правовідносини

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ПРАВОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

На процес змін в законодавстві впливають міжнародні глобальні процеси, включаючи уніфікацію правових систем та сімей, індивідуальність яких раніше була абсолютизована, не допускалася можливість імплементації норм законодавства однієї системи національного права в систему іноземного права. Тому трансформація суспільних відносин безпосередньо визначає і характеризує, як специфіку виникнення та подолання соціальних конфліктів, так і вимагає переосмислення засобів їх подолання.

ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У ПРАВІ

З’ясовано, що проблема естетичної культури юриста як прояву духовності належить до тих гуманітарних проблем, які прийнято називати «вічними». Вона особливо актуалізується у драматичні періоди людської історії, один із яких нині, зокрема, переживає й Україна, коли принципово нові життєві явища та обставини коригують способи та засоби життєвого вибору і соціального самовизначення індивідів. Радикальні зміни у світосприйнятті людини змушують кожного особисто осмислити нові суспільні реалії, визначити свої світоглядні установки, усвідомити своє місце і роль у процесі суспільної трансформації.

Юридичні факти в структурі предмету правоохоронної діяльності

У статті проводиться аналіз юридичних фактів предмету правоохоронної діяльності, який є комплексним, багатоаспектним, тому не дивно, що він ґрунтовно вивчається такими теоретичними науками як теорія держави та права, філософія права, а також спеціальними дисциплінами як судові та правоохоронні органи України, оперативно-розшукова діяльність, кримінальне право, кримінально-виконавче право та іншими. Дана стаття присвячена методологічним, теоретико-правовим і прикладним проблемам юридичних фактів у сфері здійснення правоохоронної діяльності.

Поняття, зміст і місце принципу змагальності в діяльності адвоката

Стаття присвячена огляду поняття принципу змагальності та доведення як
розумного співвідношення змагального початку, рівності сторін і активності суду з
метою забезпечення рівності доказових можливостей сторін, що має відповідати
тенденціям до соціалізації функцій правосуддя.

Щодо доцільності інтерпретації адміністративного процесу через призму конфліктності юридичної природи

У статті досліджено конфліктну природу адміністративного процесу через призму аналізу правовідносин адміністративної юстиції та адміністративної відповідальності. Проаналізовано нормативну регламентацію та теоретичні трактування категорії “адміністративний процес”.

Деякі особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів податкових правовідносин

У статті досліджено окремі особливості адміністративно-правового статусу суб’єктів податкових правовідносин. Визначено поняття “правовідносин” та “суб’єкта податкових правовідносин”.
Розкрито характерні риси податкових правовідносин. Наголошено, що податкові правовідносини мають визначатися через такі категорії, як: об’єкт правовідносин, суб’єкт правовідносин, права й обов’язки суб’єктів правовідносин, підстави виникнення правовідносин.

Правові погляди с. дністрянського на основні економічні категорії в контексті австрійського законодавства

У статті проаналізовано загальнотеоретичні аспекти поглядів Станіслава Дністрянського на основні економічні поняття в їхньому взаємозв’язку із правом. З’ясовано погляди науковця на капітал, кредит, продукт. Відображено їхнє трактування у австрійському законодавстві. Визначено вплив минулих та сучасних С. Дністря¬нському правових та економічних ідей на його бачення основних економічних явищ та процесів.