термічний аналіз

Розроблення дискретної моделі знаходження ефективних теплофізичних характеристик композитних матеріалів

Описано спосіб розрахунку теплофізичних характеристик композитних матеріалів зі складною внутрішньою структурою на основі дискретної моделі, що будується за методом теплоелектричних аналогій.

This paper consider the method of calculation the thermophysical characteristics of composite materials with complex internal structure based on the discrete model that is constructed by the method of thermal-electric analogies.

Study of the influence of regime factors on the kinetics of the dehydration process of iron (ii) sulfate heptahydrate using the filtration method

The filtration method of gradual dehydration of Iron(II) sulfate heptahydrate hase been proposed. Based on the generalization of experimental data of hydrodynamics, the calculated dependence Euзовн=155∙Reзовн-0,55∙Hdч  was obtained, which makes it possible to determine theoreticallypressure losses in the stationary layer of FeSO4·7H2O.According to the results of complex thermal analysis, the regularities of the gradual dehydration process of FeSO4·7H2O have been established in different temperature intervals.

Використання активованого клиноптилоліту для очищення стічних вод від прямих барвників

Запропоновано метод комплексної термічної та хімічної активації природного клиноптилоліту Сокирницького родовища. Хімічну активацію мінералу проводили внаслідок оброблення розчинами HCl за різного співвідношення рідкої та твердої фаз. З використанням термічного та ІЧ-спектроскопічного аналізів досліджена адсорбційна здатність природного та активованого клиноптилоліту відносно парів води. Досліджена здатність комплексно активованого клиноптилоліту адсорбувати прямі барвники із їх водних розчинів. Визначені константи ізотерми мономолекулярної адсорбції Ленгмюра.

Продукти біосинтезу метаболітів штаму pseudomonas sp. ps 17. 1. Одержання та термічні характеристики

Одержано нові продукти біосинтезу штаму Pseudomonas sp. PS-17: біогенні поверхнево-активні речовини (рамноліпідний біокомплекс, дирамноліпід та екзополісахарид) і біополімер полігідроксіалканоат. Вивчено процес термічного перетворення цих продуктів у повітряному середовищі в інтервалі температур 293–1273 К. За результатами термолізу та ІЧ-спектроскопії виявлено утворення рамноліпідного біокомплексу між рамноліпідами та екзополісахаридом при підкисленні супернатанту культуральної рідини до рН=3.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АДСОРБЦІЙНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО КЛИНОПТИЛОЛІТУ

Методами ІЧ-спектроскопічного та комплексного термічного аналізів досліджена адсорбційна здатність природного та активованого закарпатського клиноптилоліту відносно парів води. Виявлено, що активація 25% розчином H2SO4 викликає деалюмінування клиноптилоліту, появу в ньому додаткових адсорбційних центрів та зумовлює максимальну здатність адсорбувати пари води.

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ НІОБІЙВМІСНОГО СИЛІКАТНОГО СКЛА

Проаналізовано хімічні склади та властивості скла різних систем для виготовлення склоіономерних стоматологічних цементів (СІЦ). Для синтезу скла запропоновано базову систему4SiO2–3Al2O3–xNb2O5–CaO із вмістом Nb2O5 8,8 та 16,2 %(мас.). Наведено високотемпературну технологію та параметри отримання скла для СІЦ. Визначенота проаналізовано властивості синтезованого ніобійвмісного скла. Методом диференційно-термічного аналізу встановлено вплив ніобію оксиду на кристалізаційну здатність скла.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ

На основі комплексного термічного, титриметричного та УФ/Віз-спектрального аналізів досліджено структуру та визначено вміст функціональних груп у молекулах гумінових кислот, одержаних із різної сировини – копроліту, торфу та леонардиту. Термічну стійкість речовин досліджували в повітряному середовищі в інтервалі температур 20-1000°С. Виявлено, що  в гумінових кислотах, одержаних із різної сировини,  вміст аліфатичної складової є переважаючим. Зразок гумінової кислоти, отриманий із копроліту, відзначається найбільшим вмістом аліфатичних фрагментів та підвищеним вмістом кислотних груп.

Finding effective thermal characteristics of composite materials based on the analysis of thermal conductivities

Подано метод і алгоритм знаходження ефективних теплових характеристик композитних матеріалів зі складною внутрішньою структурою за допомогою методу теплоелектричних аналогій на основі дискретної моделі, побудованої для задач аналізу температурних полів методом скінченних елементів.