Суб’єкти адміністративного судочинства: деякі питання правового статусу

Halyna LUKIANOVA "Subjects of administrative jurisdiction: some issues of legal status".

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-11-number-1-40...

1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Наукова стаття присвячена дослідженню питань правового статусу суб’єктів адміністративного судочинства. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення поняття «суб’єкт адміністративного судочинства», проаналізовано критерії класифікації суб’єктів в адміністративному судочинстві. Правовий статус суб’єктів, які є учасниками адміністративного судочинства, залежить безпосередньо від його законодавчого визначення, але механізми його реалізації пов’язані із функціональними особливостями суб’єктів судового розгляду адміністративних справ. Встановлення системи суб’єктів адміністративного процесуального права забезпечується відповідною системною правовою регламентацією в законодавстві. У науці національного адміністративного права існують різні погляди на систему суб’єктів адміністративного права та адміністративного судочинства. Наголошено, що учасники адміністративного процесу за приписами КАС України залежно від їхньої заінтересованості поділяються на осіб, які здійснюють судовий процес (безпосередньо адміністративний суд), беруть участь у справі (сторони, треті особи, представники сторін і третіх осіб) та інших учасників (свідок, експерт, спеціаліст та ін.). Також систему суб’єктів адміністративного судочинства можна розділити на індивідуальні і колективні суб’єкти.

Найлогічнішою, на нашу думку, є класифікація всіх суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин на три групи: суди, котрі відправляють правосуддя; особи, які беруть участь у справі; особи, які надають сприяння здійсненню правосуддя. Зроблено висновок, що у кожному з перерахованих випадків адміністративно-правовий статус індивідуального суб’єкта як учасника адміністративного судочинства має свою специфіку, обумовлену функціональною приналежністю, яку виконує суб’єкт під час здійснення адміністративного судочинства.

 

 1. Bachun O. V. (2010) Praovyi status subiektiv administratyvnoho sudochynstva [Legal status of subjects of administrative proceedings]: Doctor’s thesis. Sumy: SumDU [in Ukrainian]. 24 р.
 2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy (2005, Jule, 06) № 2747-IV [Code of Administrative Procedure of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
 3.  Skakun O.F. (2004) Teoriia derzhavy i prava [Theory of the state and law]. Kh. : Konsum. 656 р. [in Ukrainian].
 4. Zheltobriukh I. L. (2019) Krytychnyi analiz suchasnoi naukovoi literatury shchodo administratyvno-protsesualnoho statusu uchasnykiv administratyvnoho sudochynstva [Critical analysis of modern scientific literature on the administrative-procedural status of participants in administrative proceedings]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Yurysprudentsiia. Vyp. 39. Р. 47-50. [in Ukrainian].
 5. Tokmilova L. M. (2019) Shchodo vyznachennia protsesualnykh prav uchasnykiv administratyvnoho sudochynstva. [Regarding the definition of procedural rights of participants in administrative proceedings]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. Vypusk 2(27) tom 2. Р. 73-76. [in Ukrainian].
 6. Skochylias-Pavliv O.V., Sydor N.T. (2021) Pidkhody do klasyfikatsii subiektiv administratyvnoho sudochynstva v Ukraini. [Approaches to the classification of subjects of administrative proceedings in Ukraine] Yevropeiski perspektyvy № 1,. Р. 53-59. [in Ukrainian].
 7. Kolpakov V. K., Kuzmenko O. V., Pastukh I. D., Sushchenko V. D. [ta in.] (2013). Kurs administratyvnoho prava Ukrainy: pidruchnyk [Course of administrative law of Ukraine: A Textbook]. Kyiv: Yurinkom Inter, 872 р. [in Ukrainian].
 8. Ostapenko T.A. (2011, Jule 16) Subiekty administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Subjects of administrative proceedings of Ukraine]. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku ukrainskoi pravovoi systemy : Vseukrainska konferentsiia. Lviv: Zakhidnoukrainska orhanizatsiia «Tsentr pravnychykh initsiatyv». T. II. URL: http://www.court.gov.Ua/sud5024/9/39/. [in Ukrainian].
 9. Tyshchenko N. M. (2005) Administratyvno-protsesualnyi status hromadianyna Ukrainy: problemy teorii na shliakhu yoho vdoskonalennia [Administrative-procedural status of a citizen of Ukraine: theoretical problems on the way to its improvement]. Kharkov: Pravo. 268 р. [in Ukrainian].
 10. Koliushko I.B., Kuibida R.O. (2003). Administratyvna yustytsiia: yevropeiskyi dosvid i propozytsii dlia Ukrainy [Administrative justice: European experience and proposals for Ukraine]. Kyiv: Fakt, 536 р. [in Ukrainian].
 11. Honcharuk S. T. (2012). Administratyvnyi protses: navch. posibnyk.  [Administrative process: A Textbook]. K.: NAU. 184 р. [in Ukrainian].
 12.  Salmanova O. Yu., Komziuk A. T., Husarov S. M. ta in. (2022). Administratyvnyi protses: navch. posibnyk [Administrative process: A Textbook]. Kharkiv : KhNUVS. 412 р. [in Ukrainian].