Інноваційний розвиток та людський капітал України: тенденції, проблеми та перспективи

2020;
: сс. 133 - 144
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено сучасного стану науково-технічної та інноваційна діяльність в Україні на основі аналізу міжнародних рейтингів та вітчизняних інформаційних джерел, виявлено основні проблеми, що перешкоджають інноваційному розвитку України та людського капіталу, проаналізовано розроблені методичні підходи до прогнозування еволюції кадрового потенціалу вітчизняної науки на наступні десятиліття. За результатами проведеного дослідження було встановлено, що в Україні спостерігаються негативні тенденції розвитку науки, що спричинені значним скороченням обсягів фінансування, падінням престижності наукової праці у суспільстві, значними обсягами еміграції перспективних висококваліфікованих науковців внаслідок недостатнього матеріального стимулювання, фізичним та моральним зношенням науково-технічної бази, відсутністю стратегії інноваційного розвитку, підтримки та розуміння з боку уряду, недосконалістю нормативно-правового регулювання.

 1. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом європейської інтеграції» / А. С. Гальчинський, В. М. Геєць, С. Г. Бабенко [та ін.]. — К. : Держкомстат України, 2004. — 416 с.
 2. Попович О. На яке майбутнє може сподіватися українська наука. Українська правда. 17 березня 2017 р. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/17/223188.
 3. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / [під. ред. Л. І. Федулової]. — К. : Основа, 2005. — 552 с.
 4. High-technology exports (current US$) — Country Ranking. URL: https://www.indexmundi.com/facts/indicators/TX.VAL.TECH.CD/rankings
 5. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред.В.М. Гейця та ін.; НАН України. К., 2015. 336 с. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/07/Інноваційна-Україна-2020++.pdf
 6. Проблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення: Конференція (м. Київ, 27 вересня 2017). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 188 с.
 7. Конституція України: за станом на 28 червня 1996 р. Офіційне видання. К.: Феміна, 1996. 64 с.
 8. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
 9. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 4 липня 2002 року № 40-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 36, ст. 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
 10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47, ст. 646. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 11. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні» від 8 вересня 2011 року № 3715-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст. 166. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
 12. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 12 січня 2006 року N 3333-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 22, ст.182. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3333-15
 13. Закон України «Про наукові парки» від 25 червня 2009 року № 1563-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, № 51, ст.757. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1563-17/print
 14. Закон України «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій» від 5 травня 2004 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 32, ст.384. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1676-15
 15. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України» (1999 р.) від 13 липня 1999 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 37, ст.336. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14
 16. Розпорядження КМУ від 17 червня 2009 р. № 680-р «Концепція розвитку національної інноваційної системи». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/224444321
 17. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. URL: http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36382.pdf
 18. EIS 2019 — main report. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38781 С.43-78
 19. Пищуліна О., Юрочко Т., Міщенко М., Жаліло Я. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. Аналітична доповідь. Центр Разумкова, В-во: «Заповіт», 2018. 368 с.
 20. Наукові дослідження і розробки у 2018 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua 
 21. Наукова та інноваційна діяльність України 2018. URL:http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/09/zb_nauka_2017.pdf