проект

Сутність та особливості фінансування стартап-підприємств

Обґрунтовано актуальність створення стартап-підприємств та необхідність залучення інвестицій для їхнього розвитку. Розглянуто та проаналізовано різні підходи до визначення сутності стартапу, на підставі чого уточнено трактування понять «стартап» та «стартап-підприємство». Ідентифіковано та охарактеризовано базові раунди фінансування стартап-підприємств із зазначенням обсягів коштів, які можна отримати на кожній стадії. Проаналізовано тенденції інвестування у вітчизняні стартап-компанії.

Інформаційна система видобування інформації з відкритих WEB-ресурсів

The purpose of the work is to develop a project of an information and reference system for finding answers to questions based on the highest degree of comparison using text content from open English- language web resources. Examples of such questions can be: “What is the best book ever?”, “What is the most popular IDE for Python”. The result of the functioning of the information and reference system is a ranked list of answers based on the frequency of appearance of each of the answer options.

Глобальні інноваційні кластери: досвід державно-приватного партнерства Канади

Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій розвитку глобальних інноваційних кластерів Канади на основі моделі державно-приватного партнерства та виявлення їхніх особливостей протягом останніх років. У ході дослідження було сформовано гіпотезу: «у поствоєнний період Україна зможе сформувати нову інноваційну стратегію, яка забезпечить країні глобальноу конкурентоспроможність та інноваційність».

ПОРІВНЯННЯ ТВОРЧОСТІ ВСЕСВІТНЬО ВІДОМИХ АРХІТЕКТОРА І СЦЕНОГРАФА Ф.КІЗЛЕРА І СЦЕНОГРАФА І АРХІТЕКТОРА Є.ЛИСИКА

За результатами дослідження творчої спадщини всесвітньовідомих архітектора і сценографа Ф.Кізлера і сценографа і архітектора Є.Лисика були виявлені деякі спільні риси в  творенні ними архітектури і сценографії. Головною з яких виявилося бажання митців надавати своїм формальним творам архітектурно-сценографічного мистецтва якостей безмежності в часі і просторі.

Розроблення проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків управління людськими ресурсами

Роботу присвячено дослідженню джерел виникнення ризиків формування та управління людськими ресурсами компанії та розробленню проєкту інформаційної системи мінімізації ризиків звільнення працівників.

АНАЛІЗ РИНКУ ФРІЛАНСА В УКРАЇНІ

В статті досліджено основні тенденції розвитку ринку фрілансерів в Україні та в світі. Зокрема, у статті охарактеризовані веб-ресурси фрілансерів: Freelancehunt, Freelance, Weblancer та Kabanchik. Визначені основні позиції замовлень на веб-ресурсах, такі як програмування, копірайтинг, дизайн та переклад текстів. Також проаналізований ринок фрілансерів та виявлено постійний ріст фрілансерів як в Україні, так і у всьому світі, що має позитивні наслідки, оскільки в державі зменшується рівень безробіття.

Менеджмент інноваційних змін на підприємстві

Проаналізовано зміну ефективності проекту, що проводиться на етапах: 1) при оцінюванні проекту на передінвестиційній стадії, де оцінюється економічна безпека та ефективність засобів, що інвестуються в проект, поза зв ’язком з джерелом їхнього виникнення (власні або позикові, внутрішні або зовнішні); 2) при оцінці зміни ефективності використання власного капіталу для фінансування проекту на інвестиційній та експлуатаційній стадіях. Досліджено повернення коштів, вкладених в інвестиції, отримання прибутку, спаду продажів.

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ ОФІСІВ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ АДАПТАЦІЙНИХ МЕТОДОЛОГІЙ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

У статті розглянуто питання ефективного управління проектним середовищем в умовах глобалізації та конвергенції інформаційних технологій. На предметному рівні розкрито сутність адаптації та необхідність застосування цього принципу в сучасних умовах. Розкрито сутність вузького та широкого розуміння адаптації управління проектами. Обґрунтовано доцільність удосконалення інструментарію проектного офісу, що формуватиме ефективне проектне середовище. Показано, що сфера прикладних проблем з часом лише ускладнюється.

Розподіл обмежених ресурсів в управлінні проектами

Проаналізовано та описано основні моделі та методи розподілу обмежених ресурсів в управлінні проектами. Розглянуто методи розподілу обмежених ресурсів із застосуванням календарного планування, пріоритетів і конкурсів. Також розглянуто основні методи розподілу обмежених ресурсів між проектами портфеля проектів.

Територіально-адміністративні зміни у львівському повіті у 1920-х. – поч. 1930-х рр. ХХ ст.: приєднання приміських гмін до “Великого Львова” та ставлення до цього противників проекту

Розглядається один з етапів територіально-адміністративних змін у Львівському повіті у міжвоєнний (1918–1939 рр.) період. Приміські села (гміни) планувалось приєднати до Львова з огляду на соціально-економічну, політичну та правову доцільність. Навколо проекту створення “Великого Львова” точились дискусії серед прихильників та противників розширення меж міста. Проаналізовано аргументи сторін, що охоплюють економічні, соціальні, адмністративні та ін. аспекти питання.