Соціальна відповідальність бізнесу: поняття, типологія та чинники формування

2021;
: cc. 56 - 64
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет "Львівська політехніка"

Проаналізовано підходи до визначення поняття «соціальна відповідальність». Досліджено види соціальної відповідальності та її прояви. Зроблено висновок, що ініціа- тиви корпоративної соціальної відповідальності ґрунтуються на чотирьох різних кате- горіях. Запропоновано розділити усі чинники, що впливають на формування та роз- виток соціальної відповідальності компанії, на дві групи: чинники дії та чинники забезпечення. У статті охарактеризовано один із можливих варіантів процесу фінансово- економічного забезпечення соціальної відповідальності.

 1. Бобко Л. О., Мазяр А. В. (2019). Проблеми корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Ефективна економіка, № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043.
 2. Бондарук Т. Г., Бондарук І. С. (2020). Економічна природа організаційно-економічного механізму соціальної відповідальності бізнесу. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр., № 1–2. С. 57–64. DOI: 10.31767/nasoa.1-2.2020.06.
 3. Євтушенко В. А. (2013). Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об’єкти, показники. Вісник НТУ “ХПІ”, № 46 (1019). С. 53–63.
 4. Кусик Н. Л., Ковалевська А. В. (2012). Методичний підхід до проведення оцінки ефективності соціально відповідальної діяльності підприємства. Проблеми економіки, № 3. С. 137–141.
 5. Затейщикова О. О. (2014). Аналіз підходів до оцінки соціальної відповідальності бізнесу. Вісник соціально-економічних досліджень. № 2 (53). С. 189–194.
 6. Новікова О. Ф., Дейч М. Є., Панькова О. В. та ін. (2013). Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія. Донецьк. 296 с.
 7. Селіверстова Л. С., Лосовська Н. В. (2019). Підходи до формування організаційно-економічного механізму управління  соціальною  відповідальністю  бізнесу.  Економіка  та  держава.  № 7.  С.  13–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.13
 8. Станасюк Н. С., Пасінович І. І., Мурза В. М. (2020). Тенденції розвитку корпоративної соціальної відповідальності та методологічні аспекти її оцінювання. Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ. Вип. 2 (12). С. 31–43.
 9. Kayla O'Neill (2020). 16 CSR Facts You Need To Know. URL: https://www.globalgiving.org/learn/ listicle/csr-facts-you-need-to-know   2020
 10. Stobierski Tim (2021). 15 eye-opening corporate social responsibility statistics, Harvard business school online.   URL:   https://online.hbs.edu/blog/post/corporate-social-responsibility-statistics
 11. Nafi Jannatun (2018). Different Types of Corporate Social Responsibility (CSR). URL: https://www.transparenthands.org/different-types-of-corporate-social-responsibility-csr/
 12. Telford Nicola (2021). A List Of Statistics That Demonstrate The Importance Of CSR. URL: https://viewsforchange.com/list-statistics-demonstrate-importance-csr/
 13. Pacific Oaks College publications (2021). Breaking down the 4 types of corporate social responsibility. URL:        https://www.pacificoaks.edu/voices/business/breaking-down-the-4-types-of-corporate-social-responsibility/
 14. Indeed Editorial Team (2021). What Is Social Responsibility? Types and Examples. URL: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/social-responsibility
 15. Chastity Heyward (2020). Forbes Councils Member Forbes Business Council The Growing Importance Of Social Responsibility In Business. URL: https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2020/11/18/the- growing-importance-of-social-responsibility-in-business/?sh=471b52162283