Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я: до характеристики джерел

Tsebenko S., Zhuravel M. "International legal standards of health: to characteristics of sources"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
студентка

Міжнародний захист прав людини – це одне із найважливіших завдань сучасного міжнародного права та пов’язане з поняттям «стандарти прав людини». За допомогою стандартизації прав та свобод людини і громадянина можливо визнати ту чи іншу правову систему демократичною, тобто такою, яка відповідає демократичним цілям розвитку людства. Значну роль у захисті прав людини відіграють міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я, і тому виникає необхідність їхнього дослідження.
Стаття присвячена аналізу поняття міжнародно-правових стандартів прав людини у сфері охорони здоров’я та з’ясуванню значення для забезпечення та захисту прав людини для визначення впливу на розвиток суспільних відносин з питань охорони здоров’я.
Проведено аналіз положень основних міжнародно-правових документів у сфері охорони здоров’я, зокрема, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Конвенції про права дитини, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Лісабонської декларації тощо.
На основі проаналізованих правових позиції та основних джерел дослідження можна дійти висновку що міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері охорони здоров’я – це закріплені в актах та документах міжнародного рівня, уніфіковані та функціонально універсальні норми і принципи права. Вони, за допомогою досить абстрактних, переважно оціночних, понять фіксують необхідний мінімальний чи бажаний обсяг та зміст прав людини у сфері охорони здоров’я. Також ці стандарти обумовлені досягненнями розвитку суспільства та його динамічністю, встановлюють обов’язки держав забезпечувати їх дотримання, охорону та захист, і можуть передбачати певну відповідальність у вигляді санкцій політичного чи політико-юридичного характеру.

1. Nalyvaiko L. R., Stepanenko K. V. (2019). Mizhnarodno-pravovi standarty prav liudyny: navch. posibnyk [International legal standards for human rights: a textbook] Dnipro: DDUVS. 184 s. [in Ukrainian]. 2. Rabinovych P. M. (2016). Mizhnarodni standarty prav liudyny: vlastyvosti, zahalne poniattia, klasyfikatsiia [International Human Rights Standards: Properties, General Concept, Classification] Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. № 1 (84). P. 19 – 29. [in Ukrainian]. 3. Putraims I. I. (2013). Efektyvnist implementatsii mizhnarodnykh standartiv prav liudyny u zakonodavstvo Ukrainy [Effectiveness of implementation of international human rights standards in the legislation of Ukraine]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.11. K. 20 p. [in Ukrainian]. 4. Shamych O. M. (2014). Poniattia ta struktura pryrodnoho prava liudyny na okhoronu zdorovia [The concept and structure of the natural human right to health]. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy. № 11. S. 75 – 92. [in Ukrainian]. 5. Kolokolov H. R. (2005). Osnovu medytsynskoho prava. Kurs lektsyi: Uchebnoe posobye dlia vuzov [Fundamentals of medical law. Lecture Course: A tutorial for universities]. M.: Эkzamen. 320 s. [in Russian]. 6. Zahalna deklaratsiia prav liudyny (1948, December 10) [Universal Declaration of Human Rights: Law of United Nations Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (accessed: 05.03.2020). 7. Mizhnarodnyi pakt pro ekonomichni, sotsialni i kulturni prava (1966, December 16) [International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Law of United Nations Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_042 (accessed: 05.03.2020). 8. Prava liudyny u sferi okhorony zdorovia: praktychnyi posibnyk (2012) [Human rights in health: a practical guide] / za nauk. red. I. Ya. Seniuty. Lviv: Vyd-vo LOBF «Medytsyna i pravo». 552 s. [in Ukrainian]. 9. Konventsiia pro prava osib z invalidnistiu (2006, December 13) [Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Law of United Nations Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (accessed: 30.03.2020). 10. Pro minimalni normy sotsialnoho zabezpechennia (1952, June 28) № 102 [On Minimum Standards of Social Security: Law of International Labor Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_011 (accessed: 30.03.2020). 11. Pro medychnu dopomohu i dopomohy u vypadku khvoroby (1969, June 25) № 130 [On Medical Assistance and Assistance to Patients: Law of International Labor Organization]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_184 (accessed: 30.03.2020). 12. Alma-Atynska deklaratsiia (1978, September 12) [The Alma-Ata Declaration: Law of World Health Organization]. Retrieved from: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/113875/E93944R.pdf (accessed: 02.04.2020). 13. HISTORY. The Story of the WMA. World Medical Association. Retrieved from: https://www.wma.net/who-we-are/history/ (accessed: 02.04.2020). 14. Boiko Yu. Yu. (2018). Mizhnarodno-pravova kontseptsiia okhorony prav patsiienta. [International legal concept for the protection of patients' rights] Pravova pozytsiia. № 2 (21). S. 162 – 166. [in Ukrainian]. 15. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod (1950, November 4) [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Law of Council of Europe]. Retrieved from: (accessed: 17.03.2020). 16. Melnyk O. (2018). Yevropeiska sotsialna khartiia u systemi dzherel prava sotsialnoho zabezpechennia: teoretyko-pravovyi aspekt. [The European Social Charter in the System of Sources of Social Security Law: Theoretical and Legal Aspects]. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo. № 5. S. 90 – 95. [in Ukrainian]. 17. Konventsiia pro zakhyst prav i hidnosti liudyny shchodo zastosuvannia biolohii ta medytsyny: Konventsiia pro prava liudyny ta biomedytsynu (1997, April 4) [Convention for the Protection of Human Rights and Dignity in the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine: Law of Council of Europe]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334 (accessed: 07.04.2020). 18. Dobrianskyi S. (2013). Khartiia osnovnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu yak rehionalnyi pravoliudynnyi standart. [Charter of Fundamental Rights of the European Union as a Regional Standard of Justice]. Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. № 3 (74). S. 23 – 30. [in Ukrainian]. 19. Shyshatska N. F. (2013). Prava patsiientiv u mizhnarodnykh dokumentakh. [Patients' rights in international documents]. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. № 4 (58). S. 84 – 86. [in Ukrainian]. 20. The European Charter of Patients` Rights. ACN, 2000. Retrieved from: https://ec.europa.eu/health/ph_overview/co_operation/mobility/docs/healt... (accessed: 09.04.2020).