Кадастрове зонування земель

2015;
: стоp. 121-130
https://doi.org/10.23939/istcgcap2015.01.121
Надіслано: Грудень 03, 2014
Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Мета. Кадастрове зонування земель є однією із важливих складових створення кадастрової системи України, що сприяє створенню привабливого інвестиційного клімату та визначенню пріоритетних напрямків сталого економічного розвитку територій. Значною мірою, на наш погляд, ці питання не сповна вирішені для земель за межами населених пунктів. Зважаючи на ту обставину, що Україна є асоційованим членом Європейського Союзу слід врахувати в кадастровому зонуванні земель вимоги європейських та міжнародних стандартів щодо класифікації та кодифікації адміністративно-територіального устрою держави, видів економічної діяльності тощо. Всі ці питання є актуальними на даний час і потребують відповідного дослідження. Методика. В основу виконання досліджень покладено методи аналітичного аналізу та систем­ного підходу щодо створення логічно обґрунтованої схеми кадастрового зонування земель. Результати. Вдосконалено систему кадастрового зонування земель шляхом формування кадастрових номерів, кадаст­рових зон та кадастрових кварталів на міжнародній та вітчизняній нормативно-правовій основі. Наукова новизна. Запропоновано кадастровий номер земельної ділянки (код КОАТУУ) визначати на основі Між­народного Стандарту ISO 3166-2, а цільове використання земель слід ідентифікувати відповідно до Міжна­родного Стандарту NACE. Практична значущість. Проведені теоретичні дослідження та практичні реко­мендації дасть змогу інтегрувати кадастрову систему України у відповідний Європейський і світовий простір.

 1. Земельний кодекс України. – ВВР. – 2002. – № 3–4, ст. 27.
 2. Класифікатор об’єктів адміністративно-тери­торіаль­ного устрою України ДК 014-97 : [Державний класифікатор України: в 3 т.]. – К. : Держкомстат України, 1997.
 3. Лихогруд М. Г. Структура й особливості фор­мування кадастрового номера земельної ділянки та іншої нерухомості / М. Г. Лихогруд // Земле­впорядний вісник. – 2000. – № 4 – С. 64–68.
 4. Лященко А. А. ГІС-технологія кадастрового зону­вання міських територій / А. А. Лященко // Інженерна геодезія. – 2002 – К. : КНУБА.
 5. Національний стандарт України ДСТУ – НББ.1.1.1-12:2011.
 6. Порядок ведення Державного земельного кадастру: офіц. текст :[затверджений постановою Кабміну України від 17.10.2012 р. № 1051], – К., 2012.
 7. Про затвердження Тимчасового положення Тим­часовий порядок формування територіальних зон : [Наказ Держкомзему України від 28.08.2008 р., № 334], – К., 2008.
 8. Про охорону земель : [закон України від 19 червня 2003 року], – К. : Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – С. 349.
 9. Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, про­тиерозійного та інших видів районування (зону­вання) земель : [Постанова Кабінету Мі­ністрів України від 26 травня 2004 року № 681]. Офі­ційний вісник України. – 2004. – № 21. – С. 1429.
 10. Про Державний земельний кадастр : [закон України (ст. 1)]. Київ, 7 липня 2011 року, № 3613-VI.
 11. Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них (Порядок скла­дання та затвердження індексних кадастрових карт (планів) і кадастрових планів земельних ділянок, вимоги до їх оформлення, п. 2) [Поста­нова Кабінету Міністрів України]. Київ. – 8 груд­ня 2010 року, № 1117.
 12. Режим доступу: eurocadastre org / 3…german-system – Назва з екрану.
 13. Режим доступу: eurocadastre org / eng – Назва з екрану.
 14. Режим доступу:htt : // uk. wikipedia. org / wiki ISO 3166 – 2 : ua
 15. Теоретичні засади зонування земель в Україні : наукова монографія / О. С. Дорош, Н. В. Іса­ченко, А. Г. Мартин, С. О. Осипчук, Г. К. Лоїк. – К. : МВЦ “Медінфарм”, 2011. – 183 с.
 16. Третяк А. Зонування земель повинно здійснюватися на території ради // Землевпорядний вісник. – 2009. – № 7. – С. 13.
 17. Третяк А. Концептуальні основи зонування земель / А. Третяк, В. Другак, О. Дорош // Землевпо­рядний вісник. – 2008. – № 4. – С. 40–45.
 18. Д 2.8.111.11 INSPIRE Data Specification on Arеa Management / Restriction / Regulation Zones and Reporting Units – Technical Guidelines
 19. Д 2.8.1.6 INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels-Guidelines