пошук

Про можливість використання методів пошуку нечітких дублікатів для автоматизації перевірки тестових завдань

Розглянуто основні методи пошуку нечітких дублікатів засновані як на синтаксичному, так і на лексичному підходах. Показано, що за відповідної модифікації ці методи можуть бути використані для автоматизації перевірки відповідей на тестові завдання у відкритій формі.

The main methods of near-duplicates searching based on both syntactic and the lexical approach are reviewed. It is shown that by appropriate modification of these methods, they can be used to automate the checking of quiz answers in an open form.

Пошук образів за розподіленими ознаками об’ємів інтенсивності

Розглянуто застосування методу отримання розподілених ознак графічних образів за допомогою сканування, що проникає до розв’язання задачі індексації та пошуку зображень. Запропоновано коефіцієнти структуризації інтенсивності, інтегральні та розподілені структурні властивості. Продемонстровано експериментальні результати виконання пошуку із застосуванням методу.

Силуети кольору та яскравості зображень для їх класифікації та пошуку

Для зменшення часових затрат пошуку зображень у базах даних великих розмірів запропоновано підхід, що ґрунтується на визначенні силуетів яскравості зображень різних типів: фронтального та бічного для двох видів яскравості. Подальше приско- рення пошуку відбувається за рахунок заміни кривих силуетів поліноміальними функціями чебишовського типу. Додатковою ознакою є відстань до піків силуетів. Як приклади практичних даних використано зображення із відомих баз образів. Критеріями прийняті силуети та відстані до них.

Інформаційна технологія інтелектуального пошуку контенту в системах е-комерції

Описано розроблення технології інтелектуального пошуку контенту із реалізацією модуля систем е-комерції для формування списку рекомендацій постійному користувачу. Інтелектуальний пошук контенту ґрунтується на методах лінгвістичного аналізу, сучасних алгоритмах розбору і знаходження слів, рекомендаціях на основі вподобань користувачів.

Проведення обшуку під час розслідування незаконного обігу отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів

Досліджено незаконне поводження з отруйними чи сильнодіючими лікарськими засобами, яке становить небезпеку для здоров’я населення, оскільки безконтрольний обіг таких предметів загрожує невизначеному колу учасників суспільних відносин. Визначено тактичні завдання розслідування кримінальних правопорушень й алгоритм проведення СРД обшук.

КОНКУРСНИЙ ДИЗАЙН ЗА ЗАВДАННЯМИ РЕАЛЬНИХ ЗАМОВНИКІВ В АРХІТЕКТУРНІЙШКОЛІ ЯК НОВИЙ ВЕКТОР ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО

У статті висвітлено місце конкурсного дизайну за завданнями реальних замовників в навчальному процесі студентів Львівської архітектурної школи на кафедрі дизайну архітектурного середовища і, зокрема, аналіз ідей студентських творчих колективів на
кращу ескізну пропозицію нового архітектурного вирішення та розширення функцій торгового центру “Панорама” в м. Одеса. Ці проєкти цінні тим, що вирішувалися не лише за одним аспектом – пропозицією тільки типологічних, просторових, функціональних або
архітектурно-естетичних ідей, а врахуванням усіх їх загалом – синкретично.

Структура системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом

Проаналізовано схему функціонування сервісів для визначення унікальності електронних текстових документів, розглянуто їхні основні характеристики під час перевірки на оригінальність наукової статті. Наведено структуру системи порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом, описано принцип функціонування кожної з її основних компонент.

Експериментальне дослідження пошуку значущих ключових слів україномовного контенту

Проведено порівняльне експериментальне дослідження методів пошуку значущих ключових слів україномовного контенту. В основу підходу до автоматичного визначення ключових слів покладено стемінг Портера слів української мови за відстанню Левенштейна, враховано можливості використання тематичного словника та вилучення заблокованих слів. На експериментальній базі зі 100 наукових публікацій технічного спрямування порівняно з авторськими варіантами отримано числові статистичні характеристики точності результатів пошуку.

Про прямі методи пошуку як засіб підготовки структур до пошукового буріння на нафту і газ

Проведено аналіз прогнозування нафтогазоперспективних ділянок прямими методами. Розглянуто підхід комплексування геохімічних та геофізичних методів для підвищення ефективності пошуків покладів вуглеводнів.

Переховування євреїв монахами Студійського Уставу на взуттєвій фабриці «Солід» у Львові в 1942–1944 рр.

Описано переховування єврейських родин у підвалах взуттєвої фабрики «Солід» у Львові монахами Студійського Уставу протягом 1942–1944 рр. Викладено історію фабрики і її директора ієромонаха Йоана (Петерса). У другій частині висвітлено становище робітників у львівському гетто, працю євреїв-шевців та їхню втечу з сім’ями у серпні 1942 р. на запрошення студитів. Звернено увагу на питання побуту, небезпек перед якими постали ці люди.