Правове регулювання захисту персональних даних

Мaria BLIKHAR "Legal regulation of personal data protection".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-40...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджені сучасні засади правового регулювання захисту персональних даних, що обумовлюється актуальністю питань, пов’язаних безпосередньо зі захистом персональних даних включаючи і поширення діджиталізації суспільства, і щоденне використання інтернету. Це дасть можливість урахувати виклики та загрози, що виникають у межах сучасного розвитку громадянського суспільства та демократичної і правової держави в Україні, в тому числі й несанкціоноване розповсюдження персональних даних в соціальних мережах, що передовсім містить негативну правову характеристику. Тому, звертається увага на необхідність оптимізації правового регулювання захисту персональних даних, особливо, що стосується пошуку найефективніших та найнадійніших методів і засобів їхнього захисту. Зважаючи на те, що проблематика захисту персональних даних в мережі Інтернет стосується і власника (особи) персональних даних і держави, то необхідною є потужна законодавча база, адже не завжди (деколи не в повному обсязі, або ж вибірково) отримувачі персональних даних дотримуються норм закону. Власне доведена перевага держави в гарантуванні захисту персональних даних, і, щобільше, її обов’язок правового регулювання і дотримання права людини на захист її персональних даних. Також обґрунтовані обов’язки суб’єктів відносин пов’язаних із використанням персональних даних забезпечувати захист цих даних у частині недопущення незаконних доступу до них та інформаційної оброки. Тому констатовано, що правове регулювання захисту персональних даних передбачає вертикаль державних служби та органів із відповідними повноваженнями діяти виключно у межах забезпечення захисту несанкціонованого використання персональних даних. З’ясовано, що однією із найпоширеніших причин небезпеки та несанкціонованого використання персональних даних є перш за все цифрова необізнаність (або ж низький її рівень) користувачів мережі Інтернет, особливо, що стосується соціальних мереж, в частині наявності правових і технічно-захищених засобів убезпечення персональних даних і особистих, і загальнодержавних. Проведене дослідження уможливило здійснення висновку, відповідно до якого, по-перше, саме держава зобов’язана створити найефективніші нормативно-правові засоби захисту персональних даних, а, по-друге, правове регулювання захисту персональних даних передбачає комплекс превентивних заходів напрямлених і на припинення правопорушень, і на застосовування примусу до правопорушників, і на відновлення порушених прав особи в частині захисту її персональних даних.

  1. Analiz zakonodavstva pro zakhyst personalnykh danykh Ukrainy (2020). [Analysis of legislation on personal data protection of Ukraine: report. September 14]. URL: https://ecpl.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/UKR_09142020_CEP_Finalnyy... [in Ukrainian].

2. Blikhar M. (2023). Orhanizatsiino-pravovyi mekhanizm zakhystu personalnykh danykh [Organizational and legal mechanism for protection of personal data]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Seriia “Pravo”. Vyp. 77 (3). Р. 31‒36. https://doi.org/10.24144/2307-3322.2023.77.2.4 [in Ukrainian].

3. Blikhar M. (2023). Pravovi osnovy zakhystu personalnykh danykh v Interneti [Legal basis of personal data protection on the Internet]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia «Iurysprudentsiia». 2023. No 62. Р. 20‒24. https://doi.org/10.32841/2307-1745.2023.62.4 [in Ukrainian].

4. Pro zakhyst personalnykh danykh: Zakon Ukrainy (2010). [On the protection of personal data: Law of Ukraine dated June 1, No. 2297-VI.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text

5. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal codex of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text [in Ukrainian].

6. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [Civil Code of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text [in Ukrainian].

7. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text [in Ukrainian].

8. Rehlament Yevropeiskoho Parlamentu i Rady (IeS) 216/679 vid 27.04.2016 r. pro zakhyst fizychnykh osib pry obrobtsi personalnykh danykh i pro vilnyi rukh takykh danykh, ta pro skasuvannia Dyrektyvy 95/46/IeS (Zahalnyi rehlament pro zakhyst danykh) [Regulation of the European Parliament and Council (EU) 216/679 of 27.04.2016 on the protection of individuals in the processing of personal data and on the free movement of such data, and on the repeal of Directive 95/46/EU (General Data Protection Regulation)]. URL: https://ips.ligazakon.net/document/MU16144 [in Ukrainian].

9. Lyst Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny vid 03.03.2014 № 2/9-227067.14-1/ND-129 [Letter of the Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine dated 03.03.2014 No. 2/9-227067.14-1/ND-129]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v7067715-14#Text [in Ukrainian].

10. Tsyfrova hramotnist naselennia Ukrainy: zvit za rezultatamy zahalnonatsionalnoho opytuvannia (2021). [Digital literacy of the population of Ukraine: a report based on the results of a national survey]. URL:  https://osvita.diia.gov.ua/uploads/0/2625-doslidzenna_2021_ukr.pdf  [in Ukrainian].