кінетика

Фазова рівновага нафтових дисперсних систем з позиції термодинаміки та кінетики

Розглянуто процес парафіноутворення, включаючи особливості будови парафінів, внаслідок фазових переходів при зниженні температури. Розроблено математичні моделі термодинамічних і кінетичних розрахунків фазової рівноваги системи «тверде тіло-рідина». Встановлено, що для зміщення рівноваги «мазут-парафін» до рідини необхідно зменшити відношення активностей твердої і рідкої фаз за допомогою введення в систему речовини з меншим параметром розчинності. Синтезовано додаток рослинного походження для підвищення стійкості і структурно-механічних характеристик мазуту.

Кінетика та ізотермічні дослідження адсорбції шестивалентного хрому з використанням активованого вугілля з водного гіацинту

Для видалення Cr(VI) з водного розчину як адсорбент використано активоване вугілля, отримане з водного гіацинту (WH-AC). Визначено, що оптимізований WH-AC є мезопористим та зернистим. Встановлено, що площа поверхні 11,564 м2/г має високу адсорбційну здатність. Адсорбція оптимізованого WH-AC відповідає кінетиці псевдодругого порядку та ізотермічній моделі Фрейндліха. Базуючись на коефіцієнті кореляції, одержаним з кінетичної моделі псевдодругого порядку, отримані значення R2 мали значення вище 0,99, що вказує на хемосорбційність процесу.

Видалення хрому(vi) з використанням карбонового порошку з листя thuja occidentalis – ізотерми адсорбції та кінетичні дослідження

Досліджено адсорбційну здатність карбонового порошку з листя туї західної (Thuja щccidentalis) для витіснення хрому(VI) з водних розчинів. Встановлено, що кількість видаленого Cr(VI) залежить від рН, часу встановлення рівноваги, кількості адсорбенту і концентрації Cr(VI). За допомогою методів Фур‘є-спектроскопії, скануючої електронної мікроскопії та енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії визначено характеристики адсорбенту до і після адсорбції Cr(VI). Одержаним ізотермам адсорбції найбільше відповідає модель Ленгмюра.

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАЛІЗАЦІЇ ГРАНУЛЬОВАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей металізації гранульованого поліетилену. Досліджено вплив концентраційних чинників на процес металізації активованих цинком гранул поліетилену марки Liten PL-10. Встановлено, що зміною концентрації сульфату міді і гідроксиду натрію, а також ступенем завантаження полімерної сировини можна ефективно регулювати кількість відновленої міді на гранулах поліетилену, а значить і товщину сформованого на них шару металу.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРИЩЕПЛЕНОЇПОЛІМЕРИЗАЦІЇ У ТОНКОМУ ШАРІ 2-ГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ З ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНОМ

Досліджено кінетику полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у тонкому шарі. Встановлені залежності конверсії полімеризації ГЕМА з ПВП у масі та в розчиннику. Побудовані екзотерми реакції (ко)полімеризації в масі. Визначено порядок реакції за ініціатором, мономером і полімером та виведена математична залежність сумарної швидкості прищепленої кополімеризації ГЕМА до ПВП. Визначено залежність кількості ПВП, що приймає участь у реакції прищепленої полімеризації від його концентраціїв композиції, природи та концентрації ініціатора і температури процесу.

STUDY OF THE PROPERTIES OF ANP FERTILIZER ENCAPSULATED WITH THE USE OF MODIFIED WASTE OF PET

The experimental investigation of the solubility of the prolonged-action nitroamophos obtained with the use of modified polyethylene terephthalate (PET) waste is presented. The kinetic coefficients of the diffusion process of the substances inside the shell are determined. The possibility of applying a theoretical model to predict the agro-ecological properties of encapsulated ammonium nitrate phosphate is demonstrated.

 

THE IMPACT OF MICROWAVE RADIATION IN THE PROCESSES OF CARBON DIOXIDE ABSORPTION BY CHLOROPHYLL-PRODUCING MICROALGAE

The influence of microwave radiation on the rate of СО2 uptake by chlorophyll-producing microalgae of the Chlorella Vulgaris has been established. Experimental dependencies of greenhouse gases absorption by microalgae depending on the impact of microwave electromagnetic (MEM) field have been obtained. The mathematical model of the dynamics of biomass growth of Chlorella Vulgaris microalgae depending on the time of electromagnetic radiation has been constructed.

Кінетика окиснення 2-піролідинкарбонової кислоти в присутності каталізатора Os(VIII) в лужному середовищі з використанням періодату натрію: механістичний підхід

Проведено кінетичні та механічні дослідження окиснення 2-піролідинкарбонової кислоти, періодатом натрію (NaIO4) в лужному середовищі в діапазоні температур 303–318 К в присутності каталізатора Os(VIII). Визначено, що реакція є першого порядку відносно Os(VIII) та періодату. Спостерігається позитивний ефект відносно субстрату, тобто 2-піролідинкарбонової кислоти, негативний вплив на [OH-] і незначний вплив Hg(OAc)2 та йонної сили середовища. Встановлено стехіометрію реакції між періодатом натрію та 2-піролідинкарбоновою кислотою в лужному середовищі (2:1).

Спектрофотометричне визначення рутенію з використанням його каталітичної активності на окиснення гексацианоферрата(ii) періодатним йоном в зразках води

Для визначення рутенію(III) на мікрорівні застосовано каталітичний ефект хлориду рутенію на зовнішнє перенесення електронів гексаціаноферрату(II) періодатним йоном у водному лужному середовищі. Встановлено оптимальні умови реакції та необхідний час. Лінійна залежність між поглинальною здатністю та концентрацією Ru(III) використана для визначення слідів Ru(III). Показано, що додавання інтерферентних йонів (в концентраціях, до 71 разів вищих за концентрацію Ru) істотно не впливає на каталітичну активність Ru(III) при окисненні гексаціаноферрату(II) періодатним йоном.

Kінетика розчинення наночастинок Fe3O4 у кислому середовищі

Вивчена розчинність дослідних зразків наночастинок Fe3О4 у кислому середовищі (рН = 1,8–5,0 3,0 год.). Наведені кінетичні криві та результати розчинності Fe3О4 спектрофотометричним, гравіметричним та атомно-абсорбційним методами. Встановлено зростання розчинності Fe3О4 зі збільшенням кислотності середовища і часом перебування в ньому. Електронно-мікроскопічними, рентгеноструктурними та ЯМР-дослідженнями встановлено вплив кислого середовища на фізико-хімічний стан поверхні дослідних зразків частинок Fe3О4.