НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УРБАНІЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University, Department of Architectural Design
3
Національний університет «Львівська політехніка» кафедра Архітектури та реставрації

В даній статті представлено альтернативний підхід до стратегічного планування розвитку територіальних громад. Суть даного методу полягає в інтегральному підході територіальною громадою до використання наявних ресурсів, необхідних для її розвитку з диференційним плануванням конкретних операційних завдань на конкретний час.

Білоконь Ю. М. (2003) Регіональне планування. Теорія і практика. Логос, 246 с.

Габрель М.М., Хром’як Й.Я., Лисяк Н.М. (2019) Кризовий стан та урбаністичні шанси міст. Приклад Львова // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: ДНДІІМЕ,  No 12 (223), с. 79–95.

Габрель  М.М. (2004) Просторова  організація  містобудівних  систем:  моногр.  [Нац. акад. наук України; Ін-т регіон. Дослід НАН України]. – К.: Вид. дім А.С.С,  400 с.

Габрель, М., Габрель, М. (2021) Феномен циклічності та життєвий цикл у розвитку урбанізованих систем. Містобудування та територіальне планування, (78), с. 91-114. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.91-114

Груза И. (1972) Теория города. Сокр. перев. с чеш. Л. Б. Мостовой; Науч.ред. О. А. Швидковский. М.: Издательство литературы по строительству. 248 с.

Дьомін, М. М., Міщенко, О. Д., Сигнаївська, О. І. (2009). Планування та благоустрій міст. : зб. наук. пр./ КНУБА, Вип. 32, с. 13-30.

Lysiak N., Melnyk M., Syniura-Rostun N., Dzyubina A. (2021) Business environment of regions in Ukraine: Peculiarities of structural-institutional changes. Проблеми і перспективи менеджменту. Vol. 19. Iss. 1. P. 456–469. (SciVerse SCOPUS). https://doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.38

Лисяк Н. М. (2020) Методичні підходи до аналізу стану урбанізованих систем. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр./ ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», Вип. 4 (144). с. 18–26.  https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-4-3

Павлів А.П. (2020) Теорія імпульсів в урбаністичному розвитку великого міста: автореф. дис.  ...  д-ра  арх.:  18.00.01.  Харків:  ХНУБА,  46  с.   URL:    http://kstuca.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/10/Avtoreferat_Pavliv.pdf

Посацький, Б. С. (2016). Формування міського культурного ландшафту (на прикладі міст Західної України на зламі ХХ–ХХІ ст.). Вісник Національного університету Львівська політехніка. Архітектура, (856), 97-105.

Черкес, Б. С.,  Лінда, C. М. (2011). Містобудівний розвиток міст Західної України періоду незалежності. Містобудування та територіальне планування, (41), 462-467.