Участь громадськості як ключовий принцип відкритості судової влади: генезисні та глобалізаційні аспекти

Andriy Mazovita. Public participation as a key principle of the openness of the judiciary: genesis and globalization aspects.

1
Національного університету “Львівська політехніка”

Анотація. У статті проведено аналіз історико-правових та новітніх глобалізаційних тенденцій розвитку принципу участі громадськості як фактору відкритості судової влади.

Констатовано, що відкрите урядування гарантує прозорість, підзвітність і відкритість влади, одночасно збільшуючи можливості участі громадян. Доведено його затребуваність при реалізації судової влади.

Зокрема констатовано, що генезисні аспекти становлення судочинства характеризулися тим, що сторони процесу залежали бажання органів управління тогочасних держав щодо права брати участь у судах: не всі особи були уповноважені подавати позови, давати свідчення, служити професійним чи народним засідателем.

Автором виокремлено історичні аспекти розвитку відкритості судової влади: подолання вибірковості участі осіб у процесі; розвиток доступності судового процесу для всіх без дискримінації за різними ознаками; поширення відкритості судової інформації як засобу досягнення правовиховної функції влади та способу попередження правопорушення; безпосередній зв'язок розвитку принципу відкритості з розвитком політичних прав людини та правової системи; поступальний розвиток судів як публічних інституцій.

Вмотивовано існування  двох концепції розуміння відкритого правосуддя: швидкий і публічний суд, що ґрунтується на нормах права, що висвітлені у Біллі про права Сполучених Штатів від 1791 року та  справедливості і доступності суду, що висвітлена у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Вказано на глобальні тенденції зміни громадської участі у судовій владі під впливом розвитку інформаційного середовища. Останнє надає ширші можливості електронного, дистанційного доступу до судових даних. Відкритість суду є не лише основною вимогою людей до судової роботи, а й каналом демонстрації судової справедливості. Визначено наступні проблеми сучасного етапу правового забезпечення принципу відкритості суду:  комплексність гарантування (поєднання правових та технічних механізмів) інформаційної доступності судової влади; забезпечення новітніх можливостей аналізу судової інформації шляхом подолання  класичний вибіркового підходу шляхом використання методу систематизації даних.

1. Jiménez-Gómez C. E. (2020)  Open Government: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications. Open Judiciary Worldwide: Best Practices and Lessons Learnt. 15 р. [in English] https://doi.org/10.4018/978-1-5225-9860-2.ch057 ;

2. Sbriccoli M. (1997) Legislation, Justice and Political Power in Italian Cities, 1200-1400, LEGISLATION AND JUSTICE №37, Р. 42-44. [in English] https://doi.org/10.1093/oso/9780198205463.003.0003

3. Brewer J. (1980) The Wilkites and the Law, 1763-74: A Study of Radical Notions of Governance AN UNGOVERNABLE PEOPLE: THE ENGLISH AND THEIR LAW IN THE SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURIES №128. Р. 50 [in English]; 

4. Resnik J. (2012) Constitutional Entitlements to and in Courts: Remedial Rights in an Age of Egalitarianism: The Childress Lecture. ST. LOUIS U. L.J. № 56. Р. 917 [in English]; 

5. Alabama Constitution of 1901, Art. I, § 13 URL: https://codes.findlaw.com/al/alabama-constitution-of-1901/al-const-art-i-sect-13.html [in English]; 

6. United States Bill of Rights. (1791). URL: https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rightstranscrip [in English]; 

7. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: dokument Rady Yevropy vid 04.11.1950 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_004 [in Ukraine]; 

8. Elena S. (2015) Open data for open justice: A case study of the judiciaries of Argentina, Brazil, Chile, Costa Rica, Mexico, Peru and Uruguay. Center for the Implementation of Public Policies Promoting Equity and Growth, Open Data Research Symposium, Ottawa, Canada: The Open Data Research Network.  [in English]; 

9. China Judgments Onlin URL: http://wenshu.court.gov.cn/[in English]; 

10. Wang Y., Tian H. (2023) Justice: From Mystery to Openness. In: Judicial Transparency in China. Springer, Singapore. URL: https://doi.org/10.1007/978-981-19-7822-7_1[in English] https://doi.org/10.1007/978-981-19-7822-7_1; 

11. Wang J. (2020) Judicial Big Data and the Realization of Judicial Justice[J]. Journal of Jishou University (Social Science Edition), № 41(02). Р.137-143. [in English]