Правові імперативи толерантизації суспільних відносин

Taras Harasymiv, Petro Lepisevych "Legal imperatives of society tolerance relationship".
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
ЛьвівДУВС

У статті визначено правові імперативи толерантизації суспільних відносин. Проблема толерантності пов’язана з низкою принципових філософсько-світоглядних питань, які торкаються розуміння людини, її ідентичності, громадянської позиції, можливостей і меж націє- й державотворення, демократизації суспільного життя, діалогу культур і цивілізацій, пошуку «софійного» дискурсу толерантності. 

Відзначено, що однією з цінностей, що вже узвичаєно співвідноситься з європейським стилем правового мислення є толерантність. Толерантність є не просто цінністю, якій надано правового значення (тобто цінністю-ціллю), а цінністю, яка є правовою за своїм змістом (тобто цінністю-засобом).

Висновується, що толерантизація суспільних відносин нерозривно пов’язана із застосуванням права, формами його реалізації, здійсненням юридичної діяльності, а також забезпеченням прав і законних інтересів особи. В ідеалі вся правова система мала би вибудовуватися на толерантності, служити засобом її вираження, закріплення, охорони та захисту. Впроваджуючись в практику реалізації чинного права, толерантність набуває юридичних рис, що визначають її офіційний рівень. Прагнення України до вступу до міжнародних організацій має ґрунтуватися на визнанні основних міжнародно-правових документів, в яких закріплено принцип толерантності.

1. Melkevik B. (2016). Tolerantnist i modernist suchasnoho prava. [Tolerance and modernity of modern law]. Filosofiia prava i zahalna teoriia prava. No 1–2. Р.15–26. [in Ukrainian].

2. Khanstantynov V. O. (2011) Teoretyko-metodolohichni zasady doslidzhennia tolerantnosti. [Theoretical and methodological foundations of tolerance research]. Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialno-politychnykh dystsyplin. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Vol. 22. P. 36–42. [in Ukrainian].

3. Kuzminska N. M. (2016). Tolerantnist yak vyiavlennia moralnosti liudyny. [Tolerance as a manifestation of human morality]. Naukovyi visnyk KhNPU imeni H. S. Skovorody. Seriia «Filosofiia». Vol. 46 (chpstina II). Р.102–106. [in Ukrainian].

4. Hryva O. A. (2008). Tolerantnist v protsesi stanovlennia molodi v umovakh polikulturnoho seredovyshcha. [Tolerance in the process of formation of youth in the conditions of a multicultural environment]: dys. ... d-ra filos. nauk : spets. 09.00.10 «filosofiia osvity». Kyiv. 417 р. [in Ukrainian].

5. Busol O. Yu. (2019). Teoriia tolerantnosti v kryminolohii. [Theory of tolerance in criminology]. Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: yurydychni nauky. Vol. 30 (69). No 3. P. 87–90. [in Ukrainian].

6. Motuz T. V. (2016) Determinatsiia poniattia «tolerantnist»: sotsialno-humanitarnyi dyskurs. [Determination of the concept of «tolerance»: socio-humanitarian discourse]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Vol. 133. P. 155–159. [in Ukrainian].

7. Andrieiev M. (2012) Naukovi pidkhody do poniattia «tolerantnist». [Scientific approaches to the concept of «tolerance»]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky. Vol. ХХVІІІ. Kharkiv. P. 7–16. [in Ukrainian].

8. Walzer М. (1997) On Toleration. New Haven: Yale University Press. 126 p. [in English].

9. Finnis J. (2011) Natural Law and Natural Rights. Oxford University Press UK. 494 p. [in English].

10. Chornopyska V. (2020). Problema definitsii «pravovykh tsinnostei» u suchasnomu naukovomu dyskursi. [The problem of the definition of «legal values» in modern scientific discourse]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. Vol. 7. No 1. P. 89–98. [in Ukrainian].

11. Tarasyshyna O. M. (2008). Spravedlyvist i tolerantnist u suchasnomu pravi Ukrainy. [Justice and tolerance in modern law of Ukraine]: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01 – teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen. Odesa. 21 p. [in Ukrainian].

12. Halytskyi I. (2012). Tolerantnist u pravovomu zhytti suchasnoi Ukrainy. [Tolerance in the legal life of modern Ukraine]. Odesa: Feniks Publ. 142 p. [in Ukrainian].

13. Deklaratsiia pryntsypiv tolerantnosti. [Declaration of principles of tolerance]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU95324 (Accessed: 11.01.2023 r.). [in Ukrainian].

14. Horobets K. (2016). Chy ye tolerantnist pravovoiu tsinnistiu? [Is tolerance a legal value?]. Tolerantnist u tranzytyvnykh suspilstvakh: filosofskyi, pravovyi, politychnyi, sotsiolohichnyi vymiry: Zbirka naukovykh statei ta ese. Kharkiv: Yurait. P.99–110. [in Ukrainian].