Теоретико-прикладні засади ефективності відновлення авіаційної техніки

2022;
: cc. 223 - 230
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет «Львівська політехніка»

Досліджено особливості визначення сучасними науковцями поняття ефективності. Розкрито зміст ефективності через показники рентабельності. Досліджено трактування ефективності як певного стану справ. Виділено особливості розуміння ефективності як міри досягнення цілей, співвідношення між установленою метою та отриманими результатами. Узагальнено підходи науковців щодо трактування поняття ефективності, а також, враховуючи розкриті особливості діяльності з відновлення авіаційної техніки, сформульовано основні положення, які доцільно покласти в основу формулювання визначення ефективності відновлення авіаційної техніки. Вивчення літературних джерел засвідчило існування різних видів ефективності. Встановлено що ефективність, на думку багатьох науковців, буває економічна та соціальна. Досліджено класифікації ефективності окремих проєктів або видів діяльності. З огляду на це, запропонована типізація ефективності процесу відновлення авіаційної техніки авіаремонтними під- приємствами з метою розроблення критеріїв та методів її оцінювання.

 1. Мочерний С. В. (2000a). Економічна енциклопедія. К.: Видавничий центрАкадемія.
 2. Шеремет А. Д. (2006). Комплексный анализ хозяйственной деятельности. М.: ИНФРАМ.
 3. Дяків Р. (2000). Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера. К.: Міжнародна економічна фундація.
 4. Мочерний С. (2000b). Основи економічних знань. К.: Академія.
 5. Хейне П., Боуттке П. та Причитко Д. (2007). Экономический образ мышления. М.: Вильямс.
 6. Андрійчук В. Г. (2002). Економіка аграрних підприємств: підручник. К.: КНЕУ.
 7. Грішнова О. А. (2011). Економіка праці та соціально-трудові відносини. К.: Знання.
 8. Руда Р. В. (2012). Аналіз ефективної діяльності підприємства: необхідність та методика. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 4 (20). С. 109–111.
 9. Метеленко Н. Г. (2010). Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування промислових підприємств: теорія, практика, перспективи. Запоріжжя: КПУ.
 10. Подольчак Н. (2007). Поняття та види ефективності систем менеджменту машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 23(606). С. 203–210.
 11. Подольська В. О. та Яріш О. В. (2007). Фінансовий аналіз. К.: ЦУЛ.
 12. Бочаров В. (2007). Финансовый анализ. СПб.: Питер.
 13. Leibenstein H. (1966). Allocative Efficiency and X-Efficiency. The American Economic Review. 56. P. 392–415.
 14. Череп А. В. та Стрілець Є. М. (2013). Ефективність як економічна категорія. Ефективна економіка. 5 [online]. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727.
 15. Шегда А. В. (2002). Менеджмент. К.: Знання, КОО.
 16. Друкер П. (2006). Практика менеджмента. М.: Вильямс.
 17. Скакун О. Ф. (2001). Теорія держави і права. Х.: Консум.
 18. Федоренко В. Г. (2011). Використання процесного підходу як сучасного напряму підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств. Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. 10 [online]. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1341.
 19. Чернега О. М. (2013). Системний підхід до управління ефективністю діяльності організації. Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. 16 (195). C. 45–54.
 20. Дарміць Р. З. та Вацик Н. О. (2010). Взаємозв’язок результативності та економічної ефективності в системі менеджменту підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 20.12. C. 153–161.
 21. Братанич М. В. (2013). Класифікація видів і форм прояву ефективності [online]. URL: http://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2013-1_0-pages-271_276.pdf.
 22. Подрєза С. М., Варченко В. В., Жигинас О. І. та інші (2012). Прогресивні технології відновлення авіаційної техніки. Реферат роботи на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2012 р. [online]. URL: www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/r41_1.doc.
 23. Тамаргазін О. А. (2007). Формування програм технічного обслуговування авіаційної техніки. К.: НАУ.
 24. Подрєза С. М.  (2005). Організаційно-економічний механізм розвитку інфраструктури технічного забезпечення  авіаційного  транспорту:  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  док.  економ.  наук:  спец. 08.07.04 “економіка транспорту і зв’язку” / С. М. Подрєза. К.: Національний авіаційний університет.