термічний аналіз

Використання активованого клиноптилоліту для очищення стічних вод від прямих барвників

Запропоновано метод комплексної термічної та хімічної активації природного клиноптилоліту Сокирницького родовища. Хімічну активацію мінералу проводили внаслідок оброблення розчинами HCl за різного співвідношення рідкої та твердої фаз. З використанням термічного та ІЧ-спектроскопічного аналізів досліджена адсорбційна здатність природного та активованого клиноптилоліту відносно парів води. Досліджена здатність комплексно активованого клиноптилоліту адсорбувати прямі барвники із їх водних розчинів. Визначені константи ізотерми мономолекулярної адсорбції Ленгмюра.

Продукти біосинтезу метаболітів штаму pseudomonas sp. ps 17. 1. Одержання та термічні характеристики

Одержано нові продукти біосинтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17: біогенні поверхнево-активні речовини (рамноліпідний біокомплекс, дирамноліпід та екзополісахарид) і біополімер полігідроксіалканоат. Вивчено процес термічного перетворення цих продуктів у повітряному середовищі в інтервалі температур 293–1273 К. За результатами термолізу та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення рамноліпідного біокомплексу між рамноліпідами та екзополісахаридом при підкисленні супернатанту культуральної рідини до рН=3.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО КЛИНОПТИЛОЛІТУ

Методами ІЧ-спектроскопічного та комплексного термічного аналізів досліджена адсорбційна здатність природного та активованого закарпатського клиноптилоліту відносно парів води. Виявлено, що активація 25% розчином H2SO4 викликає деалюмінування клиноптилоліту, появу в ньому додаткових адсорбційних центрів та зумовлює максимальну здатність адсорбувати пари води.

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НІОБІЙВМІСНОГО СИЛІКАТНОГО СКЛА

Проаналізовано хімічні склади та властивості скла різних систем для виготовлення склоіономерних стоматологічних цементів (СІЦ). Для синтезу скла запропоновано базову систему4SiO2–3Al2O3–xNb2O5–CaO із вмістом Nb2O5 8,8 та 16,2 %(мас.). Наведено високотемпературну технологію та параметри отримання скла для СІЦ. Визначенота проаналізовано властивості синтезованого ніобійвмісного скла. Методом диференційно-термічного аналізу встановлено вплив ніобію оксиду на кристалізаційну здатність скла.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ

На основі комплексного термічного, титриметричного та УФ/Віз-спектрального аналізів досліджено структуру та визначено вміст функціональних груп у молекулах гумінових кислот, одержаних із різної сировини – копроліту, торфу та леонардиту. Термічну стійкість речовин досліджували в повітряному середовищі в інтервалі температур 20-1000°С. Виявлено, що  в гумінових кислотах, одержаних із різної сировини,  вміст аліфатичної складової є переважаючим. Зразок гумінової кислоти, отриманий із копроліту, відзначається найбільшим вмістом аліфатичних фрагментів та підвищеним вмістом кислотних груп.

Finding effective thermal characteristics of composite materials based on the analysis of thermal conductivities

Подано метод і алгоритм знаходження ефективних теплових характеристик композитних матеріалів зі складною внутрішньою структурою за допомогою методу теплоелектричних аналогій на основі дискретної моделі, побудованої для задач аналізу температурних полів методом скінченних елементів.

Очищення високозабруднених стоків свиноферм від йонів амонію та фосфору із отриманням високодисперсних часточок струвіту. термічний аналіз продуктів осадження

В роботі розглянуто основні методи вилучення сполук Нітрогену та Фосфору із стічних вод. Проаналізовано метод одночасного вилучення Нітрогену та Фосфору у великих концентраціях внаслідок фізико-хімічного осадження з утворенням побічного продукту магнію-амонію ортофосфату, так званого струвіту. Лабораторні дослідження проводились на модельних розчинах, в яких концентрація амоній-, магній, кальцій- та фосфат-йонів відповідала концентрації відповідних елементів в стоках свинокомплексів, розміщених в Львівській області України.

The use of crushed rubber in asphalt mixtures of road pavements

The presented article gives a brief overview on the possible use of crushed rubber from waste tires in asphalt mixtures. Advantages, disadvantages and difficulties of its use in road construction are also discussed. The results of sieve analysis and thermal analysis obtained on the samples prepared from waste rubber are discussed. The use of recycled tire rubber in road construction can contribute significantly to the reduction of environmental load.