газ

3D model and numerical algorithm for gas filtration in porous media

The article presents a three-dimensional mathematical model of the gas filtration process in porous media and a numerical algorithm for solving the initial-boundary value problem.  The developed model is described using the nonlinear differential equation in partial derivatives with the appropriate initial and boundary conditions.  The proposed mathematical apparatus makes it possible to carry out hydrodynamic calculations taking into account changes in the main factors affecting the process under consideration: permeability, porosity, and thickness of layers, gas recovery coefficient, visc

Синергічний ефект ультразвукової кавітації та газу при знезараженні води

Досліджено процеси очищення води від бактерій роду Bacillus в умовах барботування самих газів (аргону, гелію, кисню та вуглекислого газу), кавітації та спільної дії газ/кавітація. Виявлено синергічний ефект за умов одночасної дії газу та кавітації (kd(газ/УЗ) >kd(газ) + kd(УЗ) майже вдвічі) та показано, що kd(газ/УЗ) більше за kd(газ) майже на порядок. Встановлено відносний ряд ефективного руйнування мікробних клітин: Ar/US> О2/US> Не/US> СО2/US.

Кореляція між діаметром мікроорганізмів та ефективністю руйнування мікроорганізмів за умов газ/кавітація

Виконано порівняння значеннь ефективних констант швидкості знищення мікроорганізмів (kd), залежно від діаметру клітин та природи газу, барботованого за умов кавітації. Ефективність руйнування клітин за Ar / US більша в 2-2,5 рази порівняно з He / US, O2 / US та CO2 / US. Клітини дріжджів руйнуються швидше у порівнянні з бактеріями (kd (клітини дріжджів) >> kd (клітини бактерій)), що пояснюється розміром клітини. Стійкість клітини за умов кавітації обернено пропорційна її діаметру.

Встановлення ефективної природи газу на руйнування різних мікроорганізмів під дією кавітації

Досліджено знезараження води від бактерій роду Diplococcus, S.lutea, B.cereus, Ps.fluorescens та дріжджів Sacch.cerevisiae за одночасної дії газ/УЗ як мікроорганізми, які були визначені в природних та стічних водах в домінуючій кількості. Встановлені відносні ряди ефективного руйнування клітин під дією газ/УЗ. Найбільша ефективність знищення мікроорганізмів було досягнуто під дією Ar/УЗ, порівняно з Не/УЗ, СО2/УЗ і О2/УЗ що пояснюється властивостями газу, здатними впливати на сонохімічну активність.

CONSTRUCTION OF GAS GATHERING PIPELINES FOR STABLE PRODUCTION OF CARBOHYDRATES

The article deals with the existing system of gas pipelines between hydrocarbon production facilities at the Yuliivskyi oil and gas condensate production facility (YOGCPF). This system of gas pipelines ensures the flow of hydrocarbon raw materials from the wells of Narizhnianske, Yuliivske and Skvortsivske oil and gas condensate fields to the complex gas treatment unit (CGTU). The preliminary treatment of natural gas from mechanical impurities, liquid, hydrocarbon condensate and water is carried out at gas preparation plants of these fields.

Можливості мобільных геофізичних технологій при пошуках і розвідці нафти та газу

Мобільна геофізична технологія включає спеціальний метод обробки даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), картування методом становлення короткоімпульсного поля (СКІП), метод вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ). Включення такої технології в традиційний комплекс пошукових геолого-геофізичних методів буде сприяти як мінімізації фінансових витрат на вирішення нафтогазопошукових задач, так і істотного скорочення часу на їх практичну реалізацію.

Про прямі методи пошуку як засіб підготовки структур до пошукового буріння на нафту і газ

Проведено аналіз прогнозування нафтогазоперспективних ділянок прямими методами. Розглянуто підхід комплексування геохімічних та геофізичних методів для підвищення ефективності пошуків покладів вуглеводнів.

Про можливість виявлення скупчень газу в щільних пісковиках мобільними геофізичними методами

Результати експериментального застосування мобільних технологій показують, що метод обробки даних дистанційного зондування Землі дозволяє оперативно виявляти аномалії типу „поклад газу (нафти)” в колекторах різного типу. Ці аномалії можуть бути пов'язані із зонами „sweet spots”, в межах яких існує висока ймовірність отримання промислових припливів ВВ.

Оцінка нафтогазоносності перспективних об’єктів в акваторіях Баренцового моря

Аналізуються результати оцінки перспектив нафтогазоносності окремих структур та родовищ Баренцового моря, які були отримані частотно-резонансним методом обробки та інтерпретації даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).