Сутнісна характеристика основних понять категорійного апарату економічного оцінювання відновлення авіаційної техніки

2022;
: cc. 20 - 29
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено сутнісну характеристикк та взаємозв’язок основних понять категорій- ного апарату економічного оцінювання відновлення авіаційної техніки. Проаналізовано особливості підходу різних авторів до визначення поняття “ремонт авіаційної техніки”. Встановлено, які види ремонтів виконують під час експлуатації авіаційної техніки. Визначено економічні переваги та недоліки застосування різних видів ремонту щодо авіаційної техніки. Проаналізовано чинне законодавство, яке регулює процес виробництва та експлуатації авіаційної техніки в Україні. Встановлено особливості, спільні риси та відмінності між ремонтом авіаційної техніки та її відновленням.

 1. Верховна Рада України (2009). Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України “Про затвердження Правил інформаційного забезпечення системи управління безпекою польотів повітряних суден цивільної авіації України” № 295 від 19.03.2009 р. [online]. Доступно: ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0293-09˃.
 2. Верховна Рада України, (2010). Наказ Міністра оборони України “Про затвердження правил розслідування авіаційних подій та інцидентів в авіації Збройних сил України” № 256 від 19.05.2010 р. [online]. Доступно: ˂http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0386-10.˃.
 3. Верховна Рада України (2011). Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI   [online]. Доступно:     ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3393-17.˃.
 4. Верховна Рада України (2014a). Наказ Міністерства оборони України “Про затвердження Порядку експлуатації за технічним станом виробів авіаційної техніки державної авіації, за якими розробник (виробник) не виконує своїх обов’язків із супроводження експлуатації та підтримання льотної придатності” № 904 від 19.12.2014 р. [online]. Доступно: ˂http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0010-15.˃.
 5. Верховна Рада України (2014b). Наказ Міністерства інфраструктури України “Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 21 “Сертифікація повітряних суден, пов’язаних з ними виробів, компонентів та обладнання, а також організацій розробника та виробника” АПУ-21(Part-21)” № 27 від 17.01.2014 р. [online]. Доступно: ˂http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/z0240-14 ˃
 6. Бабак В. П., Харченко В. П., Максимов В. О. та ін. (2004). Безпека авіації. Київ: Техніка.
 7. Водчиць О. Г. (2008). Експлуатація та ремонт авіаційного озброєння. Київ: НАУ.
 8. Попов Д. В. (2009). Метод формування регламентів технічного обслуговування повітряних суден. ААЭКС, № 1(23). С. 105–110.
 9. Грачова Р. (2004). Реконструкція, модернізація та ремонт ОЗ. Дебет-Кредит, № 17–18.
 10. Гащин Є., Корніцький Н. (2011). Модернізація техніки і технології як фактор технічного оновлення виробництва. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економік: матеріали наук.-практ. конференції. Тернопіль, Україна, 18 травня 2011 р. Тернопіль: ТНТУ, С. 63–64.
 11. Тамаргазін О. А. (2007). Формування програм технічного обслуговування авіаційної техніки. Київ: НАУ. 
 12. Подрєза С. М. (2005). Організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури технічного забезпечення авіаційного транспорту: автореф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.07.04 “Економіка транспорту і зв’язку”. Київ: Національний авіаційний університет.
 13. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (2007). ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. Москва: Стандартинформ.
 14. Скуртол С. Д. (2007). Управління якістю продукції молокопереробних підприємств: автореф. дис. …  канд.  екон.  наук:  спец.  08.00.04  “Економіка  та  управління  підприємством  (за  видами  економічної діяльності)”. Житомир. 21 с.
 15. Голубев И. С. (1982). Эффективность воздушного транспорта. М.: Транспорт.
 16. Жук Л. А. та Гелич Ю. О. (2009). Економічні та стратегічні можливості використання та розвитку підприємств цивільної авіації. Юридичний вісник НАУ. 1(10). С. 4–6.
 17. European Federation of National Maintenance Societies (2022). [online] Доступно: <http://www.efnms.org/.˃.
 18. Materna  R., Mansfield R. E. and Walton R. O. (2015). Aerospace Industry Report(AIR), 4th ed. Embry- Riddle Aeronautical University. Сутнісна характеристика основних понять категорійного апарату економічного оцінювання… 
 19. Енциклопедія “Авіація” (2022) [online]. Доступно: ˂http://aviaciya.org.ua/archives/2573.˃.
 20. Держспоживстандарт України (1994). ДСТУ 2389-94. Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення. Київ: Держстандарт України.
 21. Герасимчук В. Г., Розенплентер А. Е., ред. (2007). Економіка та організація виробництва. Київ: Знання.
 22. Murthy D. N. P., Atrens A. and Eccleston J. A. (2002). Strategic maintenance management. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 8 (4),  287–305.
 23. Maintenance – Maintenance terminology (2022) [online]. Доступно: <https://www.document- center.com/standards/show/SS-EN-13306˃.
 24. Держспоживстандарт України (1994). ДСТУ 2860-94. Надійність техніки. Терміни та визначення. К.: Держстандарт України.
 25. Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л., Калиновський А. О. (2018). Оцінювання витрат з відновлення заводської системи машин. Ефективна економіка. 4 [online]. Доступно: <http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/4_2018/45.pdf>.
 26. Булах М., Тивончук С. В. (2013). Реконструкція й модернізація як способи відновлення основних засобів та їх відображення в обліку аграрних підприємств колоній. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 10(3). С. 112–118.
 27. Подрєза С. М., Варченко В. В., Жигинас О. І. та ін. (2012). Прогресивні технології відновлення авіаційної техніки: реферат роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 р. [online]. Доступно: ˂www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/r41_1.doc.˃.
 28. Бусел Т. В., ред. (2009). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ: Ірпінь, ВТФ “Перун”.