МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ СКЛАДОВИХ GCI НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНИ

1
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра теоретичної та прикладної економіки

Глобальна конкуренція зростає не лише на рівні продуктів/фірм, а й серед країн. Конкурентоспроможність країн визначається багатьма факторами та оцінюється за різними підходами та методами. Одними з найбільш відомих є методології Інституту розвитку менеджменту (IMD) та Всесвітнього економічного форуму (WEF). Індекс глобальної конкурентоспроможності ВЕФ базується на 12 групах із понад 100 показників. Остання версія – GCI 4.0 – включає: 1. Сприятливе середовище (інституції; інфраструктура; прийняття ІКТ; макроекономічна стабільність); 2. Людський капітал (здоров’я; навички); 3. Ринки (товарний ринок; ринок праці; фінансова система; розмір ринку); 4. Інноваційна екосистема (динамічність бізнесу; інноваційні можливості). За даними GCI 2019 Україна – на 85-му місці зі 141 країни. Конкурентоспроможність України погіршується вже третій рік поспіль. Основний регрес відбувся у сферах: фінансової системи, охорони здоров’я, впровадження ІКТ, макроекономічної стабільності та інноваційних можливостей.

На основі цих 12 компонентів було розроблено багатофакторну регресійну модель їх впливу на конкурентоспроможність України на основі агрегованих і стандартизованих показників GCI 2009–2019 рр. Для оцінки параметрів моделі використано метод найменших квадратів і додаток "Аналіз даних" програми MS EXCELL. Отримана модель протестована.

В результаті моделювання виявлено, що найбільший вплив на конкурентоспроможність України мали показники інституцій та розвитку фінансового ринку. Таким чином, вони повинні стати пріоритетними напрямами розвитку та політики держави.

 1. Горбаль Н., Григор’єв О., Козачук А., Козачук Н. (2019) Україна в рейтингах глобальної конкурентоспроможності. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, №1, С. 84 – 91.
 2. IMD World Competitiveness Rankings 2019 Results. available at: https://www.imd.org/wcc/world–competitiveness–center–rankings/world–competitiveness–ranking–2019/.
 3. The Global Competitiveness Report 2019. available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.
 4. Porter M.E. (1990) The Competitive Advantage of Nations. The Free Press. New York.
 5. Кузьмін О.Є., Горбаль Н.І. (2005) Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Підручник. — Львів: Компакт–ЛВ. — 304 с.
 6. Пронкіна Л.І., Гавриш О.М. (2019) Cучасні проблеми конкурентоспроможності держави. Агросвіт, № 7, С. 32–36.
 7. Хворост Т.В. (2017) Стан конкурентоспроможності національної економіки України. Економіка і суспільство, №10. available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/27.pdf.
 8. Антощенкова В.В. (2019) Конкурентоспроможність як основа ефективної національної економіки.  Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка, Вип. 200, С. 84–95.
 9. Лупенко Ю.О., Патика Н.І. (2019) Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках сільськогосподарської продукції. Агросвіт, №11, С. 16–23.
 10. Полякова Ю.В. (2019) Інноваційні засади підвищення конкурентоспроможності регіонів України в процесі євроінтеграції: дис… д–ра екон. наук. – ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», Львів.
 11. Горбаль Н.І., Кухтяк К.А., Руда М.В. (2019) Вплив членства в ЄС на конкурентоспроможність країн Східної Європи. Науковий вісник НЛТУ України: Серія економічна, 27.7, С.53–58.
 12. Скоробогатова Н. (2019) Міжнародна конкурентоспроможність країн у реаліях інноваційних зрушень індустрії 4.0. Економічний аналіз, 29(3), С. 21–28.
 13. Хаустова В.Є., Крячко Є.М., Колодяжна Т.В. (2017) Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу: теорія та практика. Бізнес Інформ, №8, C. 49–56.
 14. Полковниченко С.О., Мурай А.О. (2018) Оцінка конкурентоспроможності України на європейському ринку туристичних послуг. Ефективна економіка, № 12, С.112–120.
 15. Мельник М.І., Ватаманюк–Зелінська У.З. (2016) Економетрична оцінка впливу чинників формування підприємницького середовища на розвиток машинобудівних підприємств в Україні. Соціально–економічні проблеми сучасного періоду України: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», 1(117), С. 105–110.
 16. Юринець З.В. (2016) Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України: дис… д–ра екон. наук. – НУ «Львівська політехніка», Львів.
 17. Інструменти та механізми вироблення й впровадження публічної політики в Україні. Укрінформ. – available at: https://www.ukrinform.ua/rubric–other_news/2713805–instrumenti–ta–mehanizmi–viroblenna–j–vprovadzenna–publicnoi–politiki–v–ukraini.html.