів очищення стічних вод від токсичних забруднень. Побудовано вихідні криві процесу адсорбції для висоти шару сорбенту 5 та 7см. Рівновагу таких процесів можна описати лінійним рівнянням Генрі. Процес адсорбції у шарі складається з двох стадій, які розглянуто у дослідженні. Перша стадія полягає у формуванні фронту концентрацій, друга – у переміщенні фронту.

Синтезованийкополімернийпохіднийполі(стирен-альт-малеїновий ангидрид) як нова хелативна смола для видалення йонів важких металів з водного розчину

Хелатовусмолуякновийкополімердлявидаленняйонівметалівготували з використанням 3- (4-гідроксифеніл)циклопропан-1,1,2,2-тетракарбонової кислоти, 1,2-діаміноетану таполі(стирен-альт-малеїновогоангідриду). Параметрисорбційноїповедінкидосліджувались в різнихумовах. Дослідженнякінетикипоказали, щопроцесадсорбціїпідтвердивкінетикупсевдодругогопорядку, і даніадсорбціїдобревідповідалиізотерміЛенгмюра.

Кінетика адсорбції та ізотерми йонів Cu(II) і Fe(II) з водних розчинів з використанням геополімеру на основі золи виносу

Експериментально досліджено адсорбцію йонів Cu2+ та Fe2+, звичайних важких металів, що знаходяться в промислових стічних водах, геополімером на основі золи виносу. Встановлено, що адсорбція кожного йона відбувається за реакцією псевдодругого порядку. Доведено, що ізотерма адсорбції йонів Cu2+ та Fe2+ відповідає моделі Ленгмюра. Визначено, що моношарова адсорбційна здатність становила приблизно 53,76 мг/г та 52,63 мг/г для йонів Cu2+ та Fe2+, відповідно.

Адсорбція катіонних і аніонних барвників з водного розчину з використанням лушпиння соняшнику

Досліджено вилучення катіонного (діамантовий зелений) та аніонного барвника (метилоранж) із стічних вод, з використанням як адсорбенту лушпиння соняшнику. Дослідження проводили серіями за різних концентрацій розчину барвника, кількостей адсорбенту, значень рН, розмірів частинок та при різних значеннях часу контакту. Для обох барвників встановлено, що кількість видаленого барвника збільшується зі збільшенням часу та кількості адсорбенту і зменшується зі збільшенням концентрації барвника та розміром частинок. Час встановлення рівноваги змінювався залежно від умов досліджень.

Адсорбція йонів кадмію(ii) модіфікованим композитом з наночастинками нуль-валентного заліза (cns-nzvi): характеристика, кінетика адсорбції та ізотермічні дослідження

Досліджено ефективність поверхнево модифікованого композиту нанорозмірне нуль-валентне залізо/шкарлупа горіха кеш‘ю (CNS-nZVI) для вилучення йонів кадмію у водних розчинах. Встановлено, що CNS-nZVI у кількості 2 г/л є ефективним для видалення 98 % кадмію. Визначено, що адсорбційна здатність становила 35,58 мг/г. Показано, що ізотерма Фрейндліха (R2 = 0,9769) та дані про кінетику адсорбції псевдо-другого порядку добре узгоджуються. Цим підтверджено, що CNS-nZVI має високу ефективність видалення Cd(II) з водних розчинів.

Синтез, характеристика і застосування композита на основі діатоміту для адсорбції аніонних барвників у водних розчинах

Композит поліанілін-діатоміт (ПАД) синтезовано in-situ полімеризацією аніліну та визначено його характеристику і показано застосування при адсорбції барвників реактивного червоного 120 (RR 120) та кислотно-синього (AB). Для одержання композиту очищений діатоміт змішували з розчином, що містить анілін, розчинений у 2М хлорній кислоті за кімнатної температури. Характеристику отриманого твердого продукту проведено за допомогою скануючої електронної мікроскопії, рентгенівського аналізу та Фур‘є-спектроскопії.

EXTRANEOUS DIFFUSION KINETICS OF AMMONIUM IONS ADSORPTION IN THE PRESENCE OF OTHER IONS

The article presents the results of the study of the kinetics of ions adsorption from multi-component mixtures. The isotherms of sorption of ammonium nitrogen in the presence of phosphates indicate a decrease in the exchange capacity of zeolite due to its competition for active absorption centres. This study was carried out with two ions of inorganic nature. In the presence of the third organic component in the solution (protein substance - albumin), the sorption capacity of zeolite decreases even more in comparison with ammonium ions.

ОЦІНКА СОРБЦІЙНОЇ ЄМНОСТІ МІНЕРАЛЬНИХ СОРБЕНТІВ ЩОДО FE(III) МЕТОДАМИ БАГАТОМІРНОГО КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ

Проведено кластеризацію результатів дослідження адсорбційної здатності низки сорбентів природного та синтетичного походження щодо іонів заліза. Досліджено сорбційну ємність наступних сорбентів: природний цеоліт Сокирницьного родовища, синтетичний сорбент на основі золи виносу Добротвірської ДРЕС, Al2O3, SiO2, а токож деяких типів грунтів: супіщшаний ґрунт, чорнозем та глина. Одержано рівняння, що описують закономірності процесів адсорбції залежно від типу сорбента. Згідно з одержаними дендрограмами процесу адсорбції виділено два основних кластери сорбентів.