інвестування

Людський капітал – основа розвитку підприємства

Виявлено роль людського капіталу в забезпеченні ефективного функціонування економічної системи, її інтенсивного розвитку і підвищенні якісного рівня виробничих процесів на підприємствах. Досліджено необхідність у проведенні економічного дослідження комплексу елементів із управління персоналом і виявлення місця та ролі людини в умовах сучасного виробництва. Визначено необхідність аналізу сутності та можливості застосування в економіці України основних засад теорії людського капіталу як компоненту і фактору конкурентоспроможності підприємства.

Organizational Changes in the Activity of Enterprises in the Context of Urgent Crisis Management

Eliminating or reducing the negative impact of crisis phenomena on the economic condition of an enterprise and ensuring its further effective development is closely related to the concept of organizational changes. On the one hand, urgent crisis management tools almost always cause such changes. On the other hand, crisis phenomena in the activities of a business entity lead to the need to introduce organizational changes. In this context, it is noted that it is important to diagnose such changes even before their practical implementation begins.

Перспективні напрямки інвестування в українську економіку

Проаналізовано сучасний стан, структуру та динаміку інвестиційної діяльності в Україні, виокремлено основні джерела надходження іноземних інвестицій, встановлено причини коливання обсягів іноземних інвестицій, визначено перспективні напрямки інвестування в українську економіку. Хоча відбувся спад іноземних інвестицій в Україну, та перспективи їх розвитку загалом – обнадійливі.

Специфіка податково-інвестиційних правовідносин

Висвітлено проблематику наявного арсеналу спеціальних методів податково- правового впливу на інвестиційну діяльність в Україні, зокрема такі: державна податкова підтримка інвестицій, податкове стимулювання та заохочення інвестицій, податкове звільнення у сфері інвестування. Узагальнено теоретичні засади податково- правової регламентації інвестиційної діяльності, на їх основі розроблено практичні пропозицій щодо вдосконалення податкового регулювання, пов’язаного з інвестуванням.

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано концепцію амортизаційної політики в Україні з позиції її якості та результативності практичної реалізації. Визначено основні проблеми її неефективності. Запропоновано шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційного потенціалу податкової амортизаційної політики з метою посилення впливу оподаткування на активізацію інвестиційної діяльності.

Public legal activities of the state in the financial and investment sector

The analysis declared in article revealed issues that the world economic recession caused
by the global financial crisis, the role of public investment as one of the universally in all
industrialized countries instrument macroeconomic governance processes that help to reduce and neutralize the crisis in economics. Showing that an important role in the implementation
of the tasks given to finance, as investment activity of the state is one of the important areas of
financial regulation. Updated identify economic and legal nature, essence, meaning and role of

Analysis state investment competition in Ukraine

The article reveals the essence of investment competition and presents research of macroenvironment of enterprises of construction industry. Proved that attracting investment in the development of the national economy stands pressing issue today, because investment activity and investment in the country is a basic factor in the development of all sectors and particularly capital intensive, that is, the construction industry.

Системні аспекти інвестування в галузі інформаційних технологій

This article examines an issue of system aspects and investment features in IT sphere, state of IT market and its progress trend. An analysis of the types and investment features in IT, investment evaluation methods was implemented. Objectives tree was developed. A general algorithm structure for evaluating investment in IT branch was proposed.

ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМИ ІНВЕСТУВАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Узагальнено підходи щодо формування програми модернізації підприємства в умовах поглиблення інтеграційних процесів України і ЄС. Модернізація повинна стати складовою стратегічної інвестиційної політики підприємства, яка має сприяти реалізації довгострокового комплексу інвестиційних цілей його соціально-економічного розвитку. Показано, що програма інвестування є функціональною і входить до складу фінансової стратегії, підпорядковується загальній стратегії підприємства. Розроблено перелік рекомендацій щодо формування програми інвестування модернізації підприємств.

Математичні моделі інвестування в галузі інформаційних технологій

Розглянуто основні фактори, що впливають на ефективність інвестицій в ІТ, досліджені їх структурні складові та вплив на ефективність інвестування. Запропоновано багатокритерійну модель розподілення інвестицій в ІТ за періодами та обрання початкового моменту інвестування, проаналізовано можливі методи отримання рішень на ній та розроблено рекомендації щодо застосування цих методів.