кінетика

Дослідження впливу діоксиду сульфуру на динаміку приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей

Досліджено вплив діоксиду сульфуру на швидкість приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей. Отримано експериментальні залежності приросту біомаси в залежності від концентрації діоксиду сульфуру. Експериментальні дані опрацьовано на основі теорії Лайнуівера-Берка та визначено основні кінетичні константи процесу. Встановлено зворотнє неконкурентнеінгібіювання діоксидом сульфуру приросту хлорофілсинтезуючих мікроводоростей.

Періодичне розчинення калій хлориду за зміни параметрів системи

Експериментально досліджено розчинення калію хлориду в апараті з механічним перемішуванням. Визначено залежність зміни концентрації солі з часом розчинення. Наведено теоретичні залежності для розрахунку балансових співвідношень між рідинною та твердою фазами за умов постійності об’єму розчину та його густини і за змінних умов цих параметрів. Наведено розрахункові залежності для балансових співвідношень та виконано їх графічне порівняння. Показано, що для умов високих концентрацій спостерігається неспівпадіння балансових показників.

Kinetics of High-Temperature Interaction of Titanium Alloys with a Carbon-Containing Gaseous Medium

Due to their excellent complex of physical, chemical, and mechanical properties, titanium alloys are unique materials for many branches of industry. An important feature of titanium is its high reactivity concerning the interstitial chemical elements (oxygen, nitrogen, and carbon). The absorption of interstitial elements by titanium alloys causes change in physical and mechanical properties of alloys and articles which are made of them. It should be noted that the titanium alloys are classified, in particular, by the compositions of their structures.

Термодеградаційні ефекти у товстоплівкових елементах на основі шпінельної кераміки Cu- та Co-збагачених складів

Досліджено кінетичні залежності термоіндукованого дрейфу електричного опору в тов- стоплівкових елементах на основі шпінельної кераміки Cu0,1Ni0,1Co1,6Mn1,2O4 (Co-збагачений склад) та Сu0,8Ni0,1Co0,2Mn1,9O4 (Cu-збагачений склад).

Кінетика фільтраційного сушіння амофосу

The paper is dedicated to theoretical and experimental investigation of the kinetics of ammophos filtration drying. On the basis of experimental investigations, the criterial dependencies for determination of heat-and-mass transfer are received and the analogy between external heat transfer and mass transfer is determined. Розглядаються теоретичні та експериментальні дослідження кінетики фільтра- ційного сушіння амофосу.

Кінетика фільтраційного сушіння фосфогіпсу

This  article  is  devoted  to  solving  problems  of  disposal  and  use  of phosphogypsum.  Chosen  as  the  most  optimal  and  economically  feasible  method  of drying  phosphogypsum,  namely  filtration  drying  method.  Experimental  study  on drying kinetics of phosphogypsum.  
Вирішенно  проблеми  утилізації  та  використання  фосфогіпсу.  Обрано найоптимальніший  та  економічно  обґрунтований метод  сушіння фосфогіпсу,  а сааме: фільтраційний метод сушіння. Проведені експериментальні дослідження з кінетики сушіння фосфогіпсу. 

Зменшення енергетичних затрат процесу сушіння у виробництві цукатів з груш

Досліджено зміни температурних режимів процесу сушіння у виробництві цукатів
з груш. Проведені експериментальні дослідження з теплообміну та кінетики сушіння
цукатів з груш за різної температури. Експериментально підтверджено доцільність
проведення процесу сушіння за температур цукатів, що дорівнюють температурі
гарячого теплового агенту. Згідно з тепловим балансом розраховано кількість енергії,
накопиченої шаром груші, та необхідної енергії для випарювання вологи. Встановлено,

Синтез та фізико-хімічні властивості тетраванадату амoнію для отримання VO2

Для створення технологічного процесу одержання діоксиду ванадію внаслідок термічного розкладання розроблено спосіб синтезу солі високодисперсного ванадію(IV) як прекурсору. Спосіб включає в собі взаємодію п'ятиоксиду ванадію з щавлевою кислотою в розчині, який дає проміжний розчин оксованадію, подальше осадження продукту (амонію тетраванадату) при додаванні гідроксиду амонію до оксованадію, промивання та висушування продукту. З використанням фотометрії і потенціометричного титрування проміжний продукт був ідентифікований як H2[VO(C2O4)2], а кінцевий продукт як (NH4)2V4O9.

Кінетичні закономірності початкових стадій золь-гель процесу в системах на основі тетраетоксисилану

Досліджено кінетичні особливості початкових стадій процесів кислотного гідролізу та конденсації в золь-гель системах тетраетоксисилан–етанол–вода методом газової хроматографії. Кінетичні параметри процесу, оцінені з використанням програми квантово-хімічних розрахунків, задовільно співпадають з визначеними експериментально..

Кінетика і механізм реакції озону з спиртами, кетонами, етерами і гідроксибензолами

В огляді, що базується на 92 посиланнях, розглянуто руйнування органічних речовин внаслідок озонування та стосується різних класів кисневмісних органічних сполук – спиртів, кетонів, етерів та гідроксибензолів. Обговорено механізми реакції цих сполук з озоном в органічних розчинниках і представлені відповідні схеми реакції. Приведені кінетичні і деякі термодинамічні параметри. Показано залежність кінетики та механізму реакції озонування від структури сполук, середовища і умов реакції. Зазначено і обговорено різні можливості застосування озонолізу.