ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У ПРАВІ

1
Навчально-науковий інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»,

З’ясовано, що проблема естетичної культури юриста як прояву духовності належить до тих гуманітарних проблем, які прийнято називати «вічними». Вона особливо актуалізується у драматичні періоди людської історії, один із яких нині, зокрема, переживає й Україна, коли принципово нові життєві явища та обставини коригують способи та засоби життєвого вибору і соціального самовизначення індивідів. Радикальні зміни у світосприйнятті людини змушують кожного особисто осмислити нові суспільні реалії, визначити свої світоглядні установки, усвідомити своє місце і роль у процесі суспільної трансформації. За таких обставин проблеми духовності (зокрема, естетичної культури як прояву духовності) набувають статусу найважливіших. Наголошено, що питання про духовну сутність естетичного у праві виникало у зв’язку з дослідженням природи естетичного і його категоріального статусу в різні епохи. Проте недостатня чіткість, окресленість, а отже, і недостатній всебічний аналіз були зумовлені властивостями соціальної практики і пізнання, роллю духовного компонента в житті соціуму та життєдіяльності людини, особливостями становлення та розвитку самої естетики. Доведено, що зростання уваги до цієї проблеми пов’язане з аналізом таких аспектів сутності естетичного: його онтологічного і феноменологічного змісту, співвідношення об’єктивного і суб’єктивного, раціонального й ірраціонального, ролі гармонії в розгортанні його сутності, співвідношення естетичного і творчого. Разом з цим, саме прагнення до дослідження таких типів духовності, як наука, мораль, релігія, та порівняння їх з естетичним сприяє виявленню характерних рис останніх як самостійних сфер людської життєдіяльності та осягненню закономірностей і особливостей естетичного, розширенню сфери його аналізу через всебічне охоплення як зовнішнього, так і внутRomanova рішнього світу людини. Розкрито питання раціональної сфери естетико-правової свідомості, що формується в результаті освоєння естетичного досвіду за допомогою понять, категорій естетики, мистецтвознавства та інших наук. Знання про естетичні якості праці, природи, побуту, мистецтва виконують найважливіші функції при формуванні естетичної культури юриста. Вони сприяють теоретичному оформленню смакових переваг, оцінок, переконань і є однією з теоретичних засад наукового світогляду особи.

1. Hrebenkov H., Fiolevskyi D. (2004). Yurydychna etyka. [Legal ethics]. K. : Alerta, 2004. 209 p. 2. Slyvka S. S. (2012). Filosofiia prava [Philosophy of Law] : navch. posib. K. : Atika, 2012. 256 p. 3. Riker P. (2002). Pravo i spravedlyvist [Law and justice]. K. : Dukh i litera, 2002. 216 p. 4. Dzhuzha O., Mykhailenko P., Kulyk O. (2001). Kurs kryminolohii. [Criminology course] U 2-kh kn. Kn. 1: Zah. chastyna. K. : Yurinkom Inter. Kyev : Nauk. Dumka, 2001. 352 p. 5. Hadamer Kh.-H. (1988). Ystyna y metod: Osnovы fylosofskoi hermenevtyky [Truth and method: Fundamentals of philosophical hermeneutics]. M. : Prohress, 1988. 704 p. 6. Balynska O. (2007). Verbalnyi bekhivioryzm u diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav [Verbal behaviorism in the activities of law enforcement agencies]: Avtoref. dys. kandydata yuryd. nauk. Lvivskyi derzh. un-t vnutr. sprav. Lviv. 18 p. 7. Mekhed T. (1999). Vvedenye v эtyku [Introduction to ethics]. Psykholohyia. Pedahohyka. Эtyka. M. : Zakon y pravo. 350 p.