адсорбція

SIMULATION OF ION EXCHANGE INTERACTION KINETICS IN THE CLINOPTYLOLITE - AMMONIUM ION SYSTEM

The kinetics of adsorption of ammonium ions under dynamic conditions has been studied. A mathematical model of the process was built. The mass transfer coefficient was calculated depending on the intensity of the change of location. It was established that ion exchange occurs in external and internal diffusion regions. The rate constants of ion exchange for the region of external and internal diffusion were calculated.

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF FLUORIDE IONS ADSORPTION BY NATURAL SORBENTS

A detailed analysis of literature sources on the content of fluorides in the environment, methods of conditioning and defluoridation of water was held. The mechanism of interaction of fluorides with zeolite in the process of adsorption treatment of wastewaters and domestic waters was clarified. It was first established that in the process of adsorption there is the formation of magnesium fluoride compounds due to the binding of cations extracted from the zeolite by the mechanism of ion exchange.

Стабільне адсорбційне видалення нікелю та хрому за допомогою екологічих промислових відходів: рівноважні дослідження

Досліджено адсорбцію нікелю та хрому з використанням відбілювальної глини. Експериментальні дані проаналізовані за допомогою 5-параметричних моделей адсорбції та трьох 3-параметричних моделей. Максимальна адсорбційна здатність для нікелю та хрому становила відповідно 769 та 556 мг/г. Встановлено, що модель ізотерми Ленгмюра найкраще підходить для одношарової адсорбції. Виявлено, що адсорбція має екзотермічну природу.

Адсорбція йонів Рb з оливних стічних вод за допомогою карбонової нанотрубки, модифікованої антрахіноном

Досліджено адсорбційні властивості модифікованої антрахіноном карбонової нанотрубки (AКТ) в оливних стічних водах, що містять йони Pb. Модифіковані адсорбенти були охарактеризовані за допомогою Фур'є спектроскопії та скануючої електронної мікроскопії. Дослідження адсорбції та регенерації проводилися в пакетному режимі, використовуючи ортогональний масив Taguchi (L16) для оптимізації експериментальних пробігів. Контрольованими чинниками були: рН розчину (А); дозування адсорбенту (В); тип адсорбенту (С); час контакту (D); температура (F).

Адсорбція олігомерних пероксидів на аеросилі і оксиді магнію та їхня поведінка на межі розділу фаз вода - повітря

Вивчено адсорбцію олігомерного пероксиду себацинової кислоти на аеросилах та дисперсному оксиді магнію. Знайдено параметри адсорбційного процесу. Показано, що адсорбція здійснюється внаслідок утворення водневих зв’язків поверхневих ОН– груп адсорбентів та пероксидними групами. Процес адсорбції подібний до поведінки пероксидних сполук на межі поділу фаз вода – повітря. Вивчено особливості формування мономолекулярних плівок олігомерних пероксидів на водній поверхні.

Кінетика та ізотермічні дослідження адсорбції шестивалентного хрому з використанням активованого вугілля з водного гіацинту

Для видалення Cr(VI) з водного розчину як адсорбент використано активоване вугілля, отримане з водного гіацинту (WH-AC). Визначено, що оптимізований WH-AC є мезопористим та зернистим. Встановлено, що площа поверхні 11,564 м2/г має високу адсорбційну здатність. Адсорбція оптимізованого WH-AC відповідає кінетиці псевдодругого порядку та ізотермічній моделі Фрейндліха. Базуючись на коефіцієнті кореляції, одержаним з кінетичної моделі псевдодругого порядку, отримані значення R2 мали значення вище 0,99, що вказує на хемосорбційність процесу.

Використання активованого клиноптилоліту для очищення стічних вод від прямих барвників

Запропоновано метод комплексної термічної та хімічної активації природного клиноптилоліту Сокирницького родовища. Хімічну активацію мінералу проводили внаслідок оброблення розчинами HCl за різного співвідношення рідкої та твердої фаз. З використанням термічного та ІЧ-спектроскопічного аналізів досліджена адсорбційна здатність природного та активованого клиноптилоліту відносно парів води. Досліджена здатність комплексно активованого клиноптилоліту адсорбувати прямі барвники із їх водних розчинів. Визначені константи ізотерми мономолекулярної адсорбції Ленгмюра.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО КЛИНОПТИЛОЛІТУ

Методами ІЧ-спектроскопічного та комплексного термічного аналізів досліджена адсорбційна здатність природного та активованого закарпатського клиноптилоліту відносно парів води. Виявлено, що активація 25% розчином H2SO4 викликає деалюмінування клиноптилоліту, появу в ньому додаткових адсорбційних центрів та зумовлює максимальну здатність адсорбувати пари води.

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF AMMONIUM ION ADSORPTION BY NATURAL AND SYNTHETIC SORBENTS BY METHODS OF MULTIDIMENSIONAL CLUSTER ANALYSIS

The results of the research of the adsorption capacity of a number of sorbents of natural and synthetic origin for ammonium ions have been clustered. The natural zeolite of the Sokyrnytsia deposit, a synthetic sorbent based on the fly ash of Dobrotvir state district heat power plant, Al2O3, SiO2, as well as some types of soil: sandy soil, black soil, and clay were used in the research. Equations describing the regularities of adsorption processes depending on the type of sorbent were obtained. According to the obtained dendrograms, two main clusters of sorbents were identified.

ADSORPTIVE DESULFURIZATION OF INDUSTRIAL WASTEWATER

An alternative method of purification of aqueous sulfide-alkaline effluents from sulfide and hydrosulfide ions by their adsorption with mixed sorbents based on activated charcoal and kieselguhr has been investigated. High adsorption efficiency of mixed sorbents for purification of model sulfide- and hydrosulfide-containing solutions has been established. The dependence of the extraction degree of sulfide and hydrosulfide ions from aqueous solutions on their concentration, adsorption time and sorbent mass used has been investigated.