вейвлет перетворення

An adaptive wavelet shrinkage based accumulative frame differencing model for motion segmentation

Motion segmentation in real-world scenes is a fundamental component in computer vision.  There exists a variety of motion recognition algorithms, each with varying degrees of accuracy and computational complexity.  The most widely used techniques, in the case of static cameras, are those based on frame difference.  Those methods have a significant weakness when it comes to detect slow moving objects.  Therefore, we introduce in this paper a novel approach that aims to improve motion segmentation by proposing an accumulative wavelet based frame differencing technique.  Moreover, in the propo

Особливості побудови мікроконтролерних систем цифрового опрацювання сигналів

Досліджено можливість створення недорогих та широкодоступних пристроїв для опрацювання сигналів у режимі реального часу для вирішення наукових та технічних завдань на основі мікроконтролера, які є альтернативою використання спеціалізованих цифрових сигнальних процесорів. Показано, що розрядність, тактова частота, швидкість виконання інструкцій є основними параметрами, які необхідні для реалізації алгоритмів цифрового опрацювання сигналів на основі мікроконтролера.

Оцінка температури об’єктів на основі їх шумових характеристик з вейвлет-перетворенням сигналів

Наведено результати аналізу існуючих типів шумів, які базуються на різних фізичних джерелах виникнення. Показано, що для оцінювання температури найбільш доцільно вико- ристовувати тепловий шум. Для підвищення чутливості і точності оцінки таких шумів від зміни температури пропонується використовувати вейвлет-область перетворення сигналів. Робота вимірювальної системи базується на обробленні сигналів у часо-частотній, вейвлет-області.

СТЕНД КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Висвітлено розроблення, дослідження та впровадження алгоритмічного, апаратурного та програмного забезпечення пристроїв контролю та діагностування складних динамічних промислових об’єктів. У ході досліджень вибрано промисловий об’єкт, визначено його основні технічні характеристики, розглянуто його базові вузли, виявлено найвразливіші місця. Такими виявились нагрівачі зон нагрівання, що відповідає інфранизькочастотним процесам, та підшипники кочення редуктора подвоювача, що відповідає високочастотним процесам.

Group Anonymity: Problems and Solutions

Existing methods of providing data anonymity preserve individual privacy, but, the task of protecting respondent groups' information in publicly available datasets remains open. Group anonymity lies in hiding (masking) data patterns that cannot be revealed by analyzing individual records. We discuss main corresponding problems, and provide methods for solving each one

Статистична обробка сигналів акустичної емісії та їх параметрів

Обґрунтовано методологічні принципи обробки сигналів акустичної емісії при неруйнівному контролі металопродукції і спостереженні за динамікою дефектів, що розвиваються. В основу статистичної обробки інформаційних параметрів сигналів АЕ покладено знаходження таких інформаційних ознак: середні значення амплітуди одиничних сигналів, середні значення інтервалів між одиничними актами, дисперсії амплітуд, дисперсії інтервалів, коефіцієнт кореляції між значеннями амплітуд і інтервалів, час спостереження поточної реалізації.

Аналіз ефективності вейвлет-перетворення в задачах прихованого передавання даних.

Вбудовування цифрових водяних знаків сьогодні є одним з найефективніших засобів захисту інтелектуальної власності. Виконано порівняльний аналіз різних вейвлетів, досліджено характеристики при різних коефіцієнтах вбудовування та вбудовування в різні області перетворення для методів прихованого передавання даних на основі вейвлетів.

Information technology improving the spatial fragmentation of digital satellite images based on ica- and wavelet transform

The paper presents information technology that improves the spatial separation of multichannel images. The results show that the proposed method can have a better trade-off between spectral and spatial information. Moreover, compared with ICA fusion method, it can not only improve the spatial resolution of fused image, but also eliminate the drawback of spectral distortion of ICA fusion method in local regions.