Планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності

2022;
: cc. 201 - 209
1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено проблеми планування витрат на забезпечення якісних параметрів про- дукції підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності. Виявлено причини введення ключових принципів управління якістю у технологію планування витрат на забезпечення якісних параметрів продукції. Сформовано рекомендації щодо введення планування асортиментної політики на основі градації витрат і якісних параметрів продукції на підприємстві в умовах зовнішньоекономічної діяльності.

  1. Ареф’єва О. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Європейський ун-т. Київ: Видавництво Європейського ун-ту, 2005. 238 с.
  2. Афанасьєв М. Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. Харків: ВД “Інжек”, 2007. 320 с.
  3. Бойчик І. Економіка підприємства: навч. посіб. Вид. 2-ге, доп., перероб. Київ: Атіка, 2007. 528 c.
  4. Бондар Н., Гаєвський О. Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. А. В. Калини; Міжре- гіональна академія управління персоналом. Київ: МАУП, 2006. 350 с.
  5. Гетьман О. Економіка підприємства: навч. посіб. / Мін-во освіти і науки України; Дніпропетровський ун-т економіки і права. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 487 с.
  6. Головінов М. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. 266 c.
  7. Дацій О. Економіка підприємства: навч. посіб. Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2004. 224 с.
  8. Фролов С. М., Колісник Г. М. (2014) Планування витрат діяльності підприємства. Соціально-еконо- мічні проблеми сучасного періоду України. № 6. С. 159–171.