Екологічне право у наукових дослідженнях та викладанні

2021;
: 96-101

Tarnavska M. "Environmental law in research and teaching"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/envir...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена окремим питанням розвитку екологічного права як галузі та висвітленню цих питань при викладанні відповідної навчальної дисципліни. Так, констатовано, що окрім власне, питань законодавчого регулювання, зміст навчальної дисципліни варто збагачувати не лише відображенням норм екологічного права в правозастосовній, зокрема, судовій практиці, а й сприйняттям їх суспільною свідомістю, проблемним аспектам та перспективам вдосконалення. Ще одним важливим компонентом навчальної дисципліни є наукова складова, при цьому особливий інтерес, як видається, становить порівняння вітчизняного та світового, зокрема, європейського контекстів.

Наголошено, що випуск Дайджесту судової практики Верховного Суду у спорах, що виникають у сфері захисту довкілля та екологічних прав (2019) є вагомою віхою на шляху до підвищення екологічної свідомості як суддів, так і суспільства загалом, свідчить про зміну підходів загалом та поступову зміну акцентів від вирішення екологічних справ до власне, захисту екологічних прав громадян і довкілля, що і має бути метою справедливого судочинства. Водночас, рівень екологічної та правової свідомості громадян не може вважатися задовільним і потребує підвищення. Цілком прикладним інструментарієм і відправною точкою на шляху до цього є результати нещодавно проведених соціологічних досліджень «Охорона довкілля та громадяни України: дослідження практик, цінностей та суджень» (травень 2018 р.) та «Екологічний портрет громадянина України: порівняння з ЄС та рекомендації» (вересень 2018 р.).

Акцентується на порівнянні тенденцій в вітчизняній та європейській науці. На перший погляд, спостерігаються протилежні тенденції. Так, в Україні звучать застереження від штучного розмивання предмету екологічного права, додаванням господарсько-правових, аграрно-правових елементів. В європейській науці існують стійкі тенденції до екологізації усіх галузей права, глибокого проникнення екологічних норм в приватно-правові норми, аж до переосмислення інституту приватної власності. Це – частина більш масштабної світової тенденції переналаштування всієї системи правового регулювання в напрямі екологізації.

2. Mizhnarodnyi sudovyi forum «Sudovyi zakhyst pryrodnoho dovkillia ta ekolohichnykh prav» (m. Kyiv, 7 lystopada 2019 r.) Zbirnyk materialiv [International Judicial Forum "Judicial Protection of the Natural Environment and Environmental Rights" (Kyiv, November 7, 2019) Collection of materials] Retrieved from: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pokazniki-diyalnosti/konferencii/20... Ukrainian]. 3. Zhodnym chynom ne mozhe obmezhuvatys dostup hromadian do sudu dlia zakhystu prava na bezpechne dovkillia - Verkhovnyi sud. [The access of citizens to the court to protect the right to a safe environment cannot be restricted in any way - the Supreme Court] Retrieved from: https://supreme.court.gov.ua/supreme/prescentr/news/1074587/ [in Ukrainian]. 4. Okhorona dovkillia ta hromadiany Ukrainy: doslidzhennia praktyk, tsinnostei ta sudzhen. Analitychnyi dokument. Resursno-analitychnyi tsentr «Suspilstvo i dovkillia». [Environmental protection and citizens of Ukraine: a study of practices, values and judgments. Analytical document]. Resource and Analytical Center "Society and Environment" (2018 р.). 32 p. [in Ukrainian]. 5. Ekolohichnyi portret hromadianyna Ukrainy: porivniannia z YeS ta rekomendatsii. Analitychnyi dokument. Resursno-analitychnyi tsentr «Suspilstvo i dovkillia». (2018 r.) [Ecological portrait of a citizen of Ukraine: compari99 son with the EU and recommendations. Analytical document]. Resource and Analytical Center "Society and Environment". (2018). 42 p. [in Ukrainian]. 6. Andreitsev V. I. (2014) Ekolohichne pravo Ukrainy: problemy intehratsii ta dyferentsiatsii. [Environmental law of Ukraine: problems of integration and differentiation] Problemy intehratsii ta dyferentsiatsii v ekolohichnomu pravi: materialy Vseukr. nauk.-prakt. kruhloho stolu, 25 veres. 2014 r., m. Dnipropetrovsk [Problems of integration and differentiation in environmental law: materials All-Ukrainian. scientific-practical round table, September 25. 2014, Dnipropetrovsk]. С. 5-33 [in Ukrainian]. 7. France-Hudson B. (2017) Surprisingly Social: Private Property and Environmental Management. Journal https://doi.org/10.1093/jel/eqw032 of Environmental Law. 29. P. 101-127. 8. Krupskyi M. (2016). Sancta Sedes i intehralna ekolohiia : novi instrumenty dlia zakhystu NPS. [Sancta Sedes and integrated ecology: new instruments for the protection of environmntal]. Ekolohichne pravo [Ecological law] №1-2. С. 40-43. [in Ukrainian]. 9. Kravets N. V. (2013). Shchodo poniattia ta zmistu pryntsypu ekolohizatsii ahrarnoho vyrobnytstva yak pryntsyp ahrarnoho prava. [Regarding the concept and content of the principle of greening of agricultural production as a principle of agrarian law] Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Yurysprudentsiia [Scientific Bulletin of the International Humanities University. Jurisprudence]. Vyp. 6-1. (2).С. 127-130. [in Ukrainian]. 10. Overkovska T. (2018) Pravovi zasady ekolohizatsii silskohospodarskoho vyrobnytstva. [Legal bases of greening of agricultural production]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [Entrepreneurship, economy and law]. № 6. С. 136-141. [in Ukrainian]. 11. Krasnova M. (2016). Pryntsyp ekolohizatsii natsionalnoi pravovoi systemy Ukrainy: naukovometodolohichni aspekty [Pryntsyp ekolohizatsii natsionalnoi pravovoi systemy Ukrainy: naukovo-metodolohichni aspekty] Ekolohichne pravo [Ecological law]. №1-2. С. 106-108. [in Ukrainian]. 12. Michael Mehling, Harro van Asselt, Kati Kulovesi, Elisa Morgera (2020). Teaching Climate Law: Trends, Methods and Outlook. Journal of Environmental Law. Vol. 32. P. 417-440