рейтинг

Застосування сучасних інструментів рейтингування на підприємствах в умовах аналізування конкурентних позицій на іноземних ринках

Проаналізовано сутність застосування сучасних інструментів рейтингування на підприємствах. Виокремлено основні проблеми, з якими може стикатися підприємство під час рейтингування. Наведено недоліки застосування монокритеріального підходу до рейтингування та аргументовано важливість переходу від моно- до полікритеріального рейтингування. Сформульовано та описано основні етапи впровадження полікритеріального рейтингування. Досліджено процес реалізації маркетингового рейтингування з метою формування об’єктивних рейтингів підприємств щодо оцінювання успішності їхньої діяльності.

Формування інформаційного забезпечення розвитку вантажних перевезень АТ «Укрзалізниця»

Розвинено методичний підхід до формування показників інформаційної бази роз- витку вантажних перевезень АТ «Укрзалізниця» та її філій, що полягає у розрахунку показників таксономії із обґрунтуванням статичних та динамічних систем. Здійснено просторове і часове порівняння вантажних перевезень виокремлених систем за 2002— 2019 рр. Запропонований методичний підхід може бути використаний не тільки в управлінні вантажними перевезеннями, але й у прийнятті рішень щодо економічного розвитку АТ «Укрзалізниця» та її філій, а також іншими великими компаніями.

Інноваційний розвиток та людський капітал України: тенденції, проблеми та перспективи

Досліджено сучасного стану науково-технічної та інноваційна діяльність в Україні на основі аналізу міжнародних рейтингів та вітчизняних інформаційних джерел, виявлено основні проблеми, що перешкоджають інноваційному розвитку України та людського капіталу, проаналізовано розроблені методичні підходи до прогнозування еволюції кадрового потенціалу вітчизняної науки на наступні десятиліття.