місто

Системний підхід до вибору консолідованої інформації в управлінні

Розглянуто системний підхід до визначення консолідованої інформації для ефективного управління екологічною безпекою міста. Запропоновано використання системи цілей управління екобезпекою міста та їхнього системного аналізу. Визначено консолідовану інформацію для управління екобезпекою міста, структуру управлінських дій та їхніх можливих виконавців.

Управління екологічною безпекою міста

Розглянуто проблеми екологічної безпеки міста як складової безпеки життєдіяльності міста. Проаналізовано причин виникнення небезпек і можливі варіанти їх ліквідації за допомогою управлінських дій. Запропоновано концептуальну схему управління міською екобезпекою і структуру управлінського органу, алгоритм управління екобезпекою.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

В даній статті представлено альтернативний підхід до стратегічного планування розвитку територіальних громад. Суть даного методу полягає в інтегральному підході територіальною громадою до використання наявних ресурсів, необхідних для її розвитку з диференційним плануванням конкретних операційних завдань на конкретний час.

ВПЛИВ ЄВРОПЕЙCЬКОЇ СТРАТЕГІЇ ЗГУРТОВАНОСТІ НА ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕСТЕТИКИ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Розглянуто проблематику впливу європейської політики згуртованості (cohesion policy) на підходи до вирішення урбаністичного середовища та оцінку його якості. Проаналізовано ряд параметрів, які визначають різні аспекти трансформації міського простору в контексті політики згуртованості. Надано оцінку вже існуючого досвіду інтерпретації громадських зон, як у контексті функціональної ефективності, так і з огляду на їх естетичну вартість. Окреслено напрямки стратегії згуртованості, які впливають на зміни ціннісних уявлень про міський простір.

МАТРИЦЯ ОЦІНКИ ВІЗУАЛЬНОГО КОМФОРТУ СВІТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВІДКРИТИХ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ (PUBLIC SPACE)

Візуальний комфорт штучного освітлення відкритих публічних просторів є важливим фактором сталого функціонування міста. Стрімкий розвиток інновацій у галузі освітленості архітектурного середовища дозволив значно підвищити туристичну та рекреаційну привабливість багатьох міст світу. Однак, поряд з позитивними змінами все більшу стурбованість викликає таке явище, як «світлове забруднення» - термін, що використовується для опису надмірного нічного штучного освітлення, особливо у великих міських агломераціях.

Місто як кластер здорового способу життя: зв’язок публічної політики громадського здоров’я з формуванням культури здоров’я в місті

Розглянуто публікації закордонних авторів, які аналізують дані медичної статистики захворюваності в містах і узагальнюють світовий досвід формування відповідних політик як відповідей на існуючі загрози. Проаналізовано проекти Всесвітньої організації охорони здоров’я в площині здоров’я міст, вивчено рекомендації для адаптації ефективних практик в українських умовах. Доведено, що в сучасних умовах, з урахуванням викликів пандемії і світової фінансової кризи, надзвичайно актуальним є питання побудови в Україні системи громадського здоров’я в містах як основних центрах урбанізованого життя.

ОЗЕЛЕНЕННЯ ЛЬВОВА: ПОГЛЯД КРІЗЬ ІСТОРІЮ

У статті за допомогою методу історичного аналізу досліджено розвиток міських озе­ленених територій Львова, виділено основні періоди розвитку, що тісно пов’язані з історичними подіями у місті, виявлено чинники впливу на формування кожного з них. На основі статистичних даних щодо озеленених площ, площі міста і кількісті населення досліджено певні особливості кожного періоду.

 

 

ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В СТРУКТУРІ МІСТА

В статі розглянуто основні варіанти розміщення підприємств громадського харчування в структурі міст та населених пунктів, виявлені їх характерні особливості та дані рекомендації що до розташування окремих типів підприємств громадського харчування в варіантах розміщення. Для аналізу варіантів розміщення було взято приклади розміщення підприємств громадського харчування сучасних вітчизняних та закордонних об’єктів харчування. 

СУЧАСНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО − ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ І БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ

Метою роботи є висвітлення проблем, пов’язанихі з розвитком сучасних міст та можливостями діяльності в галузі архітектури та містобудування на користь

Strategic planning of a city development on the results of the previous strategic plan of its development

The goal of the article is to study the practice of strategic management of the development of territorial communities in Ukraine and to formulate recommendations on the principles of updating long-term and medium-term priorities of local development on this basis.