моделювання

Моделювання розпилювання колоди розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми

Розроблено математичну модель розпилювання колоди паралельно до лінійної регресійної осі розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням форми поверхні реальної колоди, отриманої за результатами сканування форми поверхонь її поперечних перетинів. Обґрунтовано особливості математичної моделі розрахунку схем розпилювання з урахуванням повороту колоди або схеми розпилювання навколо осі колоди на заданий кут за розрізання (розпилювання) вертикальними і горизонтальними січними площинами.

Алгоритм синтезу SPICE схем заміщення гальваномагнітних перетворювачів Холла

Наведено алгоритм синтезу SPICE схем заміщення сенсорів магнітного поля на основі гальваномагнітних перетворювачів Холла. З використанням типових бібліотечних елементів синтезовано схеми заміщення, що враховують параметри магнітного поля та просторового положення сенсора в ортогональній системі координат. Отримані шляхом моделювання результати якісно підтверджують результати експериментів та служать основою процедури калібрування сенсорів.

Уточнений розрахунок на міцність захисних оболонок термоперетворювачів за умов експлуатації

Запропоновано наближений метод порядкових статистик для опрацювання випадкових спостережень за апріорі невідомого розподілу ймовірності генеральної сукупності. Використання наближеного методу не потребує складних розрахунків інтегралів і коваріаційна матриця визначається за допомогою простих арифметичних операції. Подано результати наближеного методу і продемонстровано його ефективність. 

Особливості кримінологічного моделювання як методу дослідження особистості студента внз, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів

Розглянуто особливості кримінологічного моделювання як комплексного методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів. Уточнено методологію кримінологічного моделювання. 
З’ясовано, що кримінологічна модель особистості студента ВНЗ, у зв’язку з вчиненням корисливо-насильницьких злочинів, за характером – є аналітичною, за змістом – інформаційно-описовою, за функціональним призначенням – має на меті сприяти удосконаленню практики запобігання вчиненню злочинів. 

Математичний апарат для прогнозування аномальних припливів (цунамі)

Описано можливий підхід щодо моделювання екологічних процесів, а саме аномальних припливів (цунамі). Запропонований математичний апарат на основі статистичних методів містить приховані моделі Маркова, лінгвістичне моделювання та метод подібних траєкторій

Моделювання хвильового поля на структурі газоконденсатного родовища

У роботі представлені результати моделювання сейсмічного хвильового  поля  на моделі перетину земної кори (на прикладі Дробишівського газоконденсатного родовища). Складнопобудований розріз земної кори, отриманий геофізичним дослідженням свердловин, представлений у виді пластової моделі. При моделюванні хвильового поля сейсморозвідки враховувалися особливості двовимірного перетину: поздовжні, поперечні і обмінні хвилі отримані на сейсмограмах поздовжніх і поперечних коливань унаслідок задання розподілу швидкостей поздовжніх, поперечних хвиль і густини середовища в півпросторі.

Analysis and implementation of computing workflows for service-oriented CAE/CAD software

Розглянуто архітектурні аспекти інтеграції управління робочими процесами в орієнтованій на сервіс CAE/CAD, здатній виконувати обчислення на мережевих ресурсах. Аналіз можливих рішень відбувається на основі оцінки часу виконання робочих процесів. Описано також багаторівневу концепцію робочого процесу.

Аналіз результатів імітаційного моделювання щодо впливу температурних чинників на стан поверхонь в процесі їх формоутворення

Simulated thermal rheological pattern cutting, the influence of dynamic deformation temperature indicators on the quality of surface finish, and the influence of thermodynamic parameters on the mode of deformation of the workpiece and the tool, and thus the formation of residual stresses and strains.

Розширення можливостей програмного забезпечення для надійнісного аналізу відмово стійких систем

У статті представлено нові можливості спеціалі­зованого програмного забезпечення ASNA-2, яке призначене для автоматизованої оцінки показників надійності відмовостійких програмно – апаратних систем. Розроблене ПЗ засноване на оригінальній технології автоматизованої оцінки показників надій­ності відмовостійких систем, розробленої авторами.