адвокат

Оттожнення адвоката з клієнтом як порушення прав та гарантій адвокатської діяльності

Стаття присвячена висвітленню однієї із актуальних проблем ототожнення адвоката з клієнтом. Європейський напрямок розвитку України як правової держави актуалізує проблеми гарантування прав та свобод учасникам судового процесу, а також їх ефективну охорону від суспільно небезпечних посягань. Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

Неприпустимість впливу з боку прокурорів та адвокатів на діяльність суддів

Прокурори та  адвокати робота яких полягає у гарантуванні застосування закону,  і в той же час сумлінно поважати рішення суду, застосування котрих часто є їхнім обов’язком, охороняти під час їх виконання право на оскарження. Очевидно, що зворотний варіант також є правильним: судді повинні поважати прокурорів як представників зазначених професійних органів і не втручатися у виконання їхніх функцій». Відповідно до ст.

Основоположні принципи адвокатської діяльності в країнах Європейського Союзу

«У суспільстві, заснованому на повазі до верховенства права, адвокат виконує особливу роль. Обов'язки адвоката не починаються і не закінчуються сумлінним виконанням своїх повноважень, покладених на нього/неї відповідно до закону. Адвокат повинен служити інтересам правосуддя, а також тих, чиї права та свободи він уповноважений відстоювати і захищати, крім того, обов'язків адвоката входить не лише відстоювати інтереси клієнта, але й бути радником клієнта.

Участь адвоката у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу

Стаття присвячена питанню встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу та участі адвоката у цій категорії справ.

У стаття автором проаналізовано основні положення сімейного законодавства, що регулюють порядок встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу, а також судова практика з зазначеної тематики.

Про діяльність адвокатів у сфері захисту прав, свобод населення України

 

У статті охарактеризовано нормативно-правову базу, на якій грунтується діяльність адвокатури та проаналізовано Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Акцентована увага на основних засадах даного Закону, додержання і забезпечення яких позитивно впливає на організацію і функціонування адвокатури в цілому, і на діяльність адвокатів, зокрема.

Етичні норми у адвокатській діяльності: особливості дотримання та відповідальність за їх порушення

З’ясовано, що діяльність працівника юридичної професії базується на загальних моральних і морально-правових принципах гуманізму, справедливості, законності, патріотизму, незалежності, гласності та ін. В Україні, окрім професійних вимог, на законодавчому рівні закріплені етичні вимоги до адвокатської діяльності і до особи адвоката.

Участь адвоката у справах щодо визначення місця проживання дітей та участі батьків у їх вихованні

У статті висвітлені особливості участі адвоката у справах щодо визначення місця проживання дітей, справах про участь у вихованні та порядку спілкування батьків з дітьми.

Автором проаналізовані основні положення сімейного законодавства та норми цивільного процесуального права, що регулюють питання визначення місця проживання та виховання дітей. Особлива увага у статті присвячена аналізу правових позицій Верховного Суду України та рішень Європейського Суду з прав людини з цієї проблематики.

Проблеми інституту адвокатури у кримінальному процесі та їх подолання

У цивілізованих демократичних державах невід'ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура.
У сучасних умовах, коли нагальним стає питання ефективного реформування правової системи держави, наближення її до європейських стандартів − стандартів країн із більш досконалою правосвідомістю та правовою культурою, постають проблемні питання становлення та розвитку правової допомоги як гарантiї правопорядку та законності в громадянському суспільстві в Україні.

Правовий статус адвоката: порівняльний аналіз законодавства України і зарубіжних країн

Здійснено порівняльний аналіз концептуальних засад правового статусу адвоката в Україні та зарубіжний країнах. Особлива увага приділяється дослідженню незалежності адвоката як основоположної умови здійснення адвокатської діяльності. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства про адвокатуру, науково-теоретичних робіт, матеріалів судової практики, міжнародних стандартів адвокатської професії розкривається сутність структурних елементів правового статусу адвоката (професійні права та обов’язки, гарантії адвокатської діяльності та відповідальність адвоката).

Особливості правового статусу адвоката в умовах становлення громадського суспільства

Дослідження природи категорії «правовий статус адвоката» показало те, що вона є однією із найбільш фундаментальних й водночас однією із найбільш складних категорій в правознавчій науці. Це пояснюється тим, що, з одного боку, ця категорія отримала широку сферу використання як в юридичній теорії, так і в практичній площині, а з іншого – у сучасній юридичній науці не існує єдиного (універсального) підходу щодо розуміння її сутності.