Світоглядна основа наукового осмислення феномену права відповідно до конкретних часових меж

Harasymiv T. "Worldview basis of scientific understanding of the phenomenon of law in accordance with specific time limits"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті ґрунтовно та комплексно досліджено сутність, історико-правові аспекти становлення, еволюцію, зміст та основні елементи принципів права на основі опрацювання здобутків правової теорії та юридичної практики, розкрито значення права для формування правового світогляду та здійснення нормотворчої та нормозастосовчої практики. Відзначено, шо у правознавчій науці постійно здійснюються пошуки осмислення поняття права, його сутності та природи, а теж основних його характеристик – ознак та властивостей, які розкривають місію права як важливої соціальної та регулюючої сили суспільства. З’ясовано, що право є динамічним і складним явищем, зумовленим не менш складним характером суспільного розвитку. Ідея багатостороннього, багатоаспектного підходу до осмислення права – одна з визначальних тенденцій сучасної юриспруденції.

Історію формування уявлень про право автором виокремлено в три періоди: 1) панування філософського розуміння формування права (XI – IX ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст. н.е.); 2) панування історико-соціологічного розуміння права (поч. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.); 3) панування наукового правового розуміння права як наукознавчого явища (сер. ХХ ст. – триває донині), що має складний багатоаспектний характер та може бути вивчене за допомогою різноманітних методологічних підходів й методів наукового пізнання юридичної науки

1. Osaulenko O. I. (2007). Zahalna teoriia derzhavy i prava [General theory of state and law] : navchalnyi posibnyk. Kyiv: Istyna. 336 p. 2. Kalynyn A. Yu. (2010). Pravoobrazovanye v Rossyy: poniatyino-katehoryalnыi y strukturno-funktsyonalnыi sostav (ystoryko-teoretycheskoe yssledovanye) [Legal education in Russia: conceptual-categorical and structural-functional structure (historical-theoretical research)]: dys. d-ra yuryd. nauk : 12.00.01. SPb. 533 p. 3. Musatian A. V. (2006). Mekhanyzm pravoobrazovanyia: ydeino-teoretycheskyi y tekhnyko-yurydycheskyi aspektы. [The mechanism of law formation: ideological-theoretical and technical-legal aspects]: dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01. SPb. 157 p. 4.Murashko L. O. (2015). Aksyolohycheskoe yzmerenye protsessa pravoobrazovanyia: ystoryia y sovremennost [Axiological measurement of the process of law formation: history and modernity]: dys. d-ra yuryd. nauk: 12.00.01. Moskva. 378 p. 5. Didych T. O. (2010). Stanovlennia pravoutvorennia v konteksti transformatsii derzhavno-pravovoho vplyvu na suspilstvo. [Formation of law-making in the context of transformation of state-legal influence on society]. Pravoutvorennia v Ukraini: teoretyko-metodolohichni ta prykladni aspekty: monohrafiia. Za zah. red. Yu. L. Boshytskoho. Kyiv: Vyd-vo Yevropeiskoho un-tu. Rozdil 1, p/r. 1.3. P. 42–62. 6. Ysakov V. B. (2005). Teoretycheskye podkhodы k poniatyiu эffektyvnosty zakona. [Theoretical approaches to the concept of the effectiveness of the law]. Otsenka zakonov y эffektyvnosty ykh pryniatyia: mat. Mezhdunarod. semynara (h. Riazan, 16–17 dekabria 2002 h.). Otv. red. Y. P. Yvlyev. Moskva: Yzdanye Hosudarstvennoi Dumы. P. 12–20. 7. Mudrak I. D. (2002). Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain: kurs lektsii. [History of the state and law of foreign countries: a course of lectures.]. Irpin: Derzhavna podatkova administratsiia Ukrainy, Akademiia derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. 137 p. URL: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/708/13 (data zvernennia: 28.08.2020 r.). 8.Chernylovskyi Z. M. (1996). Khrestomatyia po vseobshchei ystoryy hosudarstva y prava. [A textbook on the general history of the state and law]. Moskva: Yuryst. 508 p. 9.Ystoryia polytycheskykh y pravovыkh uchenyi. [History of political and legal doctrines] : uchebnyk dlia vuzov. (2004). Pod obshch. red. V. S. Nersesiantsa. 4-e yzd. pererab y dop. Moskva: Norma. 944 p. URL: http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1095_page_91.html (data zvernennia: 29.03.2020 r.). 10. Nersesiants V. S. (1987). Polytycheskye uchenyia Drevnei Hretsyy. [Political teachings of ancient Greece]. Moskva: Yuryd. lyt.. 245 p. 11. Alekseev S. S. (1995). Teoryia prava [Theory of law]. yzd. 2-e, pererab. y dop. Moskva: Yzd-vo BEK. 309 p. 12. Kormych A. I. (2009). Istoriia vchen pro derzhavu i pravo: navchalnyi posibnyk. [History of the doctrines of state and law: a textbook]. Kyiv: Pravova yednist. 312 p. 13. Tykhomyrov L. A. (1998). Monarkhycheskaia hosudarstvennost. [Monarchical statehood.]. Moskva: HUP «Oblyzdat», TOO «Alyr». 672 p. URL: http://legitimist.ru/lib/ideology/018_ltihomirov_monarhicheskaya_gosudar... (data zvernennia: 29.03.2020 r.).