Педагогічний аспект метаантропологічного пізнання канонічного права

Stepan Slyvka. Pedagogical aspect of meta-anthropological knowledge of canon law.
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-3-39...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Добро зі злом ніколи не знайде згоди. Потрібна духовна боротьба. Злі справи людини свідчать про відсутність істинного, досконалого пізнання. Фабрикою пізнання є людина, яка за допомогою екзистенціальних і трансцендентальних чеснот і маючи Вище духовне щеплення, духовну вакцину, пізнає, виявляє у Всесвіті синергетичну процесуальну дію іонізації, тобто перетворення потенційного добра на онтологічні справи. При цьому в іонізації обов’язково бере участь зло, як певне спонукання до протилежної дії. Спричинює іонізацію такий іонізатор як духовна енергія людини, її органіка пізнання. Цей процес є онтологічний і потрібний для того, щоб людина опанувала собою і завоювала для себе місце у трансцендентальному світі.
Метастази зла настільки проникливі, що людина осягнути їх від початку до кінця не може. Природна здатність людини пізнавати світ блокується злом. Якщо земні явища в основному пізнати можна, то надземні – лише деяку частину, посилаючись на ірраціональність, тобто допустимість існування, але неможливість (позарозумовість) розкриття сутностей.
Філософія права спільно зі своїми вступами деонтологією права і канонічним правом переконливо доводить, що пізнавати світ потрібно крізь призму права. Зокрема деонтологія права появилася завдяки онтології права. Онтологія права випливає із людської органіки про закони творення світу. Кожен день творення світу обґрунто- вується конкретною системою законів: світла, простору і часу, рослинного світу, Соняч- ної системи, природи водоповітряного простору, природи наземного простору. Це фун- даментальні закони розвитку світу, закони дійсності діють на людину і у її організмі, думках й почуттях. Тому людина має назву – мікрокосмос. Думки та інші органічні чинники лежать в основі духу людини, який є ведучим щодо тіла, організму. На дух людини мають вплив різні вчення, теорії, релігії. Це призводить людину до розгуб- леності. Вихід із становища міститься у канонічному праві, яке пропонує єдині знання, єдину теорію, єдину віру. Тому є потреба приділити увагу пізнанню канонічному праву.

1.​Petrushenko V. Filosofskyi slovnyk: terminy, personalii, sententsii. [Philosophical dictionary: terms, personalities, maxims] Lviv: «Mahnoliia 2006», (2011). 352 р. [in Ukrainian].

2.​Bahniuk A. L., Starodubets V. O., Filosofiia.[Philosophy] U 3-kh chastynakh. Chastyna 2. Ontolohiia. Hnoseolohiia. Sotsialna filosofiia. Ternopil: Vydavets Starodubets, (2006). 412 р. [in Ukrainian].

3.​Yevropeiskyi slovnyk filosofii: [European dictionary of philosophy] Leksykon neperekladnostei. Per. Z fr. T. 4. Kyiv: DUKh I LITERA, (2016). 440 р. [in Ukrainian].

4.​Filosofiia: [Philosophy] navch. posib. / L. V. Huberskyi, I. F. Nadolnyi, V. P. Andrushchenko ta in.; Za red. I. F. Nadolnoho. 4-te vyd., ster Kyiv: Vikar, (2004). 516 р. [in Ukrainian].

5.​Skotnyi V. H. Filosofiia: [Philosophy] istorychnyi i systematychnyi kurs. Kyiv: Znannia Ukrainy, (2005). 576р. [in Ukrainian].

6.​Yevropeiskyi slovnyk filosofii: [European dictionary of philosophy] Leksykon neperkladnostei. Per. z fr. T. 1. Vyd. druhe, vypravl. Kyiv: DUKh I LITERA, (2011) 576 р. [in Ukrainian].

7.​Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk [Philosophical encyclopedic dictionary] / za red. V. I. Shynkaruka. Kyiv: Abrys, (2002). 744 р. [in Ukrainian].

8.​Fylosofskaia antropolohyia [Philosophical anthropology], slovar/ pod. red. N. Khamytova. Kyiv. KNT, (2011). 472 р. [in Russian].

9.​Rynyker F. Maier H. Bybleiskaia эntsyklopedyia Brokhauza [Brockhaus Bible Encyclopedia]: [per. s nem. V. Yvanova y dr. ] / Pod red. V. Tsorna // F. Rynyker, H. Maier. Kremenchuh: Khrystyiatska zoria, (1999). 1120 р. [in Russian].

10.Relihiieznavchyi slovnyk [Dictionary of religious studies]/ Za red. A. Kolodnoho i B. Lobovyka. K.: Chetverta khvylia, (1996). 392 р. [in Ukrainian].

11.Rahner K., Forhrimler H. Teolohichnyi slovnyk[Theological dictionary] / Per. z nim. o. Oleksandra Avramenka. Za red. o. Sofrona Mudroho. Lviv, (1996). 664 р. [in Ukrainian].

12.Kaiku M. Maibutnie rozumu [The future of the mind] / Per. z anhl. A. Kam’ianets. Lviv: Litopys, (2017). 408 р. [in Ukrainian].

13.Ukrainska radianska entsyklopediia [Ukrainian Soviet Encyclopedia]. Kyiv: Holov. red. URE, T. 10. (1983). 554 р. [in Ukrainian].

14.Shtain E. Budova liudskoi osoby [The structure of the human person]. Lektsii z filosofskoi antropolohii. Pereklad z nim. Ilony Terzovoi. Zhovkva: Misioner, (2011). 192 р. [in Ukrainian].

15.Syla tiazhinnia [Gravity] URL: https://uk.wikipedia. org/wiki/Syla_ tiazhinnia [in Ukrainian].

16.Enerhiia liudyny [Human energy] URL: https: //uk. wikipedia. org/wiki/Enerhiia [in Ukrainian].

17.Filosofiia [Philosophy] : navch. posib. / L. V. Huberskyi, I. F. Nadolnyi, V. P. Andrushchenko ta in.; Za red. I. F. Nadolnoho. 4-te vyd., ster Kyiv: Vikar, (2004). 516 р. [in Ukrainian].