фактори

Соціальна відповідальність бізнесу: поняття, типологія та чинники формування

Проаналізовано підходи до визначення поняття «соціальна відповідальність». Досліджено види соціальної відповідальності та її прояви. Зроблено висновок, що ініціа- тиви корпоративної соціальної відповідальності ґрунтуються на чотирьох різних кате- горіях. Запропоновано розділити усі чинники, що впливають на формування та роз- виток соціальної відповідальності компанії, на дві групи: чинники дії та чинники забезпечення. У статті охарактеризовано один із можливих варіантів процесу фінансово- економічного забезпечення соціальної відповідальності.

ІМПУЛЬСНИЙ РОЗВИТОК МІСТ ВНАСЛІДОК ДІЇ ІНФРАСТРУКТУРНИХ ФАКТОРІВ. ФОРМИ ТА ДОСВІД

Розглядається проблема імпульсного розвитку міст внаслідок дії інфраструктурних факторів. Під інфраструктурними факторами розуміємо радикальне переосмислення способів функціонування систем життєзабезпечення населеного місця, яке спричинило різке збільшення населення та диверсифікації зайнятості. Як правило, для перетворення інфраструктурного фактора на фактор стрибкоподібного росту, він повинен містити принаймні тимчасово низку особливих якостей.

Аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств

Охарактеризовано інструментарій аналізування факторів впливу на толінгові операції підприємств. На підставі результатів анкетного опитування  визначено ключові фактори впливу на толінгові операції підприємств та вибрано репре- зентативні індикатори, які відображають їхній вплив. Розроблено та обґрунтувано кореляційно-регресійні залежності індикаторів інтерпретації найвагоміших внут- рішніх факторів впливу та зовнішніх факторів впливу на результуючий показник виконання толінгових операцій підприємства.

Development human resource management at enterprises

The article under consideration is an attempt at analyzing the tools of workers’
development management. Five groups of factors have been distinguished and their connection
with the participants of the development process have been provided. Within the suggested
grouping we have applied general factors, couching participant qualities and the factors of
couch’s influence on the couching interrelation process.
Under the conditions of economic crisis results overcoming an enterprise staff development is

Impact mechanism of growth target efficiency of staff motivation on quality work

The article considers the problem of personnel management as a key element for provision of normal and effective development of an enterprise in the present day economic conditions. Timeliness of investigation of conditions of dynamic and impactful personnel motivation enhancement mechanism creation has been elucidated. On the basis of analysis of personnel motivation viewed as a function of management activities, strategic principles and procedures for effective corporate motivation mechanism creation have been determined.

ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Обґрунтовано необхідність вивчення й систематизації чинників, що впливають на розвиток логістики в Україні. Викладено результати дослідження зовнішніх чинників впливу на розвиток логістики з урахуванням процесів глобалізації, інтернаціоналізації й інтеграції в різних сферах суспільного життя. Виконано узагальнену систематизацію найзначущіших факторів впливу на розвиток логістики. Визначено основні причини, що зумовили появу чинників впливу на розвиток логістики на сучасному етапі економічних перетворень.

Description of some reasons and terms of committing violent crimes in family in the state of aggressive behavior

Some reasons and terms of committing violent crimes in family in the state of aggressive behavior are analysed in the article. Classification of reasons and terms of aggressive behavior in family is conducted. The most substantial reasons and terms of committing violent crimes in family in the state of aggressive behavior are generalized.