Формування організаційних засад державного управління в особливих умовах

Автори: 
Ю. Ангелов

Визначено базові напрями визначення особливих умов як факторів впливу на систему державного управління. Особливі умови виокремлено як прояв зовнішнього чинника реформ у системі державного управління. Проаналізовано сучасний стан реалізації інституціональної реформи в Україні та особливостей трансформації державно-управлінського механізму.

  1. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики [Текст] : монографія / В. Бакуменко. — К. : Вид-во УАДУ, 2000. — С. 15.
  2. Атаманчук Г. В. Государственное управление (организационно-функциональные вопросы) [Текст] : учеб. пособ. / Г. В. Атаманчук — М. : Юрид. лит., 2000. — С. 40.
  3. Баштанник В. Впровадження європейської інтеграційної технології в системі публічного управління у контексті майбутнього розширення ЄС / В. Баштанник // Zarzadzanie i marketing [Tekst] : Zeszyty naukove Politechniki Rzeszowskiej. — 2009. — № 3. — S. 35—47.
  4. Атаманчук Г. В. Государственное управление... — 299 с.
  5. Тимцуник В. І. Реформування системи влади та державного управління в Україні (1953 – 1964 рр.) [Текст] : монографія / В. І. Тимцуник. — К. : НАДУ, 2003.— 400 с.
  6. Мартиненко В. М. Державне управління: шлях до нової парадигми (теорія та методологія) [Текст] : монографія / В. М. Мартиненко. — Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2003. — 218 с.
  7. Авер’янов В. Б. Предмет, метод і принципи адміністративного права / В. Б. Авер’янов // Адміністративне судочинство України [Текст] : підручник / за заг. ред. О. М. Пасенюка. — К. : Юрінком Інтер, 2009. — С. 20—27.