Python

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНО-АЛГОРИТМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБРУДНЕННЯ РІЧКОВИХ ВОД З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

У статті досліджено застосування фрактальної моделі ARFIMA для прогнозування динаміки забруднення річкових вод на основі вимірювання біохімічного споживання кисню . Дослідження починається з огляду суміжних робіт у галузі аналізу якості води. На цьому етапі також вибирається відповідний набір даних, який використовується для навчання ARFIMA, однієї з моделей машинного навчання. Напівпараметричний алгоритм GPH застосовано для оцінки параметра фрактального диференціювання ARFIMA.

СЕГМЕНТАЦІЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПНОГО КРОВОВИЛИВУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ТА ПОКРАЩЕННЯ ТЕКСТУРИ НА ОСНОВІ ДРОБОВОГО ОПЕРАТОРА РІСА

У статті досліджується застосування архітектури U-Net для сегментації внутрішньочерепних крововиливів, зосереджуючись на підвищенні точності сегментації шляхом включення методів покращення текстури на основі похідних дробового порядку Ріса. Дослідження починається з проведення огляду суміжних робіт у галузі сегментації комп’ютерної томографії (КТ). На цьому етапі також вибирається відповідний набір даних. Спочатку він використовувався для навчання U-Net, однієї з широко поширених моделей глибокого навчання в області сегментації медичних зображень.

Інформаційна система навчального центру

Мета дослідження – розроблення інтелектуальної інформаційної системи навчального центру засобами мови програмування Python і фреймворку Django, системи баз даних SQLite та чат-ботом зі штучним інтелектом ChatGPT. Розроблювана система повинна полегшити взаємодію користувачів різних типів із навчальними/тренінговими центрами задля здобуття нових необхідних навичок. Як відомо, сьогодні з кожним днем відкриваються все нові та нові навчальні центри, які надають свої послуги з вивчення тієї чи іншої здібності.

Алгоритм первинного розпізнавання об’єктів в системі управління складом

У даній статті досліджено особливості роботи систем управління складом. Запропоновано алгоритм первинного розпізнавання об’єктів в комірках складу. Наведено принципи та реалізацію власної програмної системи управління складом з використанням технології комп’ютерного зору.

Інформаційна технологія розпізнання статі за голосом

Розпізнавання статі людини за голосом є складною проблемою в опрацюванні мовлення. Це завдання передбачає виділення значущих ознак із мовних сигналів, класифікацію їх на чоловічі чи жіночі категорії. У статті реалізовано інформаційну технологію розпізнавання статі. Спочатку записали зразки голосу як чоловічого, так і жіночого і визначили кепстральні коефіцієнти Mel-частоти (MFCC) як характеристики. Потім, пройшовши навчання, класифікатор опорних векторів (SVM) вивчав ці функції та оцінював їх ефективність, використовуючи показники точності, запам’ятовування та показників F1.

Аналіз методів штучного інтелекту для виявлення шуму від руху рейкового транспорту

Сьогодні багато міст у всьому світі страждають від шумового забруднення. Шум - це невидима небезпека, яка може спричинити проблеми зі здоров'ям як людей, так і дикої природи. Тому важливо оцінити рівень шуму в навколишньому середовищі та запровадити коригувальні заходи. Існує кілька методів ідентифікації шуму, і вибір найбільш відповідного методу залежить від необхідної інформації та її застосування. Аналіз аудіоданих вимагає врахування трьох ключових аспектів, таких як період часу, амплітуда та частота. На підставі зазначених параметрів можна визначити джерело шуму.

Інформаційний конвертор валют на базі месенджера Telegram

Робота присвячена розробці мобільного чат-бота, що містить інформаційний конвертер валют, призначений для використання широкого кола людей. Чат-бот – це предметно- орієнтований текстовий діалоговий інтерфейс, за допомогою якого користувач може виконати набір завдань: отримання інформації щодо поточного курсу валют (USD чи EUR) відносно національної валюти та розрахунок співвідношення криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin) у доларах чи євро.

Система безконтактних платежів на основі технології NFC

У статті досліджено систему для проведення безконтактних платежів методами технології NFC. Розглянуто практику еквайрингу як методу торгівлі, що збільшує привабливість бізнесу для клієнта та спрощує процеси в торгівлі для власників та працівників. Визначено актуальність такої системи в Україні та перспективи її розвитку. Проаналізовано наявність на ринку таких систем, комбінації систем, що дозволяють отримати таку ж привабливість для бізнесу та клієнтів.

Software System for Motion Detection and Tracking

The goal of the work is to develop a software system for motion detection of and tracking object. It consists of the user interface which is presented as a desktop application. This paper describes the process of developing a desktop software system stage using the latest technologies which will be relevant and easy to maintain in future development and upgrade.

Інформаційна система підтримки процесів прийняття рішень при формуванні портфеля цінних паперів

У зв’язку із широкомасштабними змінами економіки у світі й, зокрема, в Україні останнім часом спостерігається значне підвищення інтересу до завдань теорії інвестицій. Прикладом може слугувати активізація останніми роками купівлі акцій великих міжнародних компаній та криптовалют і відповідно стрімке зростання їх вартостей. Відомо, що як особливий випадок у теорії інвестицій розглядають завдання оптимізації інвестиційних портфелів.