моделювання

Вплив розташування в кузові автомобіля об’єкта транспортування на його вібронавантаженість

Запропоновано динамічну модель для дослідження впливу розташування об’єкта транспортування в кузові автомобіля на його вібронавантаженість при русі по одинарних перешкодах, дорозі з випадковим мікропрофілем та бездоріжжю. Наведені диференціальні рівняння та спосіб їх інтегрування у середовищі MATLAB Simulink. Отримані значення частот та амплітуд вертикальних коливань, віброприскорень об’єкта транспортування при різному розташуванні у кузові транспортного засобу.

Паралельна робота трансформаторів у системі електропостачання шахти

Увімкнення трансформаторів на паралельну роботу потребує врахування кількох важливих вимог. У процесі експлуатації систем електропостачання промислових під- приємств іноді виникають ситуації, коли стає бажаним вмикати на паралельну роботу трансформатори, характеристики яких не зовсім відповідають такій процедурі. Якщо трансформатори ввімкнено на паралельну роботу, то будь-яка різниця між їхніми параметрами призводить до перерозподілу навантаження між ними порівняно з попереднім режимом, коли вони працювали ізольовано.

Особливості моделювання бізнес-процесів підприємства та їх оптимізування в контексті здійснення міжнародної діяльності

В статті проаналізовано літературні джерела щодо теорії моделювання бізнес- процесів та його методів; виокремлено особливості моделювання бізнес-процесів в умовах здійснення міжнародної діяльності; виокремлено основні проблеми, які вини- кають на підприємствах під час виконання бізнес-процесів, пов’язаних з зовнішньо- економічною діяльністю; сформовано рекомендації щодо удосконалення моделювання бізнес-процесів підприємства в контексті здійснення міжнародної діяльності за допомогою реінжинірингу.

Особливості застосування системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємстві

Проаналізовано останні дослідження та публікації на тему використання системного підходу до моделювання бізнес-процесів; пояснено сутність цього підходу, проведено дослідження щодо cучасного його застосування на прикладі ринку Польщі; ідентифіковано основні елементи, які повинні бути враховані у процесі впровадження системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємстві; ідентифіковано особливості використання досліджуваного підходу відповідно до специфіки різних підприємств; запропоновано критерії оцінювання функціонування бізнес-процесів на підприємстві в межах застосування сис

Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач

Здійснено порівняльний аналіз найпоширеніших систем комп’ютерної математики та описано їх структуру. Визначено основні функції систем комп’ютерної математики та наведено переваги і недоліки використання таких систем, як: Derive, Mathematika, Matlab, Mathcad, Maple, MuPad, Gran, GeoGebra. Описано український програмний засіб Gran, який застосовують для графічного аналізу функцій (Gran1), систем геометричних об’єктів на площині (Gran-2D) та просторових об’єктів (Gran-3D).

Моделювання процесу нарізання глобоїдних черв’ячних коліс способом безперервного формоутворення дисковими фрезами

Мета. Моделювання процесу формоутворення бокових поверхонь зубців черв’ячних коліс глобоїдних черв’ячних передач способом безперервного формоутворення дисковими фрезами для розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій щодо технологічного забезпечення виготовлення глобоїдних черв’ячних коліс. Методика. Дослідження базуються на методах кінематичного аналізу теоретичної механіки, диференціальної та аналітичної геометрії, теорії зубчастих зачеплень, теорії формоутворення поверхонь деталей різанням.

Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги

Викладено методологічні основи розрахунку багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних ліній високої напруги для аналізу електромагнітних та перехідних процесів у трифазних кабельних лініях. Показано методи побудови математичної моделі, вибору їх структури та обчислення параметрів моделі. Приклад використання і дослідження математичної моделі дано в системі Matlab.

Substantiation of structure and parameters of pneumatic system of mobile robot with orthogonal walking drive

Problem statement. Mobile robots have awoken a large interest between scientists and designers in the last few years. One of the prospective drives of such robots is based on pneumatically operated system with no use of electric, heat, magnetic or other types of energy. Purpose. The main purpose of this research consists in substantiation of structure and parameters of pneumatic system of mobile robot with orthogonal walking drive.

ПОВЕРХНЕВА ТЕМПЕРАТУРНА ДІАГНОСТИКА ЗАРОДЖЕННЯ МІКРОТРІЩИН У НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ МЕТАЛАХ

Проаналізовано  результати  теоретичних  досліджень  про  відповідність  числового  значення  критичної густини  внутрішньої  енергії  значенню  ентальпії  плавлення  та  структурно-енергетичну  аналогію  між  процесами механічного  руйнування  і  плавлення.  Фізичну  картину  поширення  температурного  поля,  утвореного   у  момент зародження  дефекту,  розглянуто  за  припущення  попередньо  бездефектного  досліджуваного  об’єкта  та  того,  що перерозподіл температури в об’ємі та на поверхні відбувається рівномірно.

Кислотний гідроліз та осадження етанолу для екстракції глюкоманнану з клубнів amorphophallus oncophyllus

Досліджено екстракцію глюкоманнану з муки сирих клубнів кислотним гідролізом та осадженням етанолу. Досліджено вплив концентрації кислоти, температури та часу й розроблена кінетична модель процесу та її параметри оцінені на основі експериментальних даних. Отримані нові дані щодо виходу та чистоти глюкоманнану за різних умов.