національна економіка

Проблеми малого та середнього бізнесу в умовах пандемії Covid-19: європейський вимір

Важливу роль у розвитку економічних систем провідних країн світу відіграє ма- лий та середній бізнес, який забезпечує близько половини надходжень валового внутрі- шнього продукту, що свідчить про глобальне значення малого та середнього бізнесу для суспільства загалом. Стаття присвячена комплексному дослідженню малого та серед- нього бізнесу в Україні. Проведено статистичну оцінку загальних показників діяльності суб’єктів середнього та малого підприємництва у розрізі окремих країн, виділено основ- ні перешкоди для ведення бізнесу в Україні.

Прогнозування показників сталого розвитку України

Запропоновано підходи та показники до оцінювання ефективності державного регулювання сталого розвитку. Досліджено показники сталого розвитку України відповідно до світових рейтингів. Здійснено прогнозування показників сталого розвитку на наступні три роки. Визначено вплив кожного окремого показника на сталий розвиток України. Наведено два сценарії сталого розвитку країни: оптимістичний (позитивні зрушення у намічених тенденціях, покращення ситуації), песимістичний (відсутність суттєвих змін у соціально-економічному житті держави, інерційне продовження існуючих тенденцій).

ДІЛОВА АКТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: РІВНІ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ

У статті досліджено теоретичні основи і прикладні проблеми забезпечення економічного розвитку українських підприємств. Обґрунтовано систему показників оцінювання ділової активності на таких рівнях: підприємство, ринок, сектор економіки, національна економіка. Проведено порівняльний аналіз за 2009–2016 рр. динаміки обсягів реалізованої продукції, активів і чистого прибутку підприємств машинобудування, промисловості та економіки України загалом.

Marketing aspects of export politics of the state

The characteristic features of realization of export deliveries are investigational on the key stages of economic development of country. On the basis of the conducted analysis of dynamics, structure and efficiency of the Ukrainian export basic problems are educed in realization of export operations. Measures are offered on perfection of application of marketing instruments in advancement of home commodities to the foreign markets – "4Р".

Assessment of the investment factor impact on the economic development of national economy of Ukraine

Article presents the results of the research of impact of investment factor on economic development of Ukraine and types of economic activities for the period 2000-2011 are presented; and determines types of economic activities, that are priority for investments in order to ensure the development of the national economy in framework of the post-industrial society.

Methodological foundations of economic evaluation of technogenic losses of national economy

The article considers world’s modern approaches of evaluation of technogenic losses from permanent and emergency environmental contamination (emissions, discharges, wastes), and investigates their advantages and disadvantages. The article justifies methods of fuzzy sets theory for complex economic evaluation of technogenic losses of national economy and necessity of these methods under the circumstances of vagueness and lack of information.

Assessment of the stability of the national economy development in the postindustrial society

The article presents the results of the national economy development stability assessment in the postindustrial society. The method of assessment based on the efficient state management under optimal economic, innovation and investment, and social conditions is proposed.

Analysis state investment competition in Ukraine

The article reveals the essence of investment competition and presents research of macroenvironment of enterprises of construction industry. Proved that attracting investment in the development of the national economy stands pressing issue today, because investment activity and investment in the country is a basic factor in the development of all sectors and particularly capital intensive, that is, the construction industry.

Method analyzing the investment attractiveness

It the role of investment in ensuring economic development. The features of the impact
of investment on the success of the operation entities. The expediency of attracting investment
enterprises to ensure their economic prosperity. The properties of the process of investing in
the company and found that one of the main parameters that determine the success of this
procedure is the level of investment attractiveness of this company. The existing interpretation
of the essence of the concept of “attractiveness” and formed their own understanding of this

Structural changes at the national economy of ukraine under influence of postindustrialization

The article presents the results of research of structural changes at the national economy of
Ukraine under the influence of process postindustrialization. In order to complete analysis of
structural changes at the national economy of Ukraine under the influence of process
postindustrialization were solving the following problems: advanced features postindustrialization
process in the world economy; analyzed the structural changes at the national economy of Ukraine