ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РИНКОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Authors: 

O.M. Sumets

Обґрунтовано необхідність вивчення й систематизації чинників, що впливають на розвиток логістики в Україні. Викладено результати дослідження зовнішніх чинників впливу на розвиток логістики з урахуванням процесів глобалізації, інтернаціоналізації й інтеграції в різних сферах суспільного життя. Виконано узагальнену систематизацію найзначущіших факторів впливу на розвиток логістики. Визначено основні причини, що зумовили появу чинників впливу на розвиток логістики на сучасному етапі економічних перетворень.

1.  Алесинская  Т.В.  Основы  логистики.  Общие  вопросы  логистического  управления  /  Т.В.  Алесинская. –Таганрог: Изд-во  ТРТУ,  2005.  –121 с.  
2.  Бажин  И.И.  Логистика: [компакт-учебник] / И.И. Бажин. –Харьков: Консум, 2003. –240 с. 
3. Гаджинский А.М. Логистика: [учебник для высш. и средних спец. учебных зав.] / А.М. Гаджинский. –7-е изд., перераб. и доп. – М.: ИТК “Дашков  и  Кo”,  2003.  –408 с.  
4.  Губенко  В.К.  Логистическая  централизация  материальных потоков:  теория  и  методология  логистических  распределительных  центров: [монография]  /  В.К.  Губенко. –Донецк: НАН  Украины,  Институт  экономики  промышленности,  2007.  –495 с.  
5. Даниленко А.С. Логістика: теорія і практика: [навч. посіб.] / [А.С. Даниленко, О.М. Марченко, О.В. Шубравська й ін.]. –К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 408 с.
6. Економічна теорія: Політекономія: [підручник]; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2003. –581 с. 
7. Економіка України  за  січень-червень  2013  року. [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу:  http://ukurier.gov.ua/uk/articles/ekonomika-ukrayini-za-sichencherven-20....  
8.  Экономика  знаний: Интернационализация  и  систематика  инноваций: [монография]  / [Б.  Мельникас,  А.  Якубавичус,  М. Виллис и др.]. – Вильнюс: Литовский инновационный центр, 2013. –703 с. 
9. Зубар Н.М. Логістика у ресторанному господарстві: [навч. посіб.] / Н.М. Зубар, М.Ю. Григорак. –К.: Центр учбової літератури,  2010.  –312 с. 
10.  Крамаренко  В.И.  Управление  внешнеэкономическими  рисками  в условиях глобализации: [монография] / [В.И. Крамаренко, К.Н. Онищенко, Н.И. Твердохлебов]; под общ. ред. д.э.н., проф. В.И. Крамаренко. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. –354 с. 
11. Логістика: [учебник]  / [Б.А.  Аникин,  В.В.  Дыбская,  А.А.  Колобов  и  др.]; под  ред.  Б.А.  Аникина.  –3-е  изд., перераб.  и  доп. –М.: ИНФРА-М,  2003.  –368 с.  – (Серия “Высшее  образование”).  
12.  Основы логистики: [учебн.  пособ.]  / [Л.Б.  Миротин,  В.И.  Сергеев,  М.П.  Гордон  и  др.];  под  ред.  Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. –М.: ИНФРА-М, 1999. –200 с.
13. Програма дій “Порядок денний на XXI століття” (“AGENDA 21”): ухвалена конф. ООН з навколиш. середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Самміт” Планета Земля” 1992 р.): [пер. з англ.]. – [2-ге вид.]. –К.: Інтелсфера, 2000. – 359 с. – (Нам жити на цій Землі). – (ПРООН Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй). 
14. Собкевич О. Щодо перспективних напрямів співробітництва України з країнами ЄС у реалізації потенціалу транспортної системи України. Аналітична записка / О. Собкевич, О. Ємельянова. – Нац. ін-т стратегічних досліджень при Президентові України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.niss.gov.ua/articles/579/.  
15.  Смерічевська  С.В.  Маркетинг  і  логістика: концептуальні  основи  та  стратегічні  рішення: [навч.  посіб.  у  схемах  і  таблицях]  /  [С.В. Смерічевська, М.В. Жаболенко, С.В. Чернишова та ін.]; за ред. С.В. Смерічевської. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 552 с. 
16. Сумец А.М. Логистика: теория, ситуации, практические задания: [учебн. пособ.]/А.М. Сумец. – К.: Хай-Тек-Пресс, 2008. –320 с. 
17. Товарна структура зовнішньої торгівлі  України  за  2012  р.  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/vnishno_t_balans//7034. html. 
18. Хромов О.П. Логістика: [навч. посіб.] / О.П. Хромов. –Харків: БУРУН КНИГА, 2012. – 224 с.