Python

Аналіз методів штучного інтелекту для виявлення шуму від руху рейкового транспорту

Сьогодні багато міст у всьому світі страждають від шумового забруднення. Шум - це невидима небезпека, яка може спричинити проблеми зі здоров'ям як людей, так і дикої природи. Тому важливо оцінити рівень шуму в навколишньому середовищі та запровадити коригувальні заходи. Існує кілька методів ідентифікації шуму, і вибір найбільш відповідного методу залежить від необхідної інформації та її застосування. Аналіз аудіоданих вимагає врахування трьох ключових аспектів, таких як період часу, амплітуда та частота. На підставі зазначених параметрів можна визначити джерело шуму.

Інформаційний конвертор валют на базі месенджера Telegram

Робота присвячена розробці мобільного чат-бота, що містить інформаційний конвертер валют, призначений для використання широкого кола людей. Чат-бот – це предметно- орієнтований текстовий діалоговий інтерфейс, за допомогою якого користувач може виконати набір завдань: отримання інформації щодо поточного курсу валют (USD чи EUR) відносно національної валюти та розрахунок співвідношення криптовалют (Bitcoin, Ethereum, Litecoin) у доларах чи євро.

Система безконтактних платежів на основі технології NFC

У статті досліджено систему для проведення безконтактних платежів методами технології NFC. Розглянуто практику еквайрингу як методу торгівлі, що збільшує привабливість бізнесу для клієнта та спрощує процеси в торгівлі для власників та працівників. Визначено актуальність такої системи в Україні та перспективи її розвитку. Проаналізовано наявність на ринку таких систем, комбінації систем, що дозволяють отримати таку ж привабливість для бізнесу та клієнтів.

Software System for Motion Detection and Tracking

The goal of the work is to develop a software system for motion detection of and tracking object. It consists of the user interface which is presented as a desktop application. This paper describes the process of developing a desktop software system stage using the latest technologies which will be relevant and easy to maintain in future development and upgrade.

Інформаційна система підтримки процесів прийняття рішень при формуванні портфеля цінних паперів

У зв’язку із широкомасштабними змінами економіки у світі й, зокрема, в Україні останнім часом спостерігається значне підвищення інтересу до завдань теорії інвестицій. Прикладом може слугувати активізація останніми роками купівлі акцій великих міжнародних компаній та криптовалют і відповідно стрімке зростання їх вартостей. Відомо, що як особливий випадок у теорії інвестицій розглядають завдання оптимізації інвестиційних портфелів.

Client-Server System for Parsing Data from Web Pages

An overview of the basic principles and approaches for extracting information and processing information from web pages has been conducted. A methodology for developing a client-server system based on a tool for automation of work in Selenium web browsers based on the analyzed information about data parsing has been created. A third-party API as a user interface to simplify and speed up system development has been used. User access without downloading additional software has been enabled. Data from web pages have been received and processed.

Система проведення аналізу, дослідження та передбачення подій у послідовностях даних дискретного часу

У роботі розроблено програмне забезпечення для передбачення за допомогою часових рядів за допомогою мови програмування Python. Для розроблення системи було використано модель SARIMA.

НЕЙРОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КРИВИХ ПОВЗУЧОСТІ МАТЕРІАЛУ З ВИКОРИСТАННЯМ CUDA ТЕХНОЛОГІЙ

Ця ро­бо­та прис­вя­че­на проб­ле­мі іден­ти­фі­ка­ції ре­оло­гіч­них па­ра­мет­рів де­ре­ви­ни з ви­ко­рис­тан­ням штуч­них нейрон­них ме­реж з роз­па­ра­ле­ле­ним ал­го­рит­мом нав­чан­ня за до­по­мо­гою мо­ви прог­ра­му­ван­ня Python, фреймвор­ку Cha­iner та тех­но­ло­гії CU­DA. Роз­роб­ле­но ін­те­лек­ту­аль­ну сис­те­му іден­ти­фі­ка­ції ре­оло­гіч­них па­ра­мет­рів де­ре­ви­ни. Ство­ре­на сис­те­ма міс­тить мак­си­маль­но зро­зу­мі­лий ін­тер­фейс ко­рис­ту­ва­ча, весь не­об­хід­ний ком­плекс інстру­мен­тів для ав­то­ма­ти­за­ції про­це­су ві­зу­алі­за­ції та ана­лі­зу да­них.