міжнародні стандарти

Медіація як альтернативний метод вирішення конфліктів у кримінальних справах: світовий огляд

В статті розглянуто медіацію як одну із форм відновного правосуддя. Медіація – сучасний спосіб реагування на протиправну поведінку особи без звернення до суду. Такий підхід сприяє балансу інтересів суспільства, потерпілого, правопорушника.

Захист прав людини на міжнародному рівні під час збройних конфліктів: історія становлення та сучасні виклики

Анотація. У статті звернуто увагу, що міжнародний захист прав під час збройних конфліктів становить важливу роль, то він повинен бути ефективним для своєї реалізації в країнах, що перебувають в стані збройних конфліктів Незaлежно від свого хaрaктеру міжнародний чи неміжнародний збройний конфлікт, він стaвить під зaгрозу реaлізaцію більшості основних прaв і свобод людини, в тому числі нaйвaжливіше природне прaво людини – прaво нa життя.

Міжнародно-правове регулювання окремих питань трудової міграції

Анотація. Доведено факт широкого поширення трудової міграції не лише серед населення України, а й серед світової спільноти загалом. Визначено основні причини переміщення працездатного населення в умовах глобалізаційних процесів. Встановлено головні аспекти необхідності існування уніфікованої моделі відповідності законодавств держав міжнародним стандартам. Доведено, що одностайність здійснення правового регулювання процесу трудової міграції сприяло б усуненню протиріч між приписами правових систем різних держав.

Модернізація діяльності правоохоронних органів України в сучасних умовах

Анотація. Сучасні умови діяльності правоохоронних органів в Україні є вкрай складними, що вимагає підвищення ефективності в цій сфері. Метою даної статті було висвітлення основних напрямків модернізації правоохоронних органів України. Дане дослідження було здійснено у межах поставленої мети з використанням наступних методів: інформаційно-аналітичний метод, метод системного підходу, анамнестичний метод, метод описової статистики, метод описового аналізу, метод прогнозування.

Система електронного судочинства: до питання комплексності компонентів

У цій статті проводиться дослідження комплексності системи електронного судочинства шляхом визначення його основних компонентів та їх значення для здійснення правосуддя.

Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я: до характеристики джерел

Міжнародний захист прав людини – це одне із найважливіших завдань сучасного міжнародного права та пов’язане з поняттям «стандарти прав людини». За допомогою стандартизації прав та свобод людини і громадянина можливо визнати ту чи іншу правову систему демократичною, тобто такою, яка відповідає демократичним цілям розвитку людства. Значну роль у захисті прав людини відіграють міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я, і тому виникає необхідність їхнього дослідження.

Вимушена міграція: міжнародні стандарти внутрішньо переміщених осіб у національному законодавстві

Висвітлено проблему відповідності національного законодавства міжнародним
стандартам у сфері захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб та
розмежування міжнародних стандартів щодо внутрішньо переміщених і біженців, та
обґрунтовано необхідність наскрізного відображення міжнародного законодавства у
національному законодавстві кожної країни для максимального забезпечення єдиного
підходу до визначення основних прав і свобод усіх осіб демократичного суспільства

СТАНДАРТИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

Сучасний розвиток держави і постійне посилення конкурентної боротьби вимагають пошуку нових, ефективніших стратегічних можливостей підприємств, серед яких великого значення набуває соціальна відповідальність. Комплексне соціоекономічне дослідження соціальної відповідальності в Україні нині є вимогою часу.

Національно-правова гармонізація інституту правосуддя в системі інтеграційних процесів

Досліджено проблему національно-правової гармонізації інституту правосуддя в
системі інтеграційних процесів та визначено шляхи приведення національного
законодавства про інститут правосуддя відповідно до міжнародних стандартів.
Фундаментальність гармонізації законодавства України про інститут правосуддя із
міжнародними стандартами безпосередньо залежить від етапів її реалізації. Пропонуємо
виокремити такі етапи гармонізаційних процесів у сфері судоустрою та статусу суддів: