Релігійні організації як учасники дискурсу концепції прав людини

1
Lviv Polytechnic National University

У статті здійснено теоретико-правове дослідження релігійних організацій як учасників дискурсу концепції прав людини, з’ясування особливостей сприйняття ними прав людини в історичному контексті. Доведено, що внесок західних і східних релігійних організацій у розвиток концепції прав людини не є гомологічним. Теорія прав людини є надбанням західної цивілізації, і природно, що західні релігійні організації (як католицькі, так і протестантські) розвивають свої вчення про права людини в цій культурній парадигмі. Світові релігійні організації у своїх соціальних доктринах визначають власну позицію щодо тих чи інших прав людини. Першими такі доктрини почала формувати католицькі та протестантські релігійні організації, а наприкінці XX ст. це питання актуалізувалося і в середовищі православних церков.

З’ясовано, що у сучасних провідних релігіях світу можна простежити дві полярні позиції, з одного боку акцентується на дотриманні всіх прав людини, задекларованих міжнародно-правовими документами, з іншого – вказується на відмінності розуміння ними прав людини та ліберально правовим тлумаченням. Зайнята ними позиція залежить від того, які аспекти цієї проблеми вони вважають для себе пріоритетними

1. Zakon Ukrainy «Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii». [Law of Ukraine «On Freedom of Conscience and Religious Organizations»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (Accessed: 27.01.2023). [in Ukrainian].

2. Hromovchuk M. V., Bielov D. M. (2022) Relihiia ta pravo: teoretyko-metodolohichni zasady spivvidnoshennia. [Religion and law: theoretical and methodological foundations of the relationship.]. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo. No 2. P.44–51. [in Ukrainian].

3. Zolotarova Ya. I. (2013) Formuvannia kontseptsii prav liudyny u zovnishnii politytsi SShA v 70-ti rr. KhKh st.[Formation of the concept of human rights in the US foreign policy in the 1970 s.]. Naukovi pratsi istorychnoho fakultetu Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Vol. XXXVI. P. 272–275. [in Ukrainian].

4. Pocklington D. (2016). Catholic and Protestant approaches to law: convergence or divergence? Lawand Religion Scholars Network (LARSN) Annual Conference. (Oxford, 10 May 2016). URL: http://www.lawandreligionuk.com/2016/05/10/catholic-and-protestant-appro... (Accessed: 27.01.2023). [in English].

5. Huber V. (2000) Prava liudyny i bibliina pravova dumka. [Human rights and biblical legal thought]. Relihiina svoboda i prava liudyny: bohoslovski studii. U 2 vol. Vol.1. Lviv: Svichado Publ. P. 85–101. [in Ukrainian].

6. Traer R. (1991). Faith in Human Rights: Support in Religious Traditions for a Global Struggle. URL: https://books.google.la/books?id=CyGhyLqJT6IC&printsec=copyright#v=onepa... (Accessed: 27.01.2023). [in English].

7. Zahalna deklaratsiia prav liudyny. [Universal Declaration of Human Rights]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (Accessed: 27.01.2023). [in Ukrainian].

8. Marynovych M. (2000) Do problemy spryiniattia relihiinoi svobody i prav liudyny suchasnoiu ukrainskoiu dumkoiu. [To the problem of perception of religious freedom and human rights by modern Ukrainian thought]. Relihiina svoboda i prava liudyny: bohoslovski studii. U 2 vol. Vol.1. Lviv: Svichado Publ. P. 7–16. [in Ukrainian].

9. Chornopyska V. Z. (2020). Systema administratyvno-pravovykh harantii diialnosti relihiinykh orhanizatsii v Ukraini: suchasnyi stan ta shliakhy udoskonalennia. [The system of administrative and legal guarantees of the activity of religious organizations in Ukraine: current state and ways of improvement]: monohrafiia. Lviv: SPOLOM Publ. 424 р. [in Ukrainian].

Marta Sheptytska “RELIGIOUS ORGANIZATIONS AS PARTICIPANTS IN THE DISCOURSE OF THE CONCEPT OF HUMAN RIGHTS” https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-2023/religious-organizations-participants-discourse