інформаційна система

РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

Робота присвячена проблематиці створення й використання інформаційних систем у процесі навчання іноземців української мови. Розроблено дві Web-орієнтовані системи навчання – аудіовізуальний навчальний курс в оболонці Moodle і система "КІАП" для конструювання завдань з української мови та автоматизованої їх перевірки. Показано, що першу систему використовували здебільшого у першому семестрі навчання. У другому семестрі, коли вивчали фахову українську мову, ефективною в застосуванні є друга система.

Розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків управління людськими ресурсами

Роботу присвячено дослідженню джерел виникнення ризиків формування та управління людськими ресурсами компанії та розробленню проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників.

Застосування смартфонів для позиціювання в середині приміщення

Статтю присвячено проблемі навігації усередині приміщень в умовах недоступності сигналу супутникових засобів. У цьому випадку для визначення місця розташування об’єктів використовуються альтернативні джерела їх позиціювання. Використання для задач навігації усередині приміщень смартфонів дозволяє отримати вичерпні дані про його роботу. Для вирішення завдання навігації найбільш важливими елементами масивів даних є унікальний ідентифікатор спостережуваного пристрою і відносний рівень потужності прийнятого від нього сигналу.

Формальне подання діяльності користувача з виявлення інформаційно-значущих об’єктів

Розглянуто діяльність користувача щодо пошуку інфораційно-значущих об’єктів розв’язання поставленої перед ним задачі. Для формалізації цієї діяльності використано апарат теорії множин. Наведено математичні моделі формулювання запиту, аналізу документів у видачі та відбір інформаційних об’єктів для розв’язання поставленої перед користувачем задачі. Крім того, розроблено моделі в аспекті інтелектуальної діяльності користувача та когнітивних процесів. Наведено результати експериментальних досліджень з такими пошуковими системами, як Google, Yandex, МЕТА, Rambler, Yahoo.

Моделі та методи синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи

Розглянуто моделі та методи, використання яких дає змогу розв’язати задачу синтезу опису архітектури інформаційної системи. Розроблено метод синтезу варіантів опису архітектури інформаційної системи. Запропоновано теоретико-ігрову модель синтезу опису раціональної архітектури інформаційної системи. Розглянуто особливості використання синтезованого опису для визначення проектних обмежень.

Information integration of the repository of software ui components with the data structure of user interaction

Запропонована структурна модель інформаційної інтеграції даних про елементи інтерфейсу користувача програмного забезпечення (різних графічних представлень, властивостей та параметрів, та їх мультиреалізації програмними кодами різними мовами тощо) із структурними модулями засобів фіксування на накопичення даних про інтерактивні взаємодій користувачів з інтерфейсом.

Використання генетичних алгоритмів для моделювання інформаційних процесів

У статті розглядається поняття  генетичних алгоритмів. Подаються практичні підходи та різно­види генетичних алгоритмів. Проведено дослідження наукових робіт вітчизняних та зарубіжних дослід­ників. Наведено методи та приклади розв’язку задач дейтамайнінгу (data mining) для генетичних алго­ритмів. Наводиться тезаурус основних складових моделей генетичних алгоритмів. Наводиться пара­лель між біологічними системами та системами направленими на вирішення технічних завдань.

Concept and types of information systems

The article studies modern legal and scientific approaches to the analysis of the category “information system” as the object of legal protection in the information society. It indicates that in the legislation there is a significant number of legal acts containing definitions of “information system”. These definitions are not identical, which generates some legal conflicts and gives ground to assert the need for appropriate categorical apparatus. The article provides classification of information systems according to various criteria.

About variety of informationand and their use in proceedings in cases of administrative offenses

The question of media types and their use in proceedings in cases of administrative offenses. The problems of application in Ukraine varieties of media in proceedings in cases of administrative offenses. The ways of solving them.

Application of mathematical models for improvement of “cloud” data processes organization

The paper presents the main approaches to distributed organization of data in computer networks processing and organization of distributed applications. The main approaches to organization of distributed computing systems are described. The conception of GRID computing and comparative analysis of technologies and architectures of "cloud computing" and GRID systems creation are outlined. The estimations of the advantages and disadvantages of computing processes in web-systems are presented. The analysis of analytical models of cloud computing nodes is made.