адміністративне судочинство

Поняття й соціально-правове значення примирення сторін в адміністративному судочинстві України

Метою статті є дослідження поняття та соціально-правового значення примирення сторін в адміністративному судочинстві України. На основі правових методів наукового пізнання, таких як: діалектичний, логіко-формальний, порівняльно-правовий та ін., розглянуто сучасні підходи до розуміння правової природи та сутності поняття «примирення».

Суб’єкти адміністративного судочинства: деякі питання правового статусу

Наукова стаття присвячена дослідженню питань правового статусу суб’єктів адміністративного судочинства. У статті розглянуто наукові і нормативно-правові підходи до визначення поняття «суб’єкт адміністративного судочинства», проаналізовано критерії класифікації суб’єктів в адміністративному судочинстві. Правовий статус суб’єктів, які є учасниками адміністративного судочинства, залежить безпосередньо від його законодавчого визначення, але механізми його реалізації пов’язані із функціональними особливостями суб’єктів судового розгляду адміністративних справ.

Адміністративно-правова характеристика судових рішень

У статті доведена актуальність дослідження адміністративно-правової характеристики судових рішень з огляду на сучасне значення розв’язку цієї наукової проблеми, що обумовлюється вираженням правової реальності в межах здійснення правосуддя. Це дасть можливість не лише обґрунтувати розуміння феномену правосуддя як способу реалізації судової влади з точки зору адміністративного права, а й визначити ті напрями, які потребують удосконалення.

Роль судді у процедурі примирення сторін в адміністративному судочинстві України та держав-членів ЄС

У статті здійснено аналіз місця та ролі судді у процедурі примирення сторін в адміністративному судочинстві України та держав-членів ЄС. Встановлено, що в Україні існує проста модель суб’єктного складу примирення сторін в адміністративному судочинстві, котра характеризується певними елементами відносно ускладненої моделі відповідного суб’єктного складу (суддя спонукає сторінони спробувати примиритись, однак, не надає їм певних варіантів примирення, які повинні ними бути розглянуті).

Порядок розгляду судом окремих категорій адміністративних справ незначної складності

У статті досліджується спрощене позовне провадження як одна з форм адміністративного судочинства, що призначена для розгляду справ незначної складності (малозначних справ) та інших справ, які потребують швидкого вирішення. На основі аналізу норм процесуального права та судової практики висвітлено характерні особливості розгляду судом адміністративних справ найменшої складності.

Aдміністративно-правове відновлення прав і свобод громадян в Україні

Відновлення порушених прав і свобод фізичних та юридичних осіб тісно повязано із їхньою охороною та захистом, шляхом реалізації завдань визначених у статтях 1 і 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а також у статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України), що свідчить про демократичні конституційні засади розвитку правової системи України з використанням адміністративно-відновлювальних заходів.

Адміністративне судочинство на сучасному етапі реформування судової системи України: постановка проблеми

Розглянуто проблемні питання реформування судової системи України, зокрема, проблему реформування адміністративного судочинства в контексті розвитку законодавства України відповідно до Європейських стандартів. Звернуто особливу увагу на дослідження мети судочинства в цілому та мети адміністративного судочинства, зокрема. Автором також зроблена спроба  грунтовно дослідити конституційні та інші спеціальні засади адміністративного процесу.

Роль та значення принципів права у формуванні сучасного адміністративного права

У статті досліджено роль та значення основних принципів права у формуванні адміністративного права. Зазначено, що найважливішим завданням сучасного етапу розвитку адміністративного права є правове забезпечення функціонування публічної влади, її органів і службовців, а також форм і методів діяльності на принципах правової держави.

Розвиток адміністративної юстиції в контексті судової реформи України

Стаття присвячена розгляду питань, пов’язаних із розвитком адміністративної
юстиції, з огляду на триваючу в Україні судову реформу, що покликана забезпечити
захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянинашляхом своєчасного,
ефективного і справедливого вирішення спорів у публічно-правовій сфері на засадах
верховенства права.