адвокат

Основоположні принципи адвокатської діяльності в країнах Європейського Союзу

«У суспільстві, заснованому на повазі до верховенства права, адвокат виконує особливу роль. Обов'язки адвоката не починаються і не закінчуються сумлінним виконанням своїх повноважень, покладених на нього/неї відповідно до закону. Адвокат повинен служити інтересам правосуддя, а також тих, чиї права та свободи він уповноважений відстоювати і захищати, крім того, обов'язків адвоката входить не лише відстоювати інтереси клієнта, але й бути радником клієнта.

Участь адвоката у справах про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу

Стаття присвячена питанню встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу та участі адвоката у цій категорії справ.

У стаття автором проаналізовано основні положення сімейного законодавства, що регулюють порядок встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу, а також судова практика з зазначеної тематики.

Про діяльність адвокатів у сфері захисту прав, свобод населення України

 

У статті охарактеризовано нормативно-правову базу, на якій грунтується діяльність адвокатури та проаналізовано Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Акцентована увага на основних засадах даного Закону, додержання і забезпечення яких позитивно впливає на організацію і функціонування адвокатури в цілому, і на діяльність адвокатів, зокрема.

Етичні норми у адвокатській діяльності: особливості дотримання та відповідальність за їх порушення

З’ясовано, що діяльність працівника юридичної професії базується на загальних моральних і морально-правових принципах гуманізму, справедливості, законності, патріотизму, незалежності, гласності та ін. В Україні, окрім професійних вимог, на законодавчому рівні закріплені етичні вимоги до адвокатської діяльності і до особи адвоката.

Участь адвоката у справах щодо визначення місця проживання дітей та участі батьків у їх вихованні

У статті висвітлені особливості участі адвоката у справах щодо визначення місця проживання дітей, справах про участь у вихованні та порядку спілкування батьків з дітьми.

Автором проаналізовані основні положення сімейного законодавства та норми цивільного процесуального права, що регулюють питання визначення місця проживання та виховання дітей. Особлива увага у статті присвячена аналізу правових позицій Верховного Суду України та рішень Європейського Суду з прав людини з цієї проблематики.

Проблеми інституту адвокатури у кримінальному процесі та їх подолання

У цивілізованих демократичних державах невід'ємним фактором правової системи й основним недержавним інститутом захисту особистості, її прав і свобод є адвокатура.
У сучасних умовах, коли нагальним стає питання ефективного реформування правової системи держави, наближення її до європейських стандартів − стандартів країн із більш досконалою правосвідомістю та правовою культурою, постають проблемні питання становлення та розвитку правової допомоги як гарантiї правопорядку та законності в громадянському суспільстві в Україні.

Правовий статус адвоката: порівняльний аналіз законодавства України і зарубіжних країн

Здійснено порівняльний аналіз концептуальних засад правового статусу адвоката в Україні та зарубіжний країнах. Особлива увага приділяється дослідженню незалежності адвоката як основоположної умови здійснення адвокатської діяльності. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства про адвокатуру, науково-теоретичних робіт, матеріалів судової практики, міжнародних стандартів адвокатської професії розкривається сутність структурних елементів правового статусу адвоката (професійні права та обов’язки, гарантії адвокатської діяльності та відповідальність адвоката).

Особливості правового статусу адвоката в умовах становлення громадського суспільства

Дослідження природи категорії «правовий статус адвоката» показало те, що вона є однією із найбільш фундаментальних й водночас однією із найбільш складних категорій в правознавчій науці. Це пояснюється тим, що, з одного боку, ця категорія отримала широку сферу використання як в юридичній теорії, так і в практичній площині, а з іншого – у сучасній юридичній науці не існує єдиного (універсального) підходу щодо розуміння її сутності.

Теоретико-методологічні основи дослідження моральних засад інституту адвокатури

У статті сутність адвокатської етики визначується певними складовими, а саме: а) призначенням (місією) адвоката є захист інтересів свого клієнта, надання йому необхідної професійної правничої допомоги, котра повинна здійснюватися безперервно й належному професійному рівні.

До питання функціонування адвокатського самоврядування в Україні

Розглянуто окремі проблемні питання функціонування адвокатського самовря-
дування в Україні. Акцентовано на його значущості як недержавного інституту,
створеного для самостійного вирішення питань самоорганізації та діяльності адвокатури.
Розглянуто завдання, які покладаються на органи адвокатського самоврядування.
Звернено увагу на проблеми оплати адвокатами щорічних внесків на забезпечення
діяльності адвокатського самоврядування. Зазначено, що зупинення права на зайняття