якість

Дослідницьке тестування як засіб підвищення якості аплікації

Запропоновано використання дослідницького тестування як спосіб покращення якості аплікації, що розробляється. Розглянуто дослідницьке тестування як частину регресійного тестування.

This paper is devoted to the investigation of quality factors which can influence on developed software. Exploratory testing is described and analysed in scope of regression testing.

Програмна модель технологічного процесу забезпечення якісної врожайності зернових культур

Досліджено потребу програмної моделі для одержання планової і якісної врожайності зернових культур, її ефективного використання, оскільки вона впливає на різні аспекти виробничо-господарської діяльності підприємства та задоволення потреб споживачів.

Investigated the programming model need to obtain planning and quality yield of crops. Its effective use as it has an impact on various aspects of industrial and economic activities and customer satisfaction.

Теоретико-прикладні засади ефективності відновлення авіаційної техніки

Досліджено особливості визначення сучасними науковцями поняття ефективності. Розкрито зміст ефективності через показники рентабельності. Досліджено трактування ефективності як певного стану справ. Виділено особливості розуміння ефективності як міри досягнення цілей, співвідношення між установленою метою та отриманими результатами.

Сутнісна характеристика основних понять категорійного апарату економічного оцінювання відновлення авіаційної техніки

Досліджено сутнісну характеристикк та взаємозв’язок основних понять категорій- ного апарату економічного оцінювання відновлення авіаційної техніки. Проаналізовано особливості підходу різних авторів до визначення поняття “ремонт авіаційної техніки”. Встановлено, які види ремонтів виконують під час експлуатації авіаційної техніки. Визначено економічні переваги та недоліки застосування різних видів ремонту щодо авіаційної техніки. Проаналізовано чинне законодавство, яке регулює процес виробництва та експлуатації авіаційної техніки в Україні.

SMART SYSTEM FOR MONITORING WATER QUALITY PARAMETERS

Water is the most crucial factor for all living organisms, so it is essential to protect it. And water quality monitoring is one of the first steps required in the rational development and management of water resources. Smart systems used for real-time quality control and power consumption are rapidly developing. Their implementation in water quality assurance systems is essential and actual.

Місце полемічно-педагогічних явищ у сфері канонічного права

У науковій статті відображена можливість використання у канонічному праві різних трансцендентальних та екзистенційних питань догматичного богослов’я. Сучасний світ інте- лектуально насичених різноманітними полемічними явищами в галузі надприродних знань. Ці знання необхідно досадити дошкільникам, учням і студентам, але наявність різних думок створює складності викладачеві. Для цього використовуються певні педагогічні закони, які сприяють формуванню канонічного права.

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

В статті висвітлено проблеми розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств як теоретичного так і практичного спрямування. Основну увагу зосереджено на розумінні сутності і змістовому наповненні поняття “інноваційний потенціал промислового підприємства”. Розроблено стратегічну карту розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств з метою зорієнтувати їх менеджмент на розробку і реалізацію стратегічних, тактичних і оперативних програм і проєктів та відповідних заходів, які спрямовані на модернізацію діючих виробництв.

ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ГОРІЛКИ МЕТОДОМ АДМІТАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ

В роботі проаналізовано способу контролю якості горілки за електричними параметрами, зокрема діелектричною проникністю, питомою провідністю та компонентами імітансу. Також проаналізовано результати експериментальних досліджень окремих зразків спиртових розчинів та горілок різних марок імітансним методом (імпеданс на та адмітансна спектроскопія). На основі цього запропоновано способи виявлення фальсифікації горілчаних виробів методом адмітансної спектроскопії. Інформативним параметром вибрано реактивну компоненту адмітансу об’єкта контролю. Проаналізовано два види фальсифікації.

Виробництво деревного вугілля: огляд

Проаналізовано застосування деревного вугілля (ДВ) у різних галузях промисловості та сучасні уявлення про чинники, які впливають на процес отримання ДВ. Описано вплив характеристик (розмір, фізичні властивості, хімічний склад) й природи вихідної сировини (деревина чи сільськогосподарські відходи), температури карбонізації, швидкості нагрівання, рівню кисню та тиску на вихід і якість ДВ. Проведено аналіз існуючих технологій виробництва деревинного вугілля та їх класифікацію за типом ініціювання нагріву і підтримуванням температури впродовж процесу карбонізації.

ASSESSMENT OF THE QUALITY AND THE LEVEL OF THE TECHNOGENIC LOAD ON THE SURFACE WATERS OF THE KHERSON REGION

The paper deals with the assessment of a surface water quality in the Kherson region, as well as the assessment of a technogenic load on the surface water bodies by the volumes of the wastewater and pollutants discharges over a long period of time. The problem of supplying the regions of Ukraine with water is urgent for many regions, including the Kherson region. The materials from the Regional reports, Ecological passports on monitoring a state the surface water as well as the data on the volumes of the sewage and pollutants discharges were used as baseline data.