нафта

Use of pyrocarbon obtained in the process of pyrolysis of rubber waste for absorption of oil and Petroleum products

The paper describes the results of studying the composition and properties of pyrocarbon obtained during the pyrolysis of rubber waste. The ability of pyrocarbon to absorb oil and oil products was determined using four developed methods. It has been established that pyrocarbon can find practical use as an adsorbent for the collection and localization of spills of oil and oil products on solid and water surfaces.

ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ЕКСТРАГУВАННЯ ОЛІЇ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ОГРАНІЧНИМИ РОЗЧИННИКАМИ

Стаття присвячена процесу вилучення олії з насіння і шроту ріпаку та соняшника екстракційним методом на основі дослідження кінетичних закономірностей процесу екстрагування олієвмісної сировини.

Можливості мобільных геофізичних технологій при пошуках і розвідці нафти та газу

Мобільна геофізична технологія включає спеціальний метод обробки даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), картування методом становлення короткоімпульсного поля (СКІП), метод вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ). Включення такої технології в традиційний комплекс пошукових геолого-геофізичних методів буде сприяти як мінімізації фінансових витрат на вирішення нафтогазопошукових задач, так і істотного скорочення часу на їх практичну реалізацію.

Про прямі методи пошуку як засіб підготовки структур до пошукового буріння на нафту і газ

Проведено аналіз прогнозування нафтогазоперспективних ділянок прямими методами. Розглянуто підхід комплексування геохімічних та геофізичних методів для підвищення ефективності пошуків покладів вуглеводнів.

Дослідження дистилятної частини високосіркової нафти Орховицького нафтового родовища

The fractional composition and physical and chemical properties of light fractions selected from Orhovytsk oilfield oil аre investigated. The potential content of fractions is determined. We have studied defined density, refractive index, molecular weight and sulfur content of the mentioned fractions. The structure and group composition is calculated with the help of n-d-M method. Досліджено фракційний склад та фізико-хімічні властивості світлих фракцій, виділених із нафти Орховицького нафтового родовища.

Про можливість виявлення скупчень газу в щільних пісковиках мобільними геофізичними методами

Результати експериментального застосування мобільних технологій показують, що метод обробки даних дистанційного зондування Землі дозволяє оперативно виявляти аномалії типу „поклад газу (нафти)” в колекторах різного типу. Ці аномалії можуть бути пов'язані із зонами „sweet spots”, в межах яких існує висока ймовірність отримання промислових припливів ВВ.

Оцінка нафтогазоносності перспективних об’єктів в акваторіях Баренцового моря

Аналізуються результати оцінки перспектив нафтогазоносності окремих структур та родовищ Баренцового моря, які були отримані частотно-резонансним методом обробки та інтерпретації даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ).

Методи визначення вмісту нафти і мастила в стічних водах нафтової промисловості

За допомогою інфрачервоної спектрометрії і спектрофлуориметрії визначено концентрацію нафти в промислових водах. Проведено порівняння колориметричних і гравіметричних методів. Досліджено адсорбцію шкідливих компонентів із синтетичних нафто забруднених стічних вод полімерними сполуками на основі полі(гідроксиетил)акриламіду і поліпропілену. Для кореляції методу використано показник залишкового вмісту нафти.