інструменти

Характеристика способів розкрадань чужого майна з використанням інформаційних технологій

У статті на основі комплексного системного аналізу розглянуто характеристику способів розкрадань чужого майна з використанням інформаційних технологій. Актуальність теми зумовлені зростанням впливу злочинності на економіку в умовах цифрової трансформації Така ситуація складається через тимчасовий розрив між впровадження інформаційних технологій та рівнем правового регулювання застосування. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, системний підхід до вивчення кримінальних правопорушень щодо розкрадання чужого майна з використання інформаційних технологій.

Формування прикладного інструментарію комплаєнсу на вітчизняних підприємствах

Досліджено сутність поняття «комплаєнс». Виявлено причини, що спонукають підприємства впроваджувати інструментарій комплаєнсу. Визначено основні складові комплаєнс-політики організації. Наведено способи мінімізації ризиків підприємств за допомогою імплементації інструментів системи комплаєнсу. Виокремлено ключові проблеми упровадження комплаєнсу на підприємствах України. Розроблено етапи уніфікованої технології комплаєнсу на вітчизняних підприємствах. Запропоновано концептуальну модель комплаєнсу та обґрунтовано необхідність її впровадження у практичну діяльність організацій.

Розвиток експорту наукомістких послуг як каталізатор інноваційної діяльності

Обґрунтовано актуальність розвитку експорту наукомістких послуг як каталіза- тора інноваційної діяльності. Розглянуто та проаналізовано сутність і структуру науко- містких послуг та наукомістких бізнес-послуг. Уточнено сутність поняття «наукомісткі послуги». На підставі отриманих результатів дослідження побудовано порівневу модель розвитку експорту наукомістких послуг як каталізатора інноваційної діяльності.

Інструменти забезпечення ефективності комунікативної діяльності громадських організацій

Розглянуто особливості комунікативної діяльності громадських організацій у період суспільних трансформацій. Проаналізовано рівень довіри населення до громадських організацій як каталізатора розвитку громадянського суспільства. Встановлено, що ефективність комунікативної діяльності громадських організацій напряму залежить від довіри суспільства до них. Обґрунтовано інструменти забезпечення ефективності комунікативної діяльності громадських організацій як основи для відкритого та раціонального діалогу в консолідованому суспільстві.

Organizational Changes in the Activity of Enterprises in the Context of Urgent Crisis Management

Eliminating or reducing the negative impact of crisis phenomena on the economic condition of an enterprise and ensuring its further effective development is closely related to the concept of organizational changes. On the one hand, urgent crisis management tools almost always cause such changes. On the other hand, crisis phenomena in the activities of a business entity lead to the need to introduce organizational changes. In this context, it is noted that it is important to diagnose such changes even before their practical implementation begins.

Засади економічного оцінювання бізнес-проєктів у цифровому бізнесі в умовах євроінтеграції

У статті розглянуто визначальні засади економічного оцінювання бізнес-проектів підприємств у цифровому бізнесі в умовах євроінтеграції. Встановлено, що для такого економічного оцінювання можна застосовувати перш за все т. зв. «традиційні» підходи, які описані у літературі з проектного менеджменту, інвестування, управління інноваційними процесами тощо.

Можливості використання аудиту як інструменту маркетингового контролю: на прикладі польського та українського підприємств

Стаття присвячена питанням маркетингового контролю. Мета — показати на основі проаналізованих підприємств можливості фактичного використання маркетингового аудиту як інструменту стратегічного контролю маркетингу. В якості відправної точки для висновків було зроблено посилання на обговорення в літературі поглядів про маркетинговий аудит (їх можна розглядати як моделі концептуального, структурного або процесного характеру) та внутрішній аудит.

Adaptation aspects of economic expertise in the circuit controlling the german model enterprise

In this article the adaptive aspects of the economic expertise in the circuits controlling
model of A. Dayle. In this approach, contours availability subsystem economic expertise be
implemented in two groups of tools: tools of planning and regulation of subdivisions (a
function of business process management) and management tools and incentives for workers
(people management function). Thus, for each set of business processes, goals of controlling is
actually derived from the objectives of the enterprise and are a direct reflection of the